Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktualne zagadnienia badawcze z zakresu gospodarki cyfrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-AZBzGC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aktualne zagadnienia badawcze z zakresu gospodarki cyfrowej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W06, BwGC_U11 BwGC_U13, BwGC_U14 BwGC_U15, BwGC_K01

Wymagania wstępne:

Brak

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z aktualnymi zagadnieniami badawczymi, które dotyczą rozwoju i problematyki gospodarki cyfrowej. Na zajęciach omawiane są wybrane/najważniejsze opracowania naukowe z tego zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów metodologicznych. Wśród problematyki omawianej na zajęciach znajdują się zagadnienia: cyfrowej transformacji, cyfrowego podziału, mediów społecznościowych, dezinformacji, regulacji Internetu, gospodarki platform, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, ochrony konsumenta na rynku cyfrowym, technologii blockchain kryptowalut, oraz ewolucji rynku pracy.

Literatura:

Podawana na bieżąco. Artykuły naukowe omawiane na zajęciach udostępnione będą na stronie e.uksw.edu.pl.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BwGC_W06: Student zna zagadnienie usług świadczonych za pomocą nowych technologii. Ma wiedzę o zakresie i rodzajach e-usług i ich wpływie na gospodarkę cyfrową.

BwGC_U11: Student potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne do promocji wyników badań naukowych.

BwGC_U13: Student potrafi sporządzić dokumenty lub teksty właściwe dla przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się̨ w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

BwGC_U14: Student potrafi posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

BwGC_U15: Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

BwGC_K01: Student jest gotów do analitycznego podejścia do rozwiązywania konkretnych samodzielnie lub w grupie problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie dokonanej analizy zadanego opracowania naukowego (w formie raportu), jego prezentacji, oraz udziału w dyskusji.

Dla EK BwGC_W06, BwGC_U11 BwGC_U13, BwGC_U14 BwGC_U15, BwGC_K01:

Na ocenę niedostateczną (2,0):

- student nie zna wpływu e-usług na gospodarkę cyfrową, nie potrafi dokonać analizy zadanego opracowania naukowgo i jego prezentacji, nie bierze udziału w dyskusji

Na ocenę dostateczną (3,0):

- student zna wpływ e-usług na gospodarkę cyfrową, potrafi dokonać analizy zadanego opracowania naukowgo i jego prezentacji w zakresie podstawowym, bierze udział w dyskusji

Na ocenę dobrą (4,0):

- student zna wpływ e-usług na gospodarkę cyfrową, potrafi dokonać analizy zadanego opracowania naukowgo i jego prezentacji w stopniu zaawansowanym, bierze aktywny udział w dyskusji

Na ocenę bardzo dobrą (5,0):

- student zna wpływ e-usług na gospodarkę cyfrową, potrafi dokonać analizy zadanego opracowania naukowgo i jego prezentacji w stopniu zaawansowanym, bierze aktywny udział w dyskusji, a w dokonanej analizie uwzględnia literaturę obcojęzyczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach 15h

Opracowanie zadanego zagadnienia 2 x 15h

Ew. konsultacje 5h

SUMA:

50h = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)