Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-TI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W02

AD2_W04

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami infrastruktury informacyjnej i komunikacji elektronicznej

Po ukończeniu zajęć student będzie znał prawne podstawy przetwarzania danych a także potrafił tworzyć dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne oraz prezentacje multimedialne.

Wymagania wstępne: brak

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. INFORMACJA I INFORMATYKA

1.1. Ewolucja pojmowania informacji

1.2. Społeczeństwo informacyjne

1.3. Definicje informatyki i technologii informacyjnych

2. PRAWO INFORMATYCZNE

2.1. Etapy jurydyzacji zagadnień informacyjnych

2.2. Informatyka w systemie prawa

2.3. Cechy prawa informatycznego

2.4. Podstawowe akty prawa informatycznego w Polsce

3. STRATEGIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

4. KODOWANIE I AGREGACJA DANYCH

4.1. Informatyczne nośniki danych

4.2. Dokumenty elektroniczne

4.3. Podpis elektroniczny

4.4. Elektroniczne bazy danych

5. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

5.1. Elektroniczne sieci komunikacyjne

5.2. Świadczenie usług drogą elektroniczną

5.3. Multimedia

6. PRAWNOKARNA REGULACJA ZACHOWAŃ W SIECI

7. ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE INFORMATYZACJI

Metody oceny: test wielokrotnego wyboru wraz z pytaniami opisowymi

Literatura:

Literatura:

1. G. Szpor, C. Martysz, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Warszawa 2007

2. A. Gryszczyńska, Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego, Warszawa 2011

3. J. Janowski Elektroniczny obrót prawny Wolters Kluwer 2008

4. Cieciura M., Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Warszawa 2006

5. Technologie informacyjne, Staranowicz A., Duda P., Orłowski A. , Warszawa 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1:Posiada wiedzę na temat rozwoju technologii informacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego i e- administracji

EK2:Zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz jurydyzacji zagadnień informatycznych

EK3:Potrafi samodzielnie formułować krytyczne uwagi na temat strategii i planów informatyzacji administracji publicznej

EK4:Potrafi korzystać z dokumentów elektronicznych

multimedialnych)

EK5:Przestrzega i propaguje etyczną postawę w ramach swoich działań w Internecie

Opis ECTS:

Udział w wykładzie 16h

Lektura literatury: 34h

przygotowanie do egzaminu: 40 h

Liczba ECTS = 3

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.