Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

E-biznes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-Eb
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: E-biznes
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25138
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W06, BwGC_W12, BwGC_K06

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi omówienie najważniejszych - prawnych i ekonomicznych - aspektów prowadzenia działalności biznesowej w obliczu zachodzących procesów cyfryzacji gospodarki.

Pełny opis:

1. Modele e-biznesu, w tym pojęcie gospodarki współdzielenia.

2. Rejestracja przedsiębiorcy w Centralnej Informacji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Rejestracja przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Cyfryzacja prawa spółek..

5. Krajowy Rejestr Zadłużonych.

6. Rejestr Zastawów.

7. Handel elektroniczny, usługi społeczeństwa informacyjnego.

8. Prawne aspekty kontraktowania w Internecie.

9. Problematyka ochrony konsumenta i konkurencji w cyberprzestrzeni.

10. Własność intelektualna w gospodarce cyfrowej. Pojęcie dobra cyfrowego i ochrona prawnoautorska w sieci Internet.

11. Bankowość i pieniądz elektroniczny, kryptowaluty, blockchain, płatności cyfrowe.

12. Reklama w sieci Internet.

Literatura:

Brak podręcznika wiodącego.

Podręcznik uzupełniających:

K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, Prawo nowych technologii, Warszawa 2021.

M. Węgierski, Charakterystyka prawna umów zawieranych drogą elektroniczną, Warszawa 2020

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BwGC_W06: Student zna i rozumie zagadnienie usług świadczonych za pomocą nowych technologii. Ma wiedzę o zakresie i rodzajach e-usług i ich wpływie na gospodarkę cyfrową.

BwGC_W12: Student zna i rozumie zasady funkcjonowania konsumenta na rynku cyfrowym.

BwGC_K06: Student jest gotów do podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych.

Udział w wykładzie: 30h

Przygotowanie do egzaminu: 35h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 35h

SUMA GODZIN: 100 = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ma formę testu.

Na ocenę 2:

BwGC_W06: Student nie zna i nie rozumie zagadnienia usług świadczonych za pomocą nowych technologii. Nie ma wiedzy o zakresie i rodzajach e-usług i ich wpływie na gospodarkę cyfrową.

BwGC_W12: Student nie zna i nie rozumie zasady funkcjonowania konsumenta na rynku cyfrowym.

BwGC_K06: Student nie jest gotów do podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych.

Na ocenę 3/3,5:

BwGC_W06: Student zna i rozumie zagadnienie usług świadczonych za pomocą nowych technologii - w stopniu podstawowym. Ma wiedzę o zakresie i rodzajach e-usług i ich wpływie na gospodarkę cyfrową - w stopniu podstawowym.

BwGC_W12: Student zna i rozumie zasady funkcjonowania konsumenta na rynku cyfrowym - w stopniu podstawowym.

BwGC_K06: Student jest gotów do podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych - w stopniu podstawowym.

Na ocenę 4/4,5:

BwGC_W06: Student zna i rozumie zagadnienie usług świadczonych za pomocą nowych technologii. Ma wiedzę o zakresie i rodzajach e-usług i ich wpływie na gospodarkę cyfrową - w stopniu dobrym.

BwGC_W12: Student zna i rozumie zasady funkcjonowania konsumenta na rynku cyfrowym - w stopniu dobrym.

BwGC_K06: Student jest gotów do podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych - w stopniu dobrym.

Na ocenę 5:

BwGC_W06: Student bardzo dobrze zna i rozumie zagadnienie usług świadczonych za pomocą nowych technologii. Ma pełną wiedzę o zakresie i rodzajach e-usług i ich wpływie na gospodarkę cyfrową.

BwGC_W12: Student bardzo dobrze zna i rozumie zasady funkcjonowania konsumenta na rynku cyfrowym.

BwGC_K06: Student jest gotów do podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych - w stopniu bardzo dobrym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczurowski
Prowadzący grup: Tomasz Szczurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczurowski
Prowadzący grup: Tomasz Szczurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)