Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek transakcji międzybankowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-RTM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek transakcji międzybankowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a47cc4a247b56467a8f34bc26fef74c03%40thread.tacv2/conversations?groupId=59be4dd6-24ac-4450-bed1-1a675859f171&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_K02, BwGC_U09, BwGC_K01, BwGC_K06

Skrócony opis:

1. Definicja rynku finansowego. Podział rynku finansowego

2. Rynek pieniężny versus rynek kapitałowy

3. Rynek lokat międzybankowych

4. Bony skarbowe

5. Krótkoterminowe papiery dłużne firm

6. Sekurytyzacja

7. Rola banku centralnego na rynku pieniężnym

8. Struktura rynku finansowego w wymiarze międzynarodowym

9. Stopy referencyjne

10. Uczestnicy rynku transakcji międzybankowych

11. Międzybankowy rynek pieniężny i zarażenie

12. Funkcje międzybankowego rynku pieniężnego

13. Pożyczki międzybankowe jako sposób na utrzymanie płynności

14. Znaczenie transakcji międzybankowych w sytuacji kryzysowej

15. Transakcje międzybankowe na jednolitym rynku finansowym UE

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a47cc4a247b56467a8f34bc26fef74c03%40thread.tacv2/conversations?groupId=59be4dd6-24ac-4450-bed1-1a675859f171&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Rynek międzybankowy pełni ważną funkcję w systemie finansowym. Stanowi jeden z podstawowych mechanizmów regulujących płynność finansową w tym systemie i działa stabilizująco na sektor bankowy. Rynek transakcji międzybankowych jest częścią hurtowego rynku pieniężnego. Kryzys lat 2008-2010 wykazał, że także ten rynek mimo jego dużej płynności i teoretycznej stabilności ulega tzw. zakażeniu.

Zajęcia mają charakter warsztatów. Oprócz informacji wprowadzających, związanych z naświetleniem najważniejszych pojęć i charakterystyki zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z rynkiem bankowym, pieniężnym i rykiem transakcji międzybankowych Studenci systematycznie będą poznawać literaturę przedmiotu i dyskutować wybrane zagadnienia w ramach zajęć.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2007

2) W. Rutkowski, Bank centralny i polityka pieniężna, WUW, Warszawa 2016

3) T. Nawrocki, Rynek finansowy. Przewodnik do ćwiczeń, CeDeWu,Warszawa 2019

Uzupełniająco:

Materiały dodatkowe będą umieszczane na MS Teams (w zespole zajęciowym - folder materiały)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

EK 1 Student potrafi wykorzystać wiedzę na temat sektora bankowego i jego specyficznego fragmentu, jakim jest rynek transakcji międzybankowych w odniesieniu do praktycznych mechanizmów w gospodarce cyfrowej

Odniesienie do efektów kierunkowych:

Student

BwGC_U09 potrafi organizować i zarządzać działalnością opartą o gospodarkę cyfrową

Kompetencje społeczne

EK2 Student umie identyfikować potencjalne zagrożenia na rynku transakcji międzybankowych i właściwie wykorzystuje tę umiejętność w ramach argumentacji w grupie

EK3 Student umie rozpoznać zagrożenia wynikające z rozwoju nowych technologii dla stabilności sektora bankowego (rozprzestrzenianie się ryzyka systemowego, networking w systemie bankowym)

EK4 Student potrafi zastosować wiedzę na temat standardów etycznych w gospodarce cyfrowej w odniesieniu do praktycznej obserwacji rynków finansowych

Odniesienie do efektów kierunkowych:

BwGC_K01 posiada umiejętność analitycznego podejścia do rozwiązywania konkretnych samodzielnie lub w grupie problemów

BwGC_02 posiada umiejętność podejmowania działań związanych ze zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni

BwGC_06 jest gotowy do podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych

Opis ECTS

Udział w zajęciach (MS Teams): 30 godz.

Przygotowanie do zajęć (lektura materiałów): 25 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 40 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Suma godzin: 100 godz.

Liczba ECTS: 100 godz./25 = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego (z wykorzystaniem materiałów umieszczanych w zespole).

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności ustnej i pisemnej na zajęciach. Weryfikowanie aktywności w formie pisemne za pomocą platformy e-learningowej Moodle.

--------------------------

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe (wypowiedź ustna i pisemna na zadany temat, po lekturze przesłanego tekstu)

---------------------------

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe (praca w grupach)

Kryteria oceniania

Na ocenę bardzo dobrą

- 91 – 100% bardzo dobry (5.0)

EK1 Student potrafi bardzo dobrze wykorzystać wiedzę na temat sektora bankowego i jego specyficznego fragmentu, jakim jest rynek transakcji międzybankowych w odniesieniu do praktycznych mechanizmów w gospodarce cyfrowej

EK2 Student bardzo dobrze umie identyfikować potencjalne zagrożenia na rynku transakcji międzybankowych i właściwie wykorzystuje tę umiejętność w ramach argumentacji w grupie

EK3 Student bardzo dobrze umie rozpoznać zagrożenia wynikające z rozwoju nowych technologii dla stabilności sektora bankowego (rozprzestrzenianie się ryzyka systemowego, networking w systemie bankowym)

EK4 Student bardzo dobrze potrafi zastosować wiedzę na temat standardów etycznych w gospodarce cyfrowej w odniesieniu do praktycznej obserwacji rynków finansowych

Na ocenę dobrą / dobrą plus

- 81 – 90% plus dobry (4.5)

- 71 – 80% dobry (4.0)

EK1 Student potrafi dobrze wykorzystać wiedzę na temat sektora bankowego i jego specyficznego fragmentu, jakim jest rynek transakcji międzybankowych w odniesieniu do praktycznych mechanizmów w gospodarce cyfrowej

EK2 Student umie w stopniu dobrym identyfikować potencjalne zagrożenia na rynku transakcji międzybankowych i właściwie wykorzystuje tę umiejętność w ramach argumentacji w grupie

EK3 Student umie w stopniu dobrym rozpoznać zagrożenia wynikające z rozwoju nowych technologii dla stabilności sektora bankowego (rozprzestrzenianie się ryzyka systemowego, networking w systemie bankowym)

EK4 Student dobrze potrafi zastosować wiedzę na temat standardów etycznych w gospodarce cyfrowej w odniesieniu do praktycznej obserwacji rynków finansowych

Na ocenę dostateczną / dostateczną plus

- 61 – 70% plus dostateczny (3.5)

- 55 – 60% dostateczny (3.0)

EK1 Student potrafi dostatecznie wykorzystać wiedzę na temat sektora bankowego i jego specyficznego fragmentu, jakim jest rynek transakcji międzybankowych w odniesieniu do praktycznych mechanizmów w gospodarce cyfrowej

EK2 Student umie w stopniu dostatecznym identyfikować potencjalne zagrożenia na rynku transakcji międzybankowych i właściwie wykorzystuje tę umiejętność w ramach argumentacji w grupie

EK3 Student umie w stopniu dostatecznym rozpoznać zagrożenia wynikające z rozwoju nowych technologii dla stabilności sektora bankowego (rozprzestrzenianie się ryzyka systemowego, networking w systemie bankowym)

EK4 Student potrafi w stopniu dostatecznym zastosować wiedzę na temat standardów etycznych w gospodarce cyfrowej w odniesieniu do praktycznej obserwacji rynków finansowych

Na ocenę niedostateczną

- poniżej 50% niedostateczny (2.0)

EK1 Student nie potrafi wykorzystać wiedzy na temat sektora bankowego i jego specyficznego fragmentu, jakim jest rynek transakcji międzybankowych w odniesieniu do praktycznych mechanizmów w gospodarce cyfrowej

EK2 Student nie umie identyfikować potencjalnych zagrożeń na rynku transakcji międzybankowych i nie wykorzystuje tej umiejętności w ramach argumentacji w grupie

EK3 Student nie umie rozpoznać zagrożeń wynikających z rozwoju nowych technologii dla stabilności sektora bankowego (rozprzestrzenianie się ryzyka systemowego, networking w systemie bankowym)

EK4 Student nie potrafi zastosować wiedzy na temat standardów etycznych w gospodarce cyfrowej w odniesieniu do praktycznej obserwacji rynków finansowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)