Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo medyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-PM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo medyczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W07, BwGC_W13, BwGC_U03, BwGC_U09, BwGC_U15, BwGC_K03, BwGC_K05


Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wprowadzenie do zasad budowy i działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Szczegółowo zostaną omówione prawa pacjenta wraz z określeniem roli i zadań Rzecznika Prawa Pacjenta. Ponadto omówione zostaną przekrojowo zawody medyczne ze szczególnym podkreśleniem zasad wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki i położnej, a następnie scharakteryzowana zostanie szczegółowo odpowiedzialność dyscyplinarna, cywilna i karna. W ramach wykładu podkreślone zostaną poglądy doktryny oraz orzecznictwa sądowego.

Pełny opis:

1.Budowa systemu ochrony zdrowia w Polsce - wprowadzenie.

2.Źródła prawa medycznego.

3.Konstytucyjne podstawy ochrony zdrowia w Polsce.

4.Zasady i organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

5. Rola i zadania Rzecznika Prawa Pacjenta w systemie ochrony zdrowia.

6. Katalog praw pacjenta: prawo do leczenia (w Polsce oraz Unii Europejskiej), prawo do informacji, prawo do wyrażenia zgody na leczenie, prawo do poszanowania prywatności, prawo do dokumentacji medycznej, prawo do umierania w spokoju i godności, prawo do opieki duszpasterskiej.

7. Podstawa prawna i zasady wykonywania zawodów medycznych ze szczególnym podkreśleniem zawodu lekarza, pielęgniarki i położnej.

8. Podstawowe zagadnienia dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnej.

Literatura:

1. M. Nesterowicz Prawo medyczne, Toruń 2010.

2. M. Safjan Prawo i medycyna, Warszawa 1998.

3. M. Śliwka Prawa pacjenta w prawie porównawczym (wyd. II), Toruń 2010.

4. K. Bączyk – Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, Toruń 2008.

5. M. Świderska Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007.

M. Dercz, H. Izdebski, T. Rek, Prawo publiczne. Ochrona zdrowia, Warszawa 2013.

6. I. Lipowicz, G. Szpor, M. Świerczyński (red.), Telemedycyna i e-zdrowie, Zagadnienia prawne i informatyczne, Warszawa 2019.

7. I. Lipowicz (red.), Administracja w ochronie zdrowia, Instytucje Materialnego Prawa Administracyjnego. Przegląd regulacji, Warszawa 2017.

8. E. Nojszewska, W. Malinowski, S. Sikorski, Komercyjne świadczenia usług medycznych przez szpitale publiczne, Warszawa 2017.

9. M. Dercz (red.), Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, wyd. 2 Warszawa 2014.

10. A. Pietraszewska- Macheta (red.), Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Warszawa 2015.

11. E. Zielińska, Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Warszawa 2014.

12. W. Lis, M. Sadowska Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Komentarz, Warszawa 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BwGC_W07

absolwent zna i rozumie zasady funkcjonowania gospodarki cyfrowej w perspektywie społecznej

BwGC_W13

absolwent zna i rozumie mechanizmy działalności mediów w gospodarce cyfrowej

BwGC_U03

absolwent potrafi korzystać z prawnych środków ochrony danych osobowych

BwGC_U09

absolwent potrafi organizować i zarządzać działalnością opartą o gospodarkę cyfrową

BwGC_U15

absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

BwGC_K03

absolwent jest gotów pozyskiwania wiedzy informatycznej z obszaru bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej

BwGC_K05

absolwent jest gotów ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych

Opis ECTS - 2 pkt

Udział w wykładzie: 15 h

Przygotowanie do egzaminu: 20 h

Konsultacje 5 h

Suma godzin 42 h

Suma punktów ECTS 3

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- dyskusja,

- wykład konwersatoryjny.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin w formie pisemnej (platforma Moodle).

Link do spotkań został studentom przesłany e-mailem przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

BwGC_W07

Na ocenę 2: absolwent nie zna i nie rozumie zasady funkcjonowania gospodarki cyfrowej w perspektywie społecznej

Na oceny:3,35 absolwent dostatecznie zna i rozumie zasady funkcjonowania gospodarki cyfrowej w perspektywie społecznej

Na oceny:4,4,5 absolwent dobrze zna i rozumie zasady funkcjonowania gospodarki cyfrowej w perspektywie społecznej

Na ocenę:5 absolwent bardzo dobrze zna i rozumie zasady funkcjonowania gospodarki cyfrowej w perspektywie społecznej

BwGC_W13

Na ocenę 2:absolwent nie zna i nie rozumie mechanizmy działalności mediów w gospodarce cyfrowej

Na oceny:3,35 absolwent dostatecznie zna i rozumie mechanizmy działalności mediów w gospodarce cyfrowej

Na oceny:4,4,5 absolwent dobrze zna i rozumie mechanizmy działalności mediów w gospodarce cyfrowej

Na ocenę:5 absolwent bardzo dobrze zna i rozumie mechanizmy działalności mediów w gospodarce cyfrowej

BwGC_U03

Na ocenę 2: absolwent nie potrafi korzystać z prawnych środków ochrony danych osobowych

Na oceny:3,35 absolwent dostatecznie potrafi korzystać z prawnych środków ochrony danych osobowych

Na oceny:4,4,5 absolwent dobrze potrafi korzystać z prawnych środków ochrony danych osobowych

Na ocenę:5 absolwent bardzo dobrze potrafi korzystać z prawnych środków ochrony danych osobowych

BwGC_U09

Na ocenę: 2 absolwent nie potrafi organizować i zarządzać działalnością opartą o gospodarkę cyfrową

Na oceny:3,35 absolwent dostatecznie potrafi organizować i zarządzać działalnością opartą o gospodarkę cyfrową

Na oceny:4,4,5 absolwent dobrze potrafi organizować i zarządzać działalnością opartą o gospodarkę cyfrową

Na ocenę:5 absolwent bardzo dobrze potrafi organizować i zarządzać działalnością opartą o gospodarkę cyfrową

BwGC_U15

Na ocenę 2: absolwent nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

Na oceny:3,35 absolwent dostatecznie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

Na oceny:4,4,5 absolwent dobrze potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

Na ocenę:5 absolwent bardzo dobrze potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

BwGC_K03

Na ocenę 2: absolwent nie jest gotów pozyskiwania wiedzy informatycznej z obszaru bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej

Na oceny:3,35 absolwent w dostatecznym stopniu jest gotów pozyskiwania wiedzy informatycznej z obszaru bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej

Na oceny:4,4,5 absolwent w dobrym stopniu jest gotów pozyskiwania wiedzy informatycznej z obszaru bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej

Na ocenę:5 absolwent w bardzo dobrym stopniu jest gotów pozyskiwania wiedzy informatycznej z obszaru bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej

BwGC_K05

Na ocenę 2: absolwent nie jest gotów ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych

Na oceny:3,35 absolwent w dostatecznym stopniu jest gotów ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych

Na oceny:4,4,5 absolwent w dobrym stopniu jest gotów ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych

Na ocenę:5 absolwent w bardzo dobrym stopniu jest gotów ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Sikorski
Prowadzący grup: Sebastian Sikorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wprowadzenie do zasad budowy i działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Szczegółowo zostaną omówione prawa pacjenta wraz z określeniem roli i zadań Rzecznika Prawa Pacjenta. Ponadto omówione zostaną przekrojowo zawody medyczne ze szczególnym podkreśleniem zasad wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki i położnej, a następnie scharakteryzowana zostanie szczegółowo odpowiedzialność dyscyplinarna, cywilna i karna. W ramach wykładu podkreślone zostaną poglądy doktryny oraz orzecznictwa sądowego.

Pełny opis:

1.Budowa systemu ochrony zdrowia w Polsce - wprowadzenie.

2.Źródła prawa medycznego.

3.Konstytucyjne podstawy ochrony zdrowia w Polsce.

4.Zasady i organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

5. Rola i zadania Rzecznika Prawa Pacjenta w systemie ochrony zdrowia.

6. Katalog praw pacjenta: prawo do leczenia (w Polsce oraz Unii Europejskiej), prawo do informacji, prawo do wyrażenia zgody na leczenie, prawo do poszanowania prywatności, prawo do dokumentacji medycznej, prawo do umierania w spokoju i godności, prawo do opieki duszpasterskiej.

7. Podstawa prawna i zasady wykonywania zawodów medycznych ze szczególnym podkreśleniem zawodu lekarza, pielęgniarki i położnej.

8. Podstawowe zagadnienia dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnej.

Literatura:

1. M. Nesterowicz Prawo medyczne, Toruń 2010.

2. M. Safjan Prawo i medycyna, Warszawa 1998.

3. M. Śliwka Prawa pacjenta w prawie porównawczym (wyd. II), Toruń 2010.

4. K. Bączyk – Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, Toruń 2008.

5. M. Świderska Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007.

M. Dercz, H. Izdebski, T. Rek, Prawo publiczne. Ochrona zdrowia, Warszawa 2013.

6. I. Lipowicz, G. Szpor, M. Świerczyński (red.), Telemedycyna i e-zdrowie, Zagadnienia prawne i informatyczne, Warszawa 2019.

7. I. Lipowicz (red.), Administracja w ochronie zdrowia, Instytucje Materialnego Prawa Administracyjnego. Przegląd regulacji, Warszawa 2017.

8. E. Nojszewska, W. Malinowski, S. Sikorski, Komercyjne świadczenia usług medycznych przez szpitale publiczne, Warszawa 2017.

9. M. Dercz (red.), Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, wyd. 2 Warszawa 2014.

10. A. Pietraszewska- Macheta (red.), Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Warszawa 2015.

11. E. Zielińska, Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Warszawa 2014.

12. W. Lis, M. Sadowska Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Komentarz, Warszawa 2019.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)