Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inteligentne branże w gospodarce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-IBG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Inteligentne branże w gospodarce
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W18


CwC1_W19

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza na temat integracji gospodarczej i procesów administrowania.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student poznaje wybrane sektory gospodarki na rynku wewnętrznym UE, które stosują "inteligentne" rozwiązania.

Chodzi o innowacyjne podejście do konkretnych sektorów. takie innowacyjne podejście oznacza zarówno wykorzystanie zaawansowanych technologii (m.in. AI) jak i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie regulacyjnej. Inteligentne branże w gospodarce wpisują się w innowacyjność rozumianą jako poszukiwanie specjalizacji w gospodarce, ale także poszukiwanie rozwiązań coraz bardziej przystępnych i odpowiadających potrzebom odbiorców (technologie plus wiedza).

Istotną rolę odgrywa w tym procesie państwo (np. poprzez tzw. ośrodki innowacji wspierające m.in. MŚP), ale także instytucje ponadnarodowe (w tym przede wszystkim UE)

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omówione zostaną poszczególne bloki tematyczne. Zajęcia mają charakter konwersatoryjny i polegają na dyskusji, w nawiązaniu do przeczytanej literatury i przygotowanych zagadnień.

Dodatkowo materiałem to rozmowy są krótkie prezentacje filmowe , wskazujące na technologiczny i regulacyjny rozwój poszczególnych gałęzi gospodarki.

1. Inteligentna gospodarka - na czym polegają inteligentne branże w gospodarce?

2. Innowacyjność gospodarki / innowacyjność regulacyjna państwa

3. Inteligentna administracja - "smart" podejście na poziomie centralnym i samorządowym

4. Strategie inteligentnej specjalizacji

5. Inteligentne specjalizacje w polskich regionach

6. Analiza porównawcza - inteligentne specjalizacje - w wybranych państwach UE

7. Polityka UE na rzecz inteligentnych branży w gospodarce - harmonizacja versus rozwiązania krajowe

8. Wdrażanie inteligentnych specjalizacji w kontekście rozwoju MŚP

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Europa 2020: strategia Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

https://eur-lex.europa.eu/PL/legal-content/summary/europe-2020-the-european-union-strategy-for-growth-and-employment.html

2. Krajowe inteligentne specjalizacje 2023:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje

3. Wpływ inteligentnych specjalizacji na rozwój regionalny

http://www.innowacyjnystart.pl/ludzie/272-wplyw-inteligentnych-specjalizacji-na-rozwoj-gospodarczy-malopolski

4. A. Grądziel, Strategia inteligentnej specjalizacji stymulatorem rozwoju gospodarczego regionów, Studia i Prace WNEiZ 37 (2014), https://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip37-2014/SiP-37-t2-243.pdf

5.J. Ropęga, Znaczenie wdrożenia inteligentnych specjalizacji dla rozwoju sektora MSP, Nauki o zarządzaniu 3 (2016), https://www.dbc.wroc.pl/Content/36443/Ropega_Znaczenie_wdrozenia_inteligentnych_specjalizacji.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opis ECTS:

Udział w zajęciach: 15 h

Lektura literatury: 30 h

Przygotowanie do egzaminu: 30 h

Suma godzin: 75 h

1 ECTS = 25 h

Liczba ECTS: 3 x 25 h= 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium - praca w grupach, prezentacje, dyskusja

Ocena ciągła na podstawie aktywności i kolokwium końcowego - pytania otwarte, forma pisemna, odpowiedź/esej (3 pytania)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Stachowiak
Prowadzący grup: Bartosz Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Kohtamaki
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student poznaje wybrane sektory gospodarki na rynku wewnętrznym UE, które stosują "inteligentne" rozwiązania.

Chodzi o innowacyjne podejście do konkretnych sektorów. takie innowacyjne podejście oznacza zarówno wykorzystanie zaawansowanych technologii (m.in. AI) jak i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie regulacyjnej. Inteligentne branże w gospodarce wpisują się w innowacyjność rozumianą jako poszukiwanie specjalizacji w gospodarce, ale także poszukiwanie rozwiązań coraz bardziej przystępnych i odpowiadających potrzebom odbiorców (technologie plus wiedza).

Istotną rolę odgrywa w tym procesie państwo (np. poprzez tzw. ośrodki innowacji wspierające m.in. MŚP), ale także instytucje ponadnarodowe (w tym przede wszystkim UE)

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omówione zostaną poszczególne bloki tematyczne. Zajęcia mają charakter konwersatoryjny i polegają na dyskusji, w nawiązaniu do przeczytanej literatury i przygotowanych zagadnień.

Dodatkowo materiałem to rozmowy są krótkie prezentacje filmowe , wskazujące na technologiczny i regulacyjny rozwój poszczególnych gałęzi gospodarki.

1. Inteligentna gospodarka - na czym polegają inteligentne branże w gospodarce?

2. Innowacyjność gospodarki / innowacyjność regulacyjna państwa

3. Inteligentna administracja - "smart" podejście na poziomie centralnym i samorządowym

4. Strategie inteligentnej specjalizacji

5. Inteligentne specjalizacje w polskich regionach

6. Analiza porównawcza - inteligentne specjalizacje - w wybranych państwach UE

7. Polityka UE na rzecz inteligentnych branży w gospodarce - harmonizacja versus rozwiązania krajowe

8. Wdrażanie inteligentnych specjalizacji w kontekście rozwoju MŚP

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Europa 2020: strategia Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

https://eur-lex.europa.eu/PL/legal-content/summary/europe-2020-the-european-union-strategy-for-growth-and-employment.html

2. Krajowe inteligentne specjalizacje 2023:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje

3. Wpływ inteligentnych specjalizacji na rozwój regionalny

http://www.innowacyjnystart.pl/ludzie/272-wplyw-inteligentnych-specjalizacji-na-rozwoj-gospodarczy-malopolski

4. A. Grądziel, Strategia inteligentnej specjalizacji stymulatorem rozwoju gospodarczego regionów, Studia i Prace WNEiZ 37 (2014), https://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip37-2014/SiP-37-t2-243.pdf

5.J. Ropęga, Znaczenie wdrożenia inteligentnych specjalizacji dla rozwoju sektora MSP, Nauki o zarządzaniu 3 (2016), https://www.dbc.wroc.pl/Content/36443/Ropega_Znaczenie_wdrozenia_inteligentnych_specjalizacji.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Kohtamaki
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)