Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe (magisterskie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-SEM2-UK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe (magisterskie)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WP-BGC-N-2-SEM-UK

BwGC_W10,

BwGC_U13 BwGC_U14, BwGC_U15

BwGC_K05


Wymagania wstępne:

znajomośc podstaw metodyki pracy naukowej

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej z obszaru zagadnień związanych ze społecznym oddziaływaniem różnych narzędzi cyfrowych.

Pełny opis:

Podejmowane w trakcie zajęć zagadnienia mają na celu omówienie problemów prac przygotowywanych przez uczestników seminarium. Studenci wprowadzeni zostaną w zagadnienia związane z metodologią pracy naukowej z obszaru nauk socjologicznych. Celem zajęć jest przygotowanie pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BwGC_W10 - związki prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową

BwGC_U13 BwGC_U14, BwGC_U15 - sporządzić dokumenty lub teksty właściwe dla przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się̨ w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi; posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

BwGC_K05 - ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych

I sem. - ECTS- 2

15 godz.

Samodzielna praca studenta (opracowanie koncepcji pracy i przedstawienie jej na zajęciach oraz planu pracy magisterskiej) – 35 godz.

Uczestnictwo w zajęciach – 15 godz.

2 ECTS = 50 godz.

15 godz.

II semestr ECTS 2

- Samodzielna praca studenta (jeden rozdział pracy magisterskiej) – 20 godz.

Uczestnictwo w zajęciach – 30 godz.

2 ECTS = 50 godz.

III semestr ECTS 2

- Samodzielna praca studenta (kolejne rozdziały pracy magisterskiej i pozostałe jej części) – 20 godz.

Uczestnictwo w zajęciach – 30 godz.

2 ECTS = 50 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst. (2)

BwGC_W10 – nie zna związków prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową

BwGC_U13 BwGC_U14, BwGC_U15 – nie umie sporządzić dokumentów lub tekstów właściwych dla przedmiotów znajdujących się w programie studiów, nie posługuje się̨ nowoczesnymi technologiami informacyjnymi; nie posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+; nie wyszukuje, nie analizuje, nie ocenia, nie selekcjonuje i nie integruje informacji z wykorzystaniem różnych źródeł oraz nie umie formułować na tej podstawie krytycznych sądów; nie przedstawi planu pracy magisterskiej jako efektu pracy w semestrze I; nie przedstawi jednego rozdziału pracy jako efektu pracy w semestrze II i nie przedstawi pozostałych rozdziałów pracy jako efektu pracy w semestrze III;.

BwGC_K05 – nie jest gotowy do ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych

Na ocenę dst./dst + (3/3,5)

BwGC_W10 – w stopniu dostatecznym potrafi wskazać związki prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową.

BwGC_U13 BwGC_U14, BwGC_U15 – w stopniu dostatecznym umie sporządzić dokumenty lub teksty właściwe dla przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się̨ (w stopniu dostatecznym) w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi; umie posługiwać się̨ w stopniu dostatecznym językiem obcym na poziomie biegłości B2+; w stopniu dostatecznym umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy; przedstawi częściowo opracowany (w 1/3) plan pracy magisterskiej jako efekt pracy w semestrze I; przedstawi część jednego rozdziału pracy jako efektu pracy w semestrze II i przedstawi część pozostałej częśći pracy jako efektu pracy w semestrze III;.

BwGC_K05 – dostatecznie gotowy do ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych

Na ocenę db./db+(4/4,5)

BwGC_W10 – w stopniu dobrym potrafi wskazać związki prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową.

BwGC_U13 BwGC_U14, BwGC_U15 – w stopniu dobrym umie sporządzić dokumenty lub teksty właściwe dla przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się̨ (w stopniu dobrym) w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi; umie posługiwać się̨ w stopniu dobrym językiem obcym na poziomie biegłości B2+; w stopniu dostatecznym umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy; przedstawi częściowo opracowany (w 2/3) plan pracy magisterskiej jako efekt pracy w semestrze I; przedstawi jeden rozdział pracy jako efektu pracy w semestrze II i nie przedstawi pozostałej częśći pracy jako efektu pracy w semestrze III;.

BwGC_K05 – dobrze przygotowany do ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych

Na ocenę bdb.t (5)

BwGC_W10 – w stopniu bardzo dobrym potrafi wskazać związki prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową.

BwGC_U13 BwGC_U14, BwGC_U15 – w stopniu bardzo dobrym umie sporządzić dokumenty lub teksty właściwe dla przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się̨ (w stopniu bardzo dobrym) w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi; umie posługiwać się̨ w stopniu bardzo dobrym językiem obcym na poziomie biegłości B2+; w stopniu bardzo dobrym umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy; przedstawi w całości opracowany plan pracy magisterskiej jako efekt pracy w semestrze. I; przedstawi jeden rozdział pracy jako efektu pracy w semestrze II i przedstawi pozostałą część pracy jako efektu pracy w semestrze III;.

BwGC_K05 – bardzo dobrze przygotowany do ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)