Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-PoAuzup
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Kompetencje społeczne: AD2_K02;

Umiejętności: AD2_U05; AD2_U09; AD2_U10;

Wiedza: AD2_W02; AD2_W06

Skrócony opis:

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z unormowaniami Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie ogólnego, jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego.

Wykład adresowany w szczególności do studentów I roku administracji II-stopnia, którzy nie mieli w programie studiów licencjackich przedmiotu Postępowanie administracyjne.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Student -

EK1: jest świadomy konieczności dostosowywania swojej wiedzy i umiejętności do rozwoju zawodowego, mając na celu

śledzenie aktualnego stanu prawnego lub uzupełnienie wiedzy o postępowaniu administracyjnym

EK2: potrafi zaprezentować w sposób pisemny lub ustny pojęcia i instytucje uregulowane w przepisach Kodeksu

postępowania administracyjnego w zakresie postępowania ogólnego, dostrzegając ewolucję regulacji prawnych w tym

przedmiocie.

EK3: samodzielnie dokonuje analiz i pogłębia wiedzę korzystając z treści Kodeksu postępowania administracyjnego i

podręcznika.

EK4: zna pojęcia i instytucje występujące w ogólnym postępowaniu administracyjnym, potrafi scharakteryzować i ocenić

regulację prawną w tym zakresie.

EK5: rozróżnia poszczególne procedury o charakterze administracyjnym, objaśnia rolę ogólnego postępowania

administracyjnego i poszczególnych instytucji procesowych.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 16h

Lektura podręcznika i prezentacji z e-learningu: 20h

Przygotowanie do egzaminu: 14h

Suma godzin: 50h

Liczba ECTS: 50/25 (1 ECTS= 25 h pracy studenta) = 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jaworski
Prowadzący grup: Jacek Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)