Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System ochrony zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-SOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System ochrony zdrowia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wBwGC_W07, BwGC_W13, BwGC_U03, BwGC_U09, BwGC_U15, BwGC_K03, BwGC_K05

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje kompleksowe przedstawienie zasad budowy i działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. W ramach przedmiotu omówione zostaną kwestie dotyczące zakresu działania organów administracji publicznej w ochronie zdrowia. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia dotyczące roli Rola Narodowego Funduszu Zdrowia, jako płatnika publicznego oraz zasad udzielania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

W treści wykładu poruszone będą również zagadnienia dotyczące praw pacjenta i kompetencji Rzecznika Prawa Pacjenta.

Pełny opis:

1.Budowa systemu ochrony zdrowia w Polsce - wprowadzenie.

2.Źródła prawa ochrony zdrowia.

3.Konstytucyjne podstawy ochrony zdrowia w Polsce.

4..Kluczowe organy administracji publicznej w ochronie zdrowia.

5. Zadania administracji rządowej w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem roli Ministra Zdrowia.

6. Rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia.

7. Narodowy Fundusz Zdrowia jako płatnik publiczny (zasady finansowania świadczeń zdrowotnych - umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawierane przez świadczeniodawców z NFZ wraz z omówieniem zasad kontraktowania świadczeń i kontroli realizacji umów, problematyka nadwykonań).

8.Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych - podmioty wykonujące działalność leczniczą.

9.Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych (w tym w szczególności pojęcie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeń gwarantowanych, osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

10. Katalog Praw pacjenta oraz rola Rzecznika Prawa Pacjenta w systemie ochrony zdrowia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

S. Sikorski, Administracja w ochronie zdrowia, w: Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, s. 112–131.

M. Dercz, H. Izdebski, T. Rek, Prawo publiczne. Ochrona zdrowia, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

red. I. Lipowicz, E. Nojszewska, S. Sikorski, Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, Warszawa 2020.

M. Śliwka, Prawa pacjenta w prawie porównawczym , Toruń 2010.

L. Bosek, A. Wnukiewicz - Kozłowska (red.)Szczególne świadczenia zdrowotne. System prawa Medycznego, Warszawa 2018.

I. Lipowicz, G. Szpor, M. Świerczyński (red.), Telemedycyna i e-zdrowie, Zagadnienia prawne i informatyczne, Warszawa 2019.

S. Sikorski, Opieka koordynowana / zintegrowana na gruncie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, Studia nad Rodziną nr 46/2018, Warszawa 2018.

E. Nojszewska, W. Malinowski, S. Sikorski Analiza prawna dopuszczalności udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych przez SPZOZ [w:] Komercyjne świadczenia usług medycznych przez szpitale publiczne, Warszawa 2017.

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, M. Dziubińska, A. Jandus. (red.), CeDeWu, Warszawa 2014.

P. Bała, M. Załucki (red.) Prowadzenie działalności leczniczej. Aspekty prawne, wyd. Warszawa 2013.

M. Dercz (red.), Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, wyd. 2 Warszawa 2014.

A. Pietraszewska- Macheta (red.), Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Warszawa 2015.

T. Zimna, Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BwGC_W07

absolwent zna i rozumie zasady funkcjonowania gospodarki cyfrowej w perspektywie społecznej

BwGC_W13

absolwent zna i rozumie mechanizmy działalności mediów w gospodarce cyfrowej

BwGC_U03

absolwent potrafi korzystać z prawnych środków ochrony danych osobowych

BwGC_U09

absolwent potrafi organizować i zarządzać działalnością opartą o gospodarkę cyfrową

BwGC_U15

absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

BwGC_K03

absolwent jest gotów pozyskiwania wiedzy informatycznej z obszaru bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej

BwGC_K05

absolwent jest gotów ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych

Opis ECTS - 2 pkt

Udział w wykładzie: 15 h

Przygotowanie do egzaminu: 20 h

Konsultacje 5 h

Suma godzin 42 h

Suma punktów ECTS 3

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin w formie pisemnej.

BwGC_W07

Na ocenę 2: absolwent nie zna i nie rozumie zasady funkcjonowania gospodarki cyfrowej w perspektywie społecznej

Na oceny:3,35 absolwent dostatecznie zna i rozumie zasady funkcjonowania gospodarki cyfrowej w perspektywie społecznej

Na oceny:4,4,5 absolwent dobrze zna i rozumie zasady funkcjonowania gospodarki cyfrowej w perspektywie społecznej

Na ocenę:5 absolwent bardzo dobrze zna i rozumie zasady funkcjonowania gospodarki cyfrowej w perspektywie społecznej

BwGC_W13

Na ocenę 2:absolwent nie zna i nie rozumie mechanizmy działalności mediów w gospodarce cyfrowej

Na oceny:3,35 absolwent dostatecznie zna i rozumie mechanizmy działalności mediów w gospodarce cyfrowej

Na oceny:4,4,5 absolwent dobrze zna i rozumie mechanizmy działalności mediów w gospodarce cyfrowej

Na ocenę:5 absolwent bardzo dobrze zna i rozumie mechanizmy działalności mediów w gospodarce cyfrowej

BwGC_U03

Na ocenę 2: absolwent nie potrafi korzystać z prawnych środków ochrony danych osobowych

Na oceny:3,35 absolwent dostatecznie potrafi korzystać z prawnych środków ochrony danych osobowych

Na oceny:4,4,5 absolwent dobrze potrafi korzystać z prawnych środków ochrony danych osobowych

Na ocenę:5 absolwent bardzo dobrze potrafi korzystać z prawnych środków ochrony danych osobowych

BwGC_U09

Na ocenę: 2 absolwent nie potrafi organizować i zarządzać działalnością opartą o gospodarkę cyfrową

Na oceny:3,35 absolwent dostatecznie potrafi organizować i zarządzać działalnością opartą o gospodarkę cyfrową

Na oceny:4,4,5 absolwent dobrze potrafi organizować i zarządzać działalnością opartą o gospodarkę cyfrową

Na ocenę:5 absolwent bardzo dobrze potrafi organizować i zarządzać działalnością opartą o gospodarkę cyfrową

BwGC_U15

Na ocenę 2: absolwent nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

Na oceny:3,35 absolwent dostatecznie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

Na oceny:4,4,5 absolwent dobrze potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

Na ocenę:5 absolwent bardzo dobrze potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

BwGC_K03

Na ocenę 2: absolwent nie jest gotów pozyskiwania wiedzy informatycznej z obszaru bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej

Na oceny:3,35 absolwent w dostatecznym stopniu jest gotów pozyskiwania wiedzy informatycznej z obszaru bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej

Na oceny:4,4,5 absolwent w dobrym stopniu jest gotów pozyskiwania wiedzy informatycznej z obszaru bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej

Na ocenę:5 absolwent w bardzo dobrym stopniu jest gotów pozyskiwania wiedzy informatycznej z obszaru bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej

BwGC_K05

Na ocenę 2: absolwent nie jest gotów ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych

Na oceny:3,35 absolwent w dostatecznym stopniu jest gotów ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych

Na oceny:4,4,5 absolwent w dobrym stopniu jest gotów ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych

Na ocenę:5 absolwent w bardzo dobrym stopniu jest gotów ciągłego uczenia się wraz z rozwojem

nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Sikorski
Prowadzący grup: Sebastian Sikorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje kompleksowe przedstawienie zasad budowy i działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. W ramach przedmiotu omówione zostaną kwestie dotyczące zakresu działania organów administracji publicznej w ochronie zdrowia. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia dotyczące roli Rola Narodowego Funduszu Zdrowia, jako płatnika publicznego oraz zasad udzielania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

W treści wykładu poruszone będą również zagadnienia dotyczące praw pacjenta i kompetencji Rzecznika Prawa Pacjenta.

Pełny opis:

1.Budowa systemu ochrony zdrowia w Polsce - wprowadzenie.

2.Źródła prawa ochrony zdrowia.

3.Konstytucyjne podstawy ochrony zdrowia w Polsce.

4..Kluczowe organy administracji publicznej w ochronie zdrowia.

5. Zadania administracji rządowej w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem roli Ministra Zdrowia.

6. Rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia.

7. Narodowy Fundusz Zdrowia jako płatnik publiczny (zasady finansowania świadczeń zdrowotnych - umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawierane przez świadczeniodawców z NFZ wraz z omówieniem zasad kontraktowania świadczeń i kontroli realizacji umów, problematyka nadwykonań).

8.Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych - podmioty wykonujące działalność leczniczą.

9.Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych (w tym w szczególności pojęcie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeń gwarantowanych, osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

10. Katalog Praw pacjenta oraz rola Rzecznika Prawa Pacjenta w systemie ochrony zdrowia.

Literatura:

1. M. Dercz, H. Izdebski, T. Rek, Prawo publiczne. Ochrona zdrowia, Warszawa 2013.

2. red. I. Lipowicz, E. Nojszewska, S. Sikorski, Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, Warszawa 2020.

3. M. Śliwka, Prawa pacjenta w prawie porównawczym , Toruń 2010.

4. L. Bosek, A. Wnukiewicz - Kozłowska (red.)Szczególne świadczenia zdrowotne. System prawa Medycznego, Warszawa 2018.

5. I. Lipowicz, G. Szpor, M. Świerczyński (red.), Telemedycyna i e-zdrowie, Zagadnienia prawne i informatyczne, Warszawa 2019.

4. S. Sikorski, Opieka koordynowana / zintegrowana na gruncie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, Studia nad Rodziną nr 46/2018, Warszawa 2018.

5. I. Lipowicz (red.), Administracja w ochronie zdrowia, Instytucje Materialnego Prawa Administracyjnego. Przegląd regulacji, Warszawa 2017.

6. E. Nojszewska, W. Malinowski, S. Sikorski Analiza prawna dopuszczalności udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych przez SPZOZ [w:] Komercyjne świadczenia usług medycznych przez szpitale publiczne, Warszawa 2017.

7. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, M. Dziubińska, A. Jandus. (red.), CeDeWu, Warszawa 2014.

8. P. Bała, M. Załucki (red.) Prowadzenie działalności leczniczej. Aspekty prawne, wyd. Warszawa 2013.

9. M. Dercz (red.), Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, wyd. 2 Warszawa 2014.

10. A. Pietraszewska- Macheta (red.), Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Warszawa 2015.

11. T. Zimna, Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2014.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Sikorski
Prowadzący grup: Sebastian Sikorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Sikorski
Prowadzący grup: Sebastian Sikorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje kompleksowe przedstawienie zasad budowy i działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. W ramach przedmiotu omówione zostaną kwestie dotyczące zakresu działania organów administracji publicznej w ochronie zdrowia. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia dotyczące roli Rola Narodowego Funduszu Zdrowia, jako płatnika publicznego oraz zasad udzielania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

W treści wykładu poruszone będą również zagadnienia dotyczące praw pacjenta i kompetencji Rzecznika Prawa Pacjenta.

Pełny opis:

1.Budowa systemu ochrony zdrowia w Polsce - wprowadzenie.

2.Źródła prawa ochrony zdrowia.

3.Konstytucyjne podstawy ochrony zdrowia w Polsce.

4..Kluczowe organy administracji publicznej w ochronie zdrowia.

5. Zadania administracji rządowej w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem roli Ministra Zdrowia.

6. Rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia.

7. Narodowy Fundusz Zdrowia jako płatnik publiczny (zasady finansowania świadczeń zdrowotnych - umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawierane przez świadczeniodawców z NFZ wraz z omówieniem zasad kontraktowania świadczeń i kontroli realizacji umów, problematyka nadwykonań).

8.Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych - podmioty wykonujące działalność leczniczą.

9.Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych (w tym w szczególności pojęcie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeń gwarantowanych, osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

10. Katalog Praw pacjenta oraz rola Rzecznika Prawa Pacjenta w systemie ochrony zdrowia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

S. Sikorski, Administracja w ochronie zdrowia, w: Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, s. 112–131.

M. Dercz, H. Izdebski, T. Rek, Prawo publiczne. Ochrona zdrowia, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

red. I. Lipowicz, E. Nojszewska, S. Sikorski, Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, Warszawa 2020.

M. Śliwka, Prawa pacjenta w prawie porównawczym , Toruń 2010.

L. Bosek, A. Wnukiewicz - Kozłowska (red.)Szczególne świadczenia zdrowotne. System prawa Medycznego, Warszawa 2018.

I. Lipowicz, G. Szpor, M. Świerczyński (red.), Telemedycyna i e-zdrowie, Zagadnienia prawne i informatyczne, Warszawa 2019.

S. Sikorski, Opieka koordynowana / zintegrowana na gruncie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, Studia nad Rodziną nr 46/2018, Warszawa 2018.

E. Nojszewska, W. Malinowski, S. Sikorski Analiza prawna dopuszczalności udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych przez SPZOZ [w:] Komercyjne świadczenia usług medycznych przez szpitale publiczne, Warszawa 2017.

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, M. Dziubińska, A. Jandus. (red.), CeDeWu, Warszawa 2014.

P. Bała, M. Załucki (red.) Prowadzenie działalności leczniczej. Aspekty prawne, wyd. Warszawa 2013.

M. Dercz (red.), Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, wyd. 2 Warszawa 2014.

A. Pietraszewska- Macheta (red.), Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Warszawa 2015.

T. Zimna, Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Sikorski
Prowadzący grup: Sebastian Sikorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)