Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-SEM-OM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

AD2_W01

AD2_W03

AD2_W04

AD2_W05

AD2_W06

AD2_W07


Umiejętności:

AD2_U01

AD2_U02

AD2_U03

AD2_U04

AD2_U05

AD2_U06

AD2_U07

AD2_U08

AD2_U09

AD2_U10


Kompetencje społeczne:

AD2_K01

AD2_K02

AD2_K03

AD2_K04

AD2_K06

Skrócony opis:

Wyjaśnienie sposobu i metod pisania prac magisterskich - ujęcie tematu, części składowe, układ pracy.

Pełny opis:

Struktura i plan pracy (podstawowe wymogi metodologiczne); elementy składowe (zasady konstruowania wstępu i zakończenia); układ tekstu (układ strony, marginesy, czcionka, numeracja, akapity); zasady umieszczania zdjęć, wykresów, symboli i diagramów w pracy; sposoby cytowania; rodzaje przypisów; bibliografia; aneksy, załączniki, streszczenie pracy i korekta.

Literatura:

Literatura podstawowa (A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2007)

Literatura uzupełniająca (R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodyczne, Warszawa 2004; M. Węgliński, Jak pisać pracę magisterską, Kraków 2007)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą przedmiotu pracy magisterskiej

EK2: stawia tezy dotyczące pracy magisterskiej oraz określa jej cel

EK3: formułuje samodzielnie temat i układa plan pracy dyplomowej

EK4: wybiera adekwatne do tematu pracy metody badawcze oraz samodzielnie zbiera materiały źródłowe

EK5: rozumie potrzebę stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej

Opis ECTS:

Udział w seminarium: 16 h

Konsultacje indywidualne: 10 h

Zbieranie literatury: 20 h

Pisanie pracy: 74 h

Suma godzin: 120

Liczba ECTS: 120 h/30 = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK1: posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą przedmiotu pracy magisterskiej

Na ocenę 2 (ndst.) - nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej pisania pracy magisterskiej (łącznie z określeniem jej przedmiotu)

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - posiada podstawową wiedzę dotyczącą przedmiotu pracy magisterskiej

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą przedmiotu pracy magisterskiej na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą przedmiotu pracy magisterskiej na poziomie bardzo dobrym

EK2: stawia tezy dotyczące pracy magisterskiej oraz określa jej cel

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi postawić żadnej tezy dotyczącej pracy magisterskiej i nie potrafi określić jej celu

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - potrafi określić podstawy tezy dotyczącej pracy magisterskiej i określić zasadniczy jej cel

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - stawia tezy dotyczące pracy magisterskiej oraz określa jej cel na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - stawia tezy dotyczące pracy magisterskiej oraz określa jej cel na poziomie bardzo dobrym

EK3: formułuje samodzielnie temat i układa plan pracy dyplomowej

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi samodzielnie sformułować tematu ani ułożyć planu pracy dyplomowej

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - potrafi samodzielnie stworzyć zarys tematyki pracy oraz plan pracy w ogólnym zarysie

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - formułuje temat pracy przy pomocy wykładowcy i układa plan pracy dyplomowej również z jego pomocą

Na ocenę 5 (bdb.) - formułuje samodzielnie temat i układa plan pracy dyplomowej bez większego problemu

EK4: wybiera adekwatne do tematu pracy metody badawcze oraz samodzielnie zbiera materiały źródłowe

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi sformułować metod badawczych ani zebrać materiałów źródłowych do swojej pracy dyplomowej

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - nie potrafi samodzielnie wybrać metod adekwatnych - czyni to przy pomocy wykładowcy, samodzielnie zbiera niewielką ilość literatury źródłowej

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - wybiera adekwatne do tematu pracy metody badawcze oraz samodzielnie zbiera materiały źródłowe, ale niewielką ich ilość i wyłącznie podstawowe pozycje z zakresu literatury przedmiotu

Na ocenę 5 (bdb.) - wybiera adekwatne do tematu pracy metody badawcze oraz samodzielnie zbiera materiały źródłowe

EK5: rozumie potrzebę stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej

Na ocenę 2 (ndst.) - nie rozumie potrzeby stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - rozumie potrzebę stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej na poziomie dostatecznym

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - rozumie potrzebę stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - rozumie potrzebę stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej na poziomie bardzo dobrym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu prawa wyznaniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu prawa wyznaniowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)