Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Data protection in case law of the Court of Justice of the European Union

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-DPLmon
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Data protection in case law of the Court of Justice of the European Union
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

AD2_W02

AD2_W06

Umiejętności:

AD2_U05

AD2_U09

AD2_U10

Kompetencje społeczne:

AD2_K01

AD2_K02

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów w języku angielskim z podstawowymi pojęciami oraz instytucjami z zakresu ochrony danych osobowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów w języku angielskim z podstawowymi pojęciami oraz instytucjami z zakresu ochrony danych osobowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zakres tematyczny:

Podstawowa terminologia z zakresu ochrony danych osobowych,

Źródła prawa ochrony danych osobowych w prawie międzynarodowym i UE,

Status, kompozycja i kompetencje Trybunału Sprawiedliwości UE,

Postępowania przed TSUE,

Zakres stosowania RODO

Zasady przetwarzania danych

Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej

Prawa osób, których dane dotyczą

Status i kompetencje organów nadzorczych

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Handbook on European data protection law , European Union Agency for Fundamental Rights, Council of Europe, 2018

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej na:

https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law-2018-edition

- P. Fajgielski, Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

- RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red. nauk.), Warszawa 2018

- P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła (red.), Warszawa 2018

- Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, P. Litwiński (red.), Warszawa 2018

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła (red.), Warszawa 2018

- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, D. Lubasz (red. naukowy), Warszawa 2019

- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, P. Litwiński (red.) Warszawa 2018

- Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz, A. Grzelak (red.), Warszawa 2019

- Materiały podane przez prowadzącego w trakcie zajęć

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie:

AD2_W02 terminologię z zakresu prawa ochrony danych osobowych; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze ochrony danych osobowych; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych

AD2_W06 normy, reguły prawne organizujące ochronę danych osobowych i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

Student potrafi:

AD2_U05 biegle zastosować przepisy prawne do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa ochrony danych osobowych; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie

AD2_U09 zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w zakresie ochrony danych osobowych w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku obcym wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych

AD2_U10 posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z ochroną danych osobowych

Student jest gotów do:

AD2_K01 systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

AD2_K02 pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa ochrony danych osobowych

Opis ECTS:

udział w konwersatorium: 8 h

przygotowanie do konwersatorium: 15 h

lektura polecanych publikacji: 15 h

konsultacje: 5 h

czas na przygotowanie pracy zaliczeniowej: 15 h

Liczba ECTS = 2 * 2(przedmiot prowadzony w języku obcym) = 4

Metody i kryteria oceniania:

Student zna i rozumie:

AD2_W02 terminologię z zakresu prawa ochrony danych osobowych; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze ochrony danych osobowych; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych

Na ocenę 2 student nie zna i nie rozumie terminologii z zakresu prawa ochrony danych osobowych; nie wymienia procedur dla działań podejmowanych w obszarze prawa ochrony danych osobowych; nie posiada pogłębionej wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych

Na ocenę 3, 3,5 student zna jedynie w zakresie podstawowym terminologię z zakresu prawa ochrony danych osobowych; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa ochrony danych osobowych; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych

Na ocenę 4, 4,5 student dobrze zna i rozumie terminologię z zakresu prawa ochrony danych osobowych; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa ochrony danych osobowych; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych

Na ocenę 5 student bardzo dobrze zna i rozumie terminologię z zakresu prawa ochrony danych osobowych; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa ochrony danych osobowych; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych

AD2_W06 normy, reguły prawne dotyczące ochronę danych osobowych i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

Na ocenę 2 student nie zna i nie rozumie norm, reguł prawnych dotyczących ochrony danych osobowych; rządzących nimi prawidłowości oraz ich źródeł, charakteru, genezy i funkcjonowania

Na ocenę 3, 3,5 student zna jedynie w zakresie podstawowym normy, reguły prawne dotyczące ochrony danych osobowych; rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

Na ocenę 4, 4,5 student dobrze zna i rozumie normy, reguły prawne dotyczące ochrony danych osobowych; rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

Na ocenę 5 student bardzo dobrze zna i rozumie normy, reguły prawne dotyczące ochrony danych osobowych; rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

Student potrafi:

AD2_U05 biegle zastosować przepisy prawne do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa ochrony danych osobowych; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie

Na ocenę 2 student nie potrafi zastosować przepisów prawnych do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa ochrony danych osobowych; nie umie wykorzystać dostępnych procedur w tym zakresie

Na ocenę 3, 3,5 student potrafi jedynie w zakresie podstawowym zastosować przepisy prawne do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa ochrony danych osobowych, umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie

Na ocenę 4, 4,5 student dobrze potrafi zastosować zastosować przepisy prawne do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa ochrony danych osobowych, umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie

Na ocenę 5 student bardzo dobrze potrafi zastosować przepisy prawne do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa ochrony danych osobowych, umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie

AD2_U09 zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w zakresie ochrony danych osobowych w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku obcym wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych

Na ocenę 2 student nie potrafi zbierać danych dotyczących analizowanego problemu w zakresie ochrony danych osobowych w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; nie umie prezentować ustnie w języku obcym wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych

Na ocenę 3, 3,5 student potrafi jedynie w zakresie podstawowym zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w zakresie ochrony danych osobowych w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku obcym wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych

Na ocenę 4, 4,5 student dobrze potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu z zakresu ochrony danych osobowych w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku obcym wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych

Na ocenę 5 student bardzo dobrze potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu z zakresu ochrony danych osobowych w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku obcym wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych

AD2_U10 posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z ochroną danych osobowych

Na ocenę 2 student nie potrafi posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: potrafi porozumiewać się płynnie spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z ochroną danych osobowych

Na ocenę 3, 3,5 student potrafi jedynie w zakresie podstawowym posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: potrafi porozumiewać się płynnie spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z ochroną danych osobowych

Na ocenę 4, 4,5 student dobrze potrafi posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: potrafi porozumiewać się płynnie spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z ochroną danych osobowych

Na ocenę 5 student bardzo dobrze potrafi posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: potrafi porozumiewać się płynnie spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z ochroną danych osobowych

Student jest gotów do:

AD2_K01 systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

Na ocenę 2 student nie jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych; nie kontynuuje poszerzania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz nie dostrzega potrzeby ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego nie inspiruje samodzielnie procesów uczenia się

Na ocenę 3, 3,5 student jedynie w zakresie podstawowym jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

Na ocenę 4, 4,5 student jest dobrze przygotowany (gotów w stopniu dobrym) do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

Na ocenę 5 student jest bardzo dobrze przygotowany (gotów w stopniu bardzo dobrym) do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

AD2_K02 pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa ochrony danych osobowych

Na ocenę 2 student nie jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

Na ocenę 3, 3,5 student jedynie w zakresie podstawowym jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

Na ocenę 4, 4,5 student jest dobrze przygotowany (gotów w stopniu dobrym) do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

Na ocenę 5 student jest bardzo dobrze przygotowany (gotów w stopniu bardzo dobrym) do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

Metody oceniania:

Praca zaliczeniowa zawierająca analizę wybranego wyroku TSUE w zakresie ochrony danych osobowych, przygotowanie projektu, ocena ciągła

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Drobek
Prowadzący grup: Piotr Drobek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów w języku angielskim z podstawowymi pojęciami oraz instytucjami z zakresu ochrony danych osobowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)