Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patologie i zagrożenia w cyberprzestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-PiZwC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patologie i zagrożenia w cyberprzestrzeni
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W16

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów z zakresu patologii i zagrożeń występujących w przestrzeni wirtualnej. Internet jest narzędziem wykorzystywanym w większości aktywności człowieka. Jest odrębną przestrzenią od świata realnego, światem równoległym ze swoją strukturą społeczną. Stwarza możliwość i niebezpieczeństwa, które mają wpływ na życie jednostki w realnym świecie.

Pełny opis:

Tematyka kursu mieści się w ramach subdyscypliny jaką jest socjologia cyberprzestrzeni. Studenci zostaną zapoznani z podstawami teoretycznymi zagrożeń cyberprzestrzeni oraz wynikami badań empirycznych (realizowanych w ramach ośrodków akademickich oraz przez pracownie badawcze). Zajęcia będą wprowadzały studenta w tematykę patologii i zagrożeń jakie niesie ze sobą cyberprzestrzeń - poczynając od wpływu na zdrowie fizyczne, poprzez zmiany w komunikacji społecznej, dalej zagrożenia dla sprzętu komputerowego, nadużycia finansowe, aż do agresji i przemocy w jej różnych formach oraz uzależnień.

Literatura:

A. Andrzejewska, (Nie)bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnień, Warszawa 2008.

Cyberświat - możliwości i zagrożenia, red. J. Bednarek, A. Andrzejewska, Warszawa 2009.

J. Bednarek, Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Warszawa 2005.

A. Ben Ze-ev, Miłość w sieci. Internet i emocje, Poznań 2005.

M. Castells., Galaktyka Internetu : refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003.

J. Dijk., Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, Warszawa 2010.

E. Aboujaoude, Wirtualna osobowość naszych czasów, Kraków 2012.

Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej, red. J. Klebaniuk, Warszawa 2007.

I.Song, R. LaRose, M.S. Eastin, C.A. Lin, Gratyfikacje w Internecie a uzależnienie: korzystanie i nadużywanie nowych mediów, w: Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia, red. W.J. Paluchowski, Warszawa 2009.

J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbulluing jako ryzykowne zachowania młodzieży, Krków 2012.

S. Juszczyk, Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia, Katowice 2000.

A. Keen, Kult amatora : jak internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.

R. A. Davis, Poznawczo-behawioralny model patologicznego używania Internetu, w: Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia, red. W. J. Paluchowski, Warszawa 2009.

S. Kozak, Patologie komunikowania w Internecie, Warszaawa 2011.

W. J. Paluchowski, Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia, Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna definicję patologię i zagrożenie związane z cyberprzestrzenią, umie określić wzajemne oddziaływanie jednostek i cyberprzestrzeni, wie jakie są patologie i zagrożenia związane z cyberprzestrzenią oraz ich uwarunkowania, zna i opisuje poszczególne rodzaje niebezpieczeństw w cyberprzestrzeni oraz rozumie procesy jakie się z nimi wiążą, zna wyniki badań empirycznych związanych z zagrożeniami w cyberprzestrzeni.

Umiejętności: student potrafi ocenić wpływ poszczególnych zagrożeń na kulturę, jednostkę i grupy społeczne, umie wskazać uwarunkowania i procesy społeczne jakie wiążą się z niebezpieczeństwami w sieci.

Kompetencje: jest świadomy konsekwencji jakie mogą być następstwem nadmiernego użytkowania cyberprzestrzeni, wykazuje zrozumienie dla konieczności informowania i edukowania o niebezpieczeństwach w sieci.

ECTS:

15 godzin zajęć

20 godzin przygotowania do zaliczenia końcowego, w tym lektura przedmiotu

5 godzin konsultacji

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny z zakresu wiedzy przekazywanej na zajęciach oraz z lektury zadanej przed zaliczeniem.

Zaliczenie to udzielenie właściwej odpowiedzi na co najmniej 60% pytań postawionych na egzaminie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)