Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-SEM-MB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminarium magisterskie
Punkty ECTS i inne: 12.00 LUB 10.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W01 AD2_W03 AD2_W04 AD2_W05 AD2_W06 AD2_W07 AD2_U01 AD2_U02 AD2_U03 AD2_U04 AD2_U05 AD2_U06 AD2_U07 AD2_U08 AD2_U09 AD2_U10 AD2_K01 AD2_K02 AD2_K03 AD2_K04 AD2_K06

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej, zarówno od strony technicznej, jak i treści merytorycznych w niej zawartych

Literatura:

Podstawowa:

R. Zenderowski, Praca magisterska : jak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne, Warszawa 2007/2008

literatura służąca ćwiczeniu warsztatu naukowego seminarzystów dobierana w zależności od ich zainteresowań

Uzupełniająca: brak

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

AD2_W01, AD2_W03, AD2_W04, AD2_W06, AD2_W07:

w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - zna i rozumie pojęcia, instytucje i struktury (w tym reguły normatywne i prawidłowości nimi rządzące), status jednostki oraz wpływ unormowań dotyczących tego zakresu na zmiany stosunków społecznych

AD2_W05

zna i rozumie metody, procedury i narzędzia pozyskiwania danych niezbędnych do przygotowania strony merytorycznej pracy mgr.

AD2_U01, AD2_U02, AD2_U03, AD2_U04, AD2_U05, AD2_U06, AD2_U07, AD2_U08, AD2_U09, AD2_U10:

potrafi oceniać zjawiska społeczne przez pryzmat regulatorów zachowań administracji publicznej w dziedzinie objętej tematem pracy mgr., zbierać dane na ten temat i odpowiednio je prezentować pod kątem wskazania prawidłowości i prognozowania skutków działań

AD2_K01, AD2_K02:

w związku z przygotowywaną pracą mgr. jest gotów do stałego aktualizowania wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania administracji publicznej oraz podejmowania interakcji z innymi celem jej zdobycia

AD2_K03, AD2_K04, AD2_K06:

w zakresie tematyki pracy mgr. jest gotów do formułowania celów, opinii i sądów oraz rozstrzygania dylematów dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji publicznej

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 16 h

Praca własna studenta (lektura literatury, analiza orzecznictwa, przygotowanie projektu planu i rozdziału pracy): 84 h

Suma godzin: 100/25 (1 pkt ects = 25 h pracy studenta) = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

praca dyplomowa/ocenianie ciągłe

Kryteria oceniania:

AD2_W01, AD2_W03, AD2_W04, AD2_W06, AD2_W07:

na ocenę 2: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - nie zna i nie rozumie pojęć, instytucji i struktur (w tym reguł normatywnych i prawidłowości nimi rządzących), statusu jednostki oraz wpływu unormowań dotyczących tego zakresu na zmiany stosunków społecznych

na ocenę 3, 3,5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - w stopniu podstawowym zna i rozumie pojęcia, instytucje i struktury (w tym reguły normatywne i prawidłowości nimi rządzące), status jednostki oraz wpływ unormowań dotyczących tego zakresu na zmiany stosunków społecznych

na ocenę 4, 4,5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - dobrze zna i rozumie pojęcia, instytucje i struktury (w tym reguły normatywne i prawidłowości nimi rządzące), status jednostki oraz wpływ unormowań dotyczących tego zakresu na zmiany stosunków społecznych

na ocenę 5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - bardzo dobrze zna i rozumie pojęcia, instytucje i struktury (w tym reguły normatywne i prawidłowości nimi rządzące), status jednostki oraz wpływ unormowań dotyczących tego zakresu na zmiany stosunków społecznych

AD2_W05:

na ocenę 2: nie zna i nie rozumie metod, procedur i narzędzi pozyskiwania danych niezbędnych do przygotowania strony merytorycznej pracy mgr.

na ocenę 3, 3,5: w stopniu podstawowym zna i rozumie metody, procedury i narzędzia pozyskiwania danych niezbędnych do przygotowania strony merytorycznej pracy mgr.

na ocenę 4, 4,5: dobrze zna i rozumie metody, procedury i narzędzia pozyskiwania danych niezbędnych do przygotowania strony merytorycznej pracy mgr.

na ocenę 5: bardzo dobrze zna i rozumie metody, procedury i narzędzia pozyskiwania danych niezbędnych do przygotowania strony merytorycznej pracy mgr.

AD2_U01, AD2_U02, AD2_U03, AD2_U04, AD2_U05, AD2_U06, AD2_U07, AD2_U08, AD2_U09, AD2_U10:

na ocenę 2: nie potrafi oceniać zjawisk społecznych przez pryzmat regulatorów zachowań administracji publicznej w dziedzinie objętej tematem pracy mgr., zbierać danych na ten temat i odpowiednio ich prezentować pod kątem wskazania prawidłowości i prognozowania skutków działań

na ocenę 3, 3,5: w stopniu podstawowym potrafi oceniać zjawiska społeczne przez pryzmat regulatorów zachowań administracji publicznej w dziedzinie objętej tematem pracy mgr., zbierać dane na ten temat i odpowiednio je prezentować pod kątem wskazania prawidłowości i prognozowania skutków działań

na ocenę 4, 4,5: dobrze potrafi oceniać zjawiska społeczne przez pryzmat regulatorów zachowań administracji publicznej w dziedzinie objętej tematem pracy mgr., zbierać dane na ten temat i odpowiednio je prezentować pod kątem wskazania prawidłowości i prognozowania skutków działań

na ocenę 5: bardzo dobrze potrafi oceniać zjawiska społeczne przez pryzmat regulatorów zachowań administracji publicznej w dziedzinie objętej tematem pracy mgr., zbierać dane na ten temat i odpowiednio je prezentować pod kątem wskazania prawidłowości i prognozowania skutków działań

AD2_K01, AD2_K02:

na ocenę 2: w związku z przygotowywaną pracą mgr. nie jest gotów do stałego aktualizowania wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania administracji publicznej oraz podejmowania interakcji z innymi celem jej zdobycia

na ocenę 3, 3,5: w związku z przygotowywaną pracą mgr. jest gotów w stopniu podstawowym do stałego aktualizowania wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania administracji publicznej oraz podejmowania interakcji z innymi celem jej zdobycia

na ocenę 4, 4,5: w związku z przygotowywaną pracą mgr. jest gotów w dobrym stopniu do stałego aktualizowania wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania administracji publicznej oraz podejmowania interakcji z innymi celem jej zdobycia

na ocenę 5: w związku z przygotowywaną pracą mgr. jest gotów w bardzo dobrym stopniu do stałego aktualizowania wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania administracji publicznej oraz podejmowania interakcji z innymi celem jej zdobycia

AD2_K03, AD2_K04, AD2_K06:

na ocenę 2: w zakresie tematyki pracy mgr. nie jest gotów do formułowania celów, opinii i sądów oraz rozstrzygania dylematów dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji publicznej

na ocenę 3, 3,5: w zakresie tematyki pracy mgr. jest gotów w stopniu podstawowym do formułowania celów, opinii i sądów oraz rozstrzygania dylematów dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji publicznej

na ocenę 4, 4,5: w zakresie tematyki pracy mgr. jest gotów w dobrym stopniu do formułowania celów, opinii i sądów oraz rozstrzygania dylematów dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji publicznej

na ocenę 5: w zakresie tematyki pracy mgr. jest gotów w bardzo dobrym stopniu do formułowania celów, opinii i sądów oraz rozstrzygania dylematów dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji publicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Majchrzak
Prowadzący grup: Bartosz Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej, zarówno od strony technicznej, jak i treści

merytorycznych w niej zawartych

Wymagania wstępne:

wiedza zdobyta podczas zajęć kursowych z zakresu nauki administracji, prawa i postępowania administracyjnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Majchrzak
Prowadzący grup: Bartosz Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej, zarówno od strony technicznej, jak i treści

merytorycznych w niej zawartych

Wymagania wstępne:

wiedza zdobyta podczas zajęć kursowych z zakresu nauki administracji, prawa i postępowania administracyjnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Majchrzak
Prowadzący grup: Bartosz Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej, zarówno od strony technicznej, jak i treści merytorycznych w niej zawartych

Wymagania wstępne:

wiedza zdobyta podczas zajęć kursowych z zakresu nauki administracji, prawa i postępowania administracyjnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Majchrzak
Prowadzący grup: Bartosz Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej, zarówno od strony technicznej, jak i treści merytorycznych w niej zawartych

Literatura:

Podstawowa:

R. Zenderowski, Praca magisterska : jak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne, Warszawa 2007/2008

literatura służąca ćwiczeniu warsztatu naukowego seminarzystów dobierana w zależności od ich zainteresowań

Uzupełniająca: brak

Wymagania wstępne:

wiedza zdobyta podczas zajęć kursowych z zakresu nauki administracji, prawa i postępowania administracyjnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Majchrzak
Prowadzący grup: Bartosz Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 16 h

Praca własna studenta (lektura literatury, analiza orzecznictwa, przygotowanie projektu planu i rozdziału pracy): 84 h

Suma godzin: 100/25 (1 pkt ects = 25 h pracy studenta) = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej, zarówno od strony technicznej, jak i treści merytorycznych w niej zawartych

Literatura:

Podstawowa:

R. Zenderowski, Praca magisterska : jak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne, Warszawa 2007/2008

literatura służąca ćwiczeniu warsztatu naukowego seminarzystów dobierana w zależności od ich zainteresowań

Uzupełniająca: brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Majchrzak
Prowadzący grup: Bartosz Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.