Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fenomen branży High Tech na przykładzie USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-FBHT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fenomen branży High Tech na przykładzie USA
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W21

Skrócony opis:

Wykład ukazuje tradycję i reguły amerykańskiej gospodarki i myśli technologicznej, których konsekwencją stało się powstanie fenomenu Doliny Krzemowej - a nastepnie generalne reguły rządzące Doliną

Pełny opis:

Jednym z naczelnych aspektów rozwoju cywilizacji amerykańskiej było i pozostaje zainteresowanie rozwojem technologii, a także wolnej przedsiębiorczosci. Stany Zjednoczone są, jakie są w dużej mierze dzięki pozostawieniu obywatelom daleko idącej swobody działania i zakładania nowych przedsiebiorstw. Prześledzenie tego procesu w prezentacji chronologicznej pozwala zrozumieć unikalny w skali światowej fenomen Doliny Krzemowej.

Literatura:

W jęz. polskim nie ma opracowan tematu i studenci muszą opierać się na materiale z wykładu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczenu zajęć, student ma wiedzę o

prawnych/ekonomicznych/socjologicznych/technicznych

uwarunkowaniach rozwoju technologii

S1A_W06

S1A_W07

X1A_W01

Metody i kryteria oceniania:

Wobec braku dodatkowych lektur, warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach. Przy nie więcej niż trzech nieobecnościach, student(ka) moze otrzymać ocenę dostateczną. Przy większej liczbie nieobecności albo dla uzyskania wyższej oceny student(ka) musi odbyć rozmowę egzaminacyjną z wykładowcą.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)