Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja podatkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-AP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja podatkowa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.wpia.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W02

AD2_W03

AD2_W04

AD2_W05

AD2_W06

AD2_W07

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Rozpoznanie podstawowych pojęć/ instytucji z zakresu prawa podatkowego

Wymagania wstępne: Brak

Pełny opis:

Treści merytoryczne: 1) Analiza regulacji prawnych, orzeczeń sądów i decyzji administracyjnych oraz literatury przedmiotu; 2) Synteza w zakresie prezentowanych instytucji prawa podatkowego.

Metody oceny: Egzamin pisemny.

Literatura:

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Wydawnictwo CH Beck 2016

L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, WKP 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 Ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach administracji podatkowej

EK2 Ma wiedzę o roli nauki o administracji podatkowej w systemie nauk oraz relacjach do innych nauk

EK3 Ma wiedzę o uprawnieniach i obowiązkach organów podatkowych

EK4 Ma wiedzę o wpływie wykładni norm prawnych na funkcjonowanie administracji podatkowej

EK5 Ma wiedzę o zasadach i procedurach obowiązujących administrację podatkową

EK6 Ma wiedzę o uprawnieniach stron w postępowaniach prowadzonych przez administrację podatkową

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 16h

Lektura zadanej literatury: 16h

Przygotowanie do egzaminu: 18h

Suma godzin 50

Liczba ECTS: 50h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK 1: Zna, rozumie i potrafi zdefiniować pojęcia związane z prawem podatkowym i administracją podatkową oraz umie posługiwać się tymi pojęciami w praktyce.

Na ocenę 2 (ndst) - nie zna i nie potrafi zdefiniować pojęć związanych z prawem podatkowym i administracją podatkową nie umie posługiwać się tymi pojęciami w praktyce.

Na ocenę 3 (dst) - w podstawowym stopniu zna i potrafi zdefiniować pojęcia związane z prawem podatkowym i administracją podatkową, w takim też stopniu umie posługiwać się tymi pojęciami w praktyce.

Na ocenę 4 (db) - dobrze zna i potrafi zdefiniować pojęcia związane z prawem podatkowym i administracją podatkową oraz sprawnie umie posługiwać się tymi pojęciami w praktyce.

Na ocenę 5 (bdb) - bardzo dobrze zna i potrafi zdefiniować pojęcia związane z prawem podatkowym i administracją podatkową oraz umie posługiwać się tymi pojęciami w praktyce.

EK 2: Ma pogłębioną wiedzę w zakresie funkcjonowania poszczególnych instytucji prawa podatkowego i potrafi je wymienić, sklasyfikować, dokonać ich charakterystyki.

Na ocenę 2 (ndst) - nie zna problematyki podstawowych instytucji prawa podatkowego.

Na ocenę 3 (dst) - wymienia jedynie poszczególne instytucje prawa podatkowego jednak nie potrafi ich zdefiniować i scharakteryzować.

Na ocenę 4 (db) - wymienia poszczególne instytucje prawa podatkowego - potrafi je zdefiniować i scharakteryzować.

Na ocenę 5 (bdb) - bardzo dobrze zna poszczególne instytucje prawa podatkowego - potrafi je zdefiniować i scharakteryzować.

EK 3: Ma pogłębioną wiedzę w zakresie powoływania, struktury oraz uprawnień organów administracji podatkowej i skarbowej.

Na ocenę 2 (ndst) - nie zna problematyki organów administracji podatkowej i skarbowej.

Na ocenę 3 (dst) - wymienia jedynie poszczególne organy administracji podatkowej i skarbowej, nie potrafi jednak omówić zakresu i charakteru ich uprawnień.

Na ocenę 4 (db) - wymienia poszczególne organy administracji podatkowej i skarbowej, potrafi omówić zakres i charakter ich uprawnień.

Na ocenę 5 (bdb) - bardzo dobrze zna strukturę organów administracji podatkowej i skarbowej, potrafi omówić zakres i charakter ich uprawnień.

EK 4: Ma pogłębioną wiedzę w zakresie stosowania zasad oraz reguł prawa i postępowania podatkowego. Zna i opisuje ich specyfikę oraz główne założenia.

Na ocenę 2 (ndst) - nie zna problematyki zasad oraz reguł prawa i postępowania podatkowego.

Na ocenę 3 (dst) - wskazuje jedynie na podstawowe zasady prawa i postępowania podatkowego, jednak nie potrafi ich scharakteryzować.

Na ocenę 4 (db) - wymienia poszczególne zasady prawa i postępowania podatkowego, potrafi je scharakteryzować.

Na ocenę 5 (bdb) - bardzo dobrze zna poszczególne zasady prawa i postępowania podatkowego, potrafi je scharakteryzować.

EK 5: Ma pogłębioną wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania administracji podatkowej, a także całego systemu podatkowego. Potrafi je wymienić i przypisać do właściwych okoliczności zastosowania.

Na ocenę 2 (ndst) - nie zna obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania administracji podatkowej, a także całego systemu podatkowego.

Na ocenę 3 (dst) - potrafi jedynie wymienić wskazane regulacje prawne.

Na ocenę 4 (db) - zna obowiązujące regulacje prawne dotyczące funkcjonowania administracji podatkowej, a także całego systemu podatkowego - nie w każdym przypadku potrafi je przypisać do właściwych okoliczności zastosowania.

Na ocenę 5 (bdb) - bardzo dobrze zna obowiązujące regulacje prawne dotyczące funkcjonowania administracji podatkowej, a także całego systemu podatkowego - poprawnie potrafi je przypisać do właściwych okoliczności zastosowania.

EK 6: Ma pogłębioną wiedzę w zakresie klasyfikacji poszczególnych kategorii podatków, zna i potrafi wskazać cechy określonych podatków pobieranych w Polsce.

Na ocenę 2 (ndst) - nie zna poszczególnych kategorii podatków, nie zna i nie potrafi omówić ich cech.

Na ocenę 3 (dst) - potrafi wymienić poszczególne kategorie podatków, potrafi je sklasyfikować.

Na ocenę 4 (db) - potrafi wymienić poszczególne kategorie podatków, potrafi je sklasyfikować i omówić podstawowe ich cechy.

Na ocenę 5 (bdb) - bardzo dobrze zna poszczególne kategorie podatków, potrafi je sklasyfikować i omówić ich cechy.

EK z zakresu wiedzy osiągane są metodami: wykład informacyjny, wykład interaktywny, dyskusja, prezentacja.

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, egzamin pisemny, test.

EK z zakresu wiedzy osiągane są metodami: wykład informacyjny, wykład interaktywny, dyskusja, prezentacja.

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, egzamin pisemny, test.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Tchórzewski
Prowadzący grup: Mateusz Tchórzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)