Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyberprzestępczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-C Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cyberprzestępczość
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W08, BwGC_K02

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do karnoprawnej analizy najczęstszych incydentów bezpieczeństwa – to jest ustalenia, które z incydentów stanowią przestępstwa oraz dokonywania karnoprawnej analizy znamion czynów zabronionych. Ponadto celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego określenia jaki materiał dowodowy powinien zostać zgromadzony w zależności od czynu będącego przedmiotem postępowania.

Pełny opis:

1. Pojęcie cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępczości i incydentów

2. Podstawy prawne ochrony cyberbezpieczeństwa i zwalczania cyberprzestępczości

3. Najczęstsze ataki w świetle raportów

4. Podstawy prawne odpowiedzialności za wybrane czyny naruszające dostępność, poufność lub integralność danych lub systemów informacyjnych

5. Incydenty naruszające dostępność zasobów na przykładzie ataków DoS, DDoS, ransomware.

a. Analiza podstaw prawnych odpowiedzialności za atak

6. Incydenty naruszające poufność zasobów.

a. Odpowiedzialność karna za hacking

b. Naruszenia ochrony danych osobowych

c. Kradzież tożsamości

d. Analiza podstaw odpowiedzialności za atak

7. Oszustwa, oszustwa komputerowe, kradzież środków pieniężnych z rachunków bankowych

a. Analiza podstaw prawnych odpowiedzialności karnej

8. Pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa

9. Współpraca z organami ścigania

10. Pojęcie dowodów elektronicznych

11. Procesowe aspekty zabezpieczania materiału dowodowego w sprawach z zakresu cyberprzestępczości– wybrane problemy prawne i praktyczne

Literatura:

1. B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX i XXXIII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000

2. Agnieszka Gryszczyńska, Pozyskiwanie i analiza danych dotyczących incydentów cyberbezpieczeństwa [w:] Internet. Analityka danych, red. G. Szpor, Warszawa 2019, s. 296-313, ISBN 978-83-8198-138-5

3. Agnieszka Gryszczyńska, Prowadzenie postępowań karnych w sprawach z zakresu dystrybucji ransomware, [w:] Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego Nr 1/S/2019, Przestępczość Teleinformatyczna 2018, red. J. Kosiński, Gdynia 2019 , s.193-218, ISSN 1898-3189

4. Internet. Analityka danych, red. Kamil Czaplicki, Grażyna Szpor, CH. Beck, Warszawa 2019

5. Internet. Strategie bezpieczeństwa, red. Grażyna Szpor, Agnieszka Gryszczyńska; C.H. Beck; 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BwGC_W08: Absolwent zna i rozumie: zjawiska związane z zagrożeniami w cyberprzestrzeni, metody ich identyfikacji. Potrafi definiować zagadnienia związane z cyberprzestępczością w kontekście prawnym i pozaprawnym (odniesienie do efektów uczenia się na poziomie

7 PRK: P7U_W, P7S_WG, P7S_WK);

BwGC_K02: Absolwent jest gotów do: podejmowania działań związanych ze zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni (odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK: P7S_KK);

Opis ECTS:

udział w wykładzie: 30 h

przygotowanie do wykładu: 30 h

lektura polecanych publikacji: 30 h

przygotowanie do egzaminu: 30 h

Liczba ECTS = 4

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji wiedzy i umiejętności dla powyższych efektów kształcenia: Test.

50-60% procent prawidłowych odpowiedzi – ocena dostateczna

60-70% - ocena dostateczna plus

70-80% - ocena dobra

80-90% - ocena dobra plus

90-100% - ocena bardzo dobra

Końcowe zaliczenie przedmiotu zostanie przeprowadzone na platformie Moodle.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gryszczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Gryszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gryszczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Gryszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do karnoprawnej analizy najczęstszych incydentów bezpieczeństwa – to jest ustalenia, które z incydentów stanowią przestępstwa oraz dokonywania karnoprawnej analizy znamion czynów zabronionych. Ponadto celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego określenia jaki materiał dowodowy powinien zostać zgromadzony w zależności od czynu będącego przedmiotem postępowania.

Literatura:

1. B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX i XXXIII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000

2. Agnieszka Gryszczyńska, Pozyskiwanie i analiza danych dotyczących incydentów cyberbezpieczeństwa [w:] Internet. Analityka danych, red. G. Szpor, Warszawa 2019, s. 296-313, ISBN 978-83-8198-138-5

3. Agnieszka Gryszczyńska, Prowadzenie postępowań karnych w sprawach z zakresu dystrybucji ransomware, [w:] Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego Nr 1/S/2019, Przestępczość Teleinformatyczna 2018, red. J. Kosiński, Gdynia 2019 , s.193-218, ISSN 1898-3189

4. Internet. Analityka danych, red. Kamil Czaplicki, Grażyna Szpor, CH. Beck, Warszawa 2019

5. Internet. Strategie bezpieczeństwa, red. Grażyna Szpor, Agnieszka Gryszczyńska; C.H. Beck; 2017

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zakrzewski
Prowadzący grup: Piotr Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Andrzej Adamski, Botnety jako zagadnienie prawno-kryminologiczne na tle doświadczeń amerykańskich, Prokuratura i Prawo 2013, nr 11, s. 68-82.

Andrzej Adamski, Amerykańska polityka karna w sprawach przestepstw związanych z pornografią dziecięcą (w:) A.Adamski, J.Bojarski, P.Chrzczonowicz, M.Leciak (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga Jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom II, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 135-157.

Arkadiusz Lach, Kradzież tożsamości, Prokuratura i Prawo 2012, nr 3, s. 29-39.

Andrzej Adamski, Cyberprzestępczość - rozwój regulacji prawnej w Europie. Doświadczenia krajowe na tle implementacji prawnej instrumentów zwalczania cyberprzestepczości (Londyn, 11-12 listopada 2010 r.), Prokuratura i Prawo 2011, nr 6, s. 174-180.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zakrzewski
Prowadzący grup: Piotr Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.