Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona praw człowieka w systemie ONZ

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-OPConz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona praw człowieka w systemie ONZ
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok II stopień - administracja niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W04,

AD2_W05

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest system uniwersalny międzynarodowej ochrony praw człowieka. Jego celem jest przedstawienie specyfiki tej ochrony.

Zostanie to zrealizowane poprzez:

- zdefiniowanie zakresu podmiotowego i przedmiotowego i ich ochrony praw człowieka w systemie ONZ;

- ukazanie specyfiki zobowiązań, które wynikają z tych praw dla państw członkowskie ONZ;

- wskazanie politycznych, wyspecjalizowanych i traktatowych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

- nakreślenie zakresu i środków ochrony praw osób szczególnie narażonych na naruszenia ich praw: dzieci, kobiet, uchodźców.

Pełny opis:

Zagadnienia szczegółowe wykładu:

- Internacjonalizacja ochrony praw człowieka

- System Organizacji Narodów Zjednoczonych

- Instytucjonalizacja praw człowieka i ich ochrony w systemie ONZ

- Uniwersalna koncepcja praw człowieka w systemie ONZ

- Typologia źródeł normatywnych ochrony praw człowieka w systemie ONZ

- Polityczne mechanizmy monitorowania ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

- Wyspecjalizowane mechanizmy monitorowania ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

Traktatowe mechanizmy monitorowania ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

- ONZ wobec idei zrównoważonego rozwoju;

- Ochrona praw dzieci w systemie ONZ;

- Ochrona praw kobiet w systemie ONZ;

- Ochrona praw uchodźców z perspektywy praw człowieka w systemie ONZ;

- Ochrona praw człowieka a zapobieganie i zwalczanie terroryzmu w systemie ONZ;

Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. Balcerzak, Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka, Toruń 2017;

R. Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Warszawa 2017;

- M. Ingelević-Citak, B. Kuźniak, M. Marcinko, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2017;

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004;

Literatura dodatkowa z wykazem aktów normatywnych została przekazana studentom na platformie Moodle.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

EK 1: definiuje zakres podmiotowy i przedmiotowy praw człowieka i ich ochrony w systemie ONZ;

EK2: wskazuje i definiuje typy zobowiązań, które wiążą państwa członkowskie ONZ w zakresie praw człowieka i ich ochrony;

EK3: zna typy i specyfikę politycznych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

EK4: zna typy i specyfikę wyspecjalizowanych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

ONZ;

EK5: zna typy i specyfikę traktatowych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

EK6: nakreśla zakres i środki ochrony praw dzieci w systemie ONZ

EK 7: nakreśla zakres i środki ochrony praw kobiet w systemie ONZ

EK8: nakreśla zakres i środki ochrony praw uchodźców w systemie ONZ;

internacjonalizacji ochrony praw człowieka.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 16h

Przygotowanie do egzaminu: 25 h

Zapoznanie się z literatura dodatkową i materiałami źródłowymi: 40 h

Konsultacje: 14h

Opracowananie wybranych zagadnień problemowych: 35h

Łącznie: 120

Liczba ECTS: 120h/30 = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji pracy studenta: egzamin pisemny w formie testu.

Efekty kształcenia będą osiągane poprzez: tekst programowany, wsparty przez prezentacje wybranych zagadnień na platformie Moodle, indywidualną lekturę materiałów wysłanych na platformę Moodle; weryfikowane będą egzaminem ustnym;

Kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

EK1:

Na ocenę 2 (ndst.) nie zna

zakresu podmiotowego i przedmiotowego praw człowieka i ich ochrony w systemie ONZ; na ocenę 3 (dst.) opisuje zakres podmiotowy i przedmiotowy praw człowieka i ich ochrony w systemie ONZ w stopniu dostatecznym; na ocenę 4 (db.) opisuje dokładnie zakres podmiotowy i przedmiotowy praw człowieka i ich ochrony w systemie ONZ w stopniu dostatecznym, powołując przy tym poglądy doktryny prawa; na ocenę 5 (bdb) opisuje w stopniu bardzo dobrym zakres podmiotowy i przedmiotowy praw człowieka i ich ochrony w systemie ONZ w stopniu dostatecznym, powołując poglądy doktryny i orzecznictwo międzynarodowe;

EK2:

Na ocenę 2.0 (ndst.) nie wskazuje i nie definiuje typów zobowiązań, które wiążą państwa członkowskie ONZ w zakresie praw człowieka i ich ochrony; na ocenę 3.0 (dst.) wskazuje główne cechy i typy zobowiązań, które wiążą państwa członkowskie ONZ w zakresie praw człowieka i ich ochrony; na ocenę 4.0 (db.) dobrze wskazuje i definiuje typy zobowiązań, które wiążą państwa członkowskie ONZ w zakresie praw człowieka i ich ochrony, przywołując przy tym poglądy doktryny; na ocenę 5.0 (bdb.) dokładnie wskazuje i definiuje typy zobowiązań, które wiążą państwa członkowskie ONZ w zakresie praw człowieka i ich ochrony, przywołując przy tym poglądy doktryny i orzecznictwo międzynarodowe;

EK3:

Na ocenę 2.0 (ndst.) nie zna typów i specyfiki politycznych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;na ocenę 3.0 (dst.) zna podstawowe typy i główne cechy politycznych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ; na ocenę 4.0 (db.), dobrze zna typy i specyfikę politycznych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ, przywołując przy tym poglądy doktryny; na ocenę 5.0 (bdb.), dokładnie zna typy i specyfikę politycznych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

przywołując przy tym poglądy doktryny i orzecznictwo międzynarodowe;

EK 4:

Na ocenę 2.0 (ndst.) nie zna typów i specyfiki wyspecjalizowanych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;na ocenę 3.0 (dst.) zna podstawowe typy i główne cechy wyspecjalizowanych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ; na ocenę 4.0 (db.), dobrze zna typy i specyfikę wyspecjalizowanych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ, przywołując przy tym poglądy doktryny; na ocenę 5.0 (bdb.), dokładnie zna typy i specyfikę wyspecjalizowanych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

przywołując przy tym poglądy doktryny i orzecznictwo międzynarodowe;

EK5:

Na ocenę 2.0 (ndst.) nie zna typów i specyfiki traktatowych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;na ocenę 3.0 (dst.) zna podstawowe typy i główne cechy traktatowych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ; na ocenę 4.0 (db.), dobrze zna typy i specyfikę traktatowych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ, przywołując przy tym poglądy doktryny; na ocenę 5.0 (bdb.), dokładnie zna typy i specyfikę traktatowych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

przywołując przy tym poglądy doktryny i orzecznictwo międzynarodowe;

EK6:

Na ocenę 2.0 (ndst.) nie zna zakresu i środków ochrony praw dzieci w systemie ONZ; na ocenę 3.0 (dst.) zna dostatecznie zakres i środki ochrony praw dzieci w systemie ONZ; na ocenę 4.0 (db.) zna dobrze zakres i środki ochrony praw dzieci w systemie ONZ, przywołując przy tym poglądy doktryny

; na ocenę 5.0 (bdb.) zna dokładnie zakres i środki ochrony praw dzieci w systemie ONZ, przywołując przy tym poglądy doktryny i orzecznictwo międzynarodowe;

EK7

Na ocenę 2.0 (ndst.) nie zna zakresu i środków ochrony praw kobiet w systemie ONZ; na ocenę 3.0 (dst.) zna dostatecznie zakres i środki ochrony praw kobiet w systemie ONZ; na ocenę 4.0 (db.) zna dobrze zakres i środki ochrony praw kobiet w systemie ONZ, przywołując przy tym poglądy doktryny

; na ocenę 5.0 (bdb.) zna dokładnie zakres i środki ochrony praw kobiet w systemie ONZ, przywołując przy tym poglądy doktryny i orzecznictwo międzynarodowe;

EK8:

Na ocenę 2.0 (ndst.) nie zna zakresu i środków ochrony praw uchodźców w systemie ONZ; na ocenę 3.0 (dst.) zna dostatecznie zakres i środki ochrony praw uchodźców w systemie ONZ; na ocenę 4.0 (db.) zna dobrze zakres i środki ochrony praw uchodźców w systemie ONZ, przywołując przy tym poglądy doktryny; na ocenę 5.0 (bdb.) zna dokładnie zakres i środki ochrony praw uchodźców w systemie ONZ, przywołując przy tym poglądy doktryny i orzecznictwo międzynarodowe;

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czepek
Prowadzący grup: Jakub Czepek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

podstawy prawa konstytucyjnego i prawa międzynarodowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Elżbieta Morawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie systemu ochrony praw człowieka w ramach ONZ, zarówno od strony instytucjonalnej (formalnej), jak i materialnej. W ramach prezentacji rozwiązań instytucjonalnych omówione zostaną mechanizmy ochrony praw człowieka działające w oparciu o Karte ONZ oraz traktatowe mechanizmy ochrony praw człowieka. W ramach zaś prezentacji rozwiązań materialnych omówiona zostanie specyfika wybranych praw człowieka i podstwowych wolności.

Pełny opis:

Podczas wykładu prezentowane będą następujące zagadnienia szczegółowe:

Internacjonalizacja ochrony praw człowieka: instytucjonalizacja praw człowieka w systemie ONZ

Uniwersalna koncepcja praw człowieka w systemie ONZ

Zasada równości i zakaz dyskryminacji w systemie ONZ

Mechanizmy monitoringu ochrony praw człowieka przez Państwa członkowskie ONZ: Rada Praw Człowieka

Wyspecjalizowane mechanizmy monitoringu ochrony praw człowieka przez Państwa członkowskie ONZ

Traktatowe mechanizmy monitoringu ochrony praw osobistych i politycznych człowieka

Wymiary wolności i zagrożenia

Traktatowe mechanizmy monitoringu ochrony praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych człowieka

Prawo do ochrony zdrowia w systemie ONZ

Ochrona praw dzieci w systemie ONZ

Ochrona praw kobiet w systemie ONZ

Ochrona praw osób z niepełnosprawnościami w systemie ONZ

Ochrona praw uchodźców w systemie ONZ

Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi w systemie ONZ

ONZ wobec idei zrównoważonego rozwoju

Literatura:

M. Balcerzak, Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka, Toruń 2017;

- R. Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Warszawa 2017;

- M. Ingelević-Citak, B. Kuźniak, M. Marcinko, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2017;

- W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004;

Literatura uzupełniająca będzie podawana na każdym wykładzie i umieszczana na platformie Moodle.

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i powszechnej historii prawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Elżbieta Morawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.