Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewaluacja i audyt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-EiA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewaluacja i audyt
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W25

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Zagadnienia z obszaru metod i technik jakościowych i ilościowych stosowanych w ewaluacji oraz uwarunkowania ich zastosowania. Wprowadzenie w problematykę audytu jako jednego z narzędzi kontroli realizacji interwencji publicznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw ewaluacji i audytu jako narzędzi weryfikowania skuteczności projektów. Zajęcia pozwolą zrozumieć specyfikę ewaluacji i badań ewaluacyjnych oraz odróżnić ją od audytu. Wprowadzą w metody badań oraz prawne aspekty audytowania jednostek sektora publicznego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CwC1_W25 - Student ma wiedzę na temat narzędzi weryfikacji efektów interwencji publicznych - ewaluacji i audytu. Wie co to jest ewaluacji i audyt i wie jakie są kryteria różnicujące oba narzędzia; wie jakie są rodzaje ewaluacji i kiedy się je przeprowadza. Wie jakie są zasady badań ewaluacyjnych, zna metody i techniki stosowane w tych badania. Student wie także jakie są prawne podstawy przeprowadzania audytu i z czego wynika konieczność audytowania. Wie czym jest audyt wewnętrzny. Potrafi wskazać jednostki sektora publicznego, w których audyt jest prawnie wymagany.

ECTS:

Udział w zajęciach – 15 h (1ects)

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 15 h

przygotowanie do egzaminu - 20

SUMA GODZIN ok. 50:25 = 2

LICZBA ECTS – 2

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny z zakresu materiału na zajęciach oraz materiału źródłowego na Moodle.

Na ocenę 2: student nie wie jaka jest różnica między ewaluacją i audytem, nie umie wyjaśnić czym są, jakie sa ich rodzaje ii nie umie okreliślic ich metod, przedmiotu, celu i zakresu oraz efektów; nie wie do czego służy ewaluacja i audyt i jaki jest ich związek z działalnością projektową;

Na ocenę 3: student posiada jedynie podstawą wiedzę jaka jest różnica między ewaluacją i audytem, w słabym stopniu definiuje czym są, jakie sa ich rodzaje i dostatecznie określa ich metody, przedmiot, cel i zakres oraz efekty; wie w stopniu ograniczonym do czego służy ewaluacja i audyt i jaki jest ich związek z działalnością projektową;

Na ocenę 4, 4,5: student posiada wiedzę na dobrym poziomie na temat tego jaka jest różnica między ewaluacją i audytem, w dobrym stopniu definiuje czym są, jakie sa ich rodzaje i dobrze określa ich metody, przedmiot, cel i zakres oraz efekty; dobrze wie do czego służy ewaluacja i audyt i jaki jest ich związek z działalnością projektową;

Na ocenę 5: student posiada wiedzę na bardzo dobrym poziomie na temat tego jaka jest różnica między ewaluacją i audytem, w bardzo dobrym stopniu definiuje czym są, jakie sa ich rodzaje i bardzo dobrze określa ich metody, przedmiot, cel i zakres oraz efekty; bardzo dobrze wie do czego służy ewaluacja i audyt i jaki jest ich związek z działalnością projektową;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2dae14a59c854a71895e178689a14375%40thread.tacv2/conversations?groupId=e817ba57-b638-4ba7-985a-aa25bc53195e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Bienias S., Opałka E. (red.), Ewaluacja ex post Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Warszawa 2010.

Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa, 2007.

Haber A., (red.), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, PARP: Warszawa 2007.

Haber A., Szałaj M. (red.), Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym redakcja, PARP: Warszwa 2010.

Haber A., Szałaj M. (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji, PARP: Warszawa 2008.

Korporowicz L. (red.), Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997.

Lipińska A. (red.), Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, Twigger: Warszawa 2008.

Marjolein Peters M., Flis I., Nugteren M., Rola ewaluacji w sektorze administracji publicznej - ewaluacja funduszy UE : raport towarzyszący konferencji przygotowany przez firmę ECORYS Nederland BV, ECORYS: Warszawa 2006.

Mazurkiewicz G. (red.), Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.

Mazurkiewicz. G. (red.), Jakość edukacji : różnorodne perspektywy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012.

Olejniczak K., Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym, [w:]Rozwój, region, przestrzeń, red. G. Gorzelak, A. Tucholska, Ministerstwo Rozwoju Regional-nego, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG).

Ornacka K., Ewaluacja : między naukami społecznymi i pracą socjalną, Wydawnictwo UJ: Kraków 2003.

Raporty ewaluacyjne dostępne na stronach internetowych

(R)ewaluacja 2. Wiedza w działaniu, red. Haber A., Olejniczak K., Warszawa 2014.

Agnieszka Haber A., Trzciński R. (red.), Ocena wpływu i prognozowanie efektów w badaniach ewaluacyjnych, PARP: Warszawa 2011.

Sobieraj I., Kołodziej A. (red.), Prognoza, interwencja i ewaluacja w naukach społecznych. Teoria socjologiczna i praktyka badawcza, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2015.

Staręga-Piasek J.,Hryniewicka A. (red.), O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych: Warszawa 2008.

Szymanowska J.(red.), Ewaluacja w pracy socjalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”: Kraków 2011. Olejniczak K., Monitoring i ewaluacja, [w]: J. Górniak, S. Mazur, System zarządzania rozwojem Polski

Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, red. Olejniczak K., Kozak M., Lendzion B., Warszawa 2008.

Trzciński R., Wykorzystanie techniki propensity score matching w badaniach ewaluacyjnych, Warszawa 2009.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)