Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia cyberprzestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-SC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia cyberprzestrzeni
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia Człowiek w cyberprzestrzeni (plus 2 sem. lektoratu)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W10, CwC1_W11

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Socjologia cyberprzestrzeni jest fakultatywnym kursem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu kompleksowego społeczeństwa sieciowego. Emanacje cyberprzestrzeni obecne są w podstawach dzisiejszych więzi społecznych, szczególnie tych obserwowanych u najmłodszych uczestników rytuałów interakcyjnych. Stąd też charakterystyki poznawcze tego fenomenu wydają się być kluczem do zrozumienia i opisu współczesnych uwarunkowań stosunków międzyludzkich, w których sieciowość jest głęboko zapośredniczona.

Pełny opis:

Cel przedmiotu: Głównym celem wykładów jest zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami z zakresu socjologii cyberprzestrzeni, traktowanej tu jako subdyscypliny socjologii. Szczególny nacisk położony jest na podstawowe pojęcia, teorie i koncepcje oraz kategorie stosowane przez socjologię dla analizy rzeczywistości wirtualnej. Jednym z kluczowych elementów wykładów jest charakterystyka najnowszych technologii informacyjnych (w tym także mediów) przy uwzględnieniu ich znaczenia w procesie budowania tożsamości (zwłaszcza tzw. cybertożsamości), a przy tym ich roli w kształtowaniu porządku aksjologicznego, normatywnego, politycznego oraz kulturowego. Wybrane teksty literatury przedmiotu oraz prezentacja wyników badań empirycznych (komunikaty Pracowni Badawczych, Diagnozy Społecznej oraz badań akademickich) będą stanowiły pomocniczy materiał bardziej szczegółowych analiz.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CwC1_W10, CwC1_W10, - student zna podstawowe pojęcia socjologii i socjologii cyberprzestrzeni, wie co to jest sieć, zna jej synonimy i wie jakie są jej cechy charakterystyczne. Zna historię cyberprzestrzeni i ma świadomość ciągłego rozwoju tej rzeczywistości. Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych jakie występują w cyberprzestrzeni oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych w sieci, jak np. instytucji żałoby, macierzyństwa sieciowego. Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w rzeczywistości wirtualnej, wie jakie są cechy więzi społecznej występującej w sieci między jednostkami i grupami.

kulturowych.

ECTS:

Udział w zajęciach – 30 h (1ects)

przygotowanie do egzaminu – 20 h

SUMA GODZIN 50:25 = 2

LICZBA ECTS – 2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny zakresu materiału przerobionego na zajęciach oraz zamieszczonego na e.uksw.edu.pl.

Na ocenę 2: student nie wie jaka jest różnica między rzeczywistością realną i wirtualną; nie umie wskazać definicji i synonimów cyberprzestrzeni, nie wie czy Internet wytwarza świat społeczny i nie umie podać żadnych przykładów życia społecznego w sieci; nie wie jakie są instytucje i struktury cyberprzestrzeni; nie odróżnia czym jest społeczeństwo informacyjne, sieciowe, medialne;

Na ocenę 3, 3,5: student wie w stopniu podstaowym jaka jest różnica między rzeczywistością realną i wirtualną; umie zdefiniować sieć, ale nie zna jej synonimów; orientuje się słabo, że Internet wytwarza świat społeczny, ale nie podaje żadnych przykładów życia społecznego w sieci; nie wie jakie są instytucje i struktury cyberprzestrzeni;

Na ocenę 4, 4,5: student dobrze wie jaka jest różnica między rzeczywistością realną i wirtualną; umie zdefiniować sieć, i zna jej synonimy; ma świadomość, że Internet wytwarza świat społeczny, i umie wskazać wiele przykładów życia społecznego w sieci; dobrze wie jakie są instytucje i struktury cyberprzestrzeni;

Na ocenę 5: student bardzo dobrze wie jaka jest różnica między rzeczywistością realną i wirtualną; umie zdefiniować sieć, i zna jej synonimy i potrafi określić ich pochodzenie; wie czym charakteryzuje się społeczna przestrzeń sieci i jakie są przejawy życia społecznego w sieci; bardzo dobrze wie jakie są instytucje i struktury cyberprzestrzeni;

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cyberprzestrzeń to "miejsce", które stanowi współczesną, alternetywną rzeczywistość. Życie toczące się w sieci ma cechy życia społecznego w rzeczywistości. Przedmiot wprowadza studentów w zagadnienie vr z perspektywy socjologicznej, biorąc pod uwagę grupowość, wspólnotowość w sieci. Perspektywa socjologiczna jest adekwatną do tego, by rozpatrywać szereg rozmaitych zjawisk oraz faktów społecznych spotykanych w sieci.

Pełny opis:

Mediatyzacja,społeczeństwo informacyjne, sieci. Internet – historia, powstanie. Web 2.0 - nowa wersja Internetu. Relacje w sieci- społeczeństwo sieciowe czy grupy w sieci.Tożsamość i relacje w sieci. Anonimowość, Kultura i język – globalna komunikacja. Blogi. Portale społecznościowe. Poszukiwanie pomocy. Aktywność w Internecie – wybrane przykłady (uspołecznienie macierzyństwa, szanse i zagrożenia dla demokracji, aktywność polityczna, narzędzia komunikacji dla terrorstwów). Sztuka w Internecie.

Literatura:

Barber A., Skonsumowani, Warszawa 2008, s. 348.

Batorski D., Internet a usiecioweinie relacji społecznych, „Kultura Współczesna” 1(43): 41-62.

Batorski, D., Społeczne aspekty korzystania z nowych technologii, w: red. J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2005.

Bendyk, E. (2004). Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Warszawa 2004.

Castells M., Społeczeństwo sieci,., Warszawa 2010.

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2008.

Goban-Klas M., Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004.

Goban-Klas T. , Społeczeństwo masowe, informacyjne, sieciowe czy medialne?, „Ethos” 1-2 (69-70) 2005.

Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.

Gromkowska A., Tożsamość w cyber-przestrzeni - (re)konstrukcje i (re)prezentacje, „Kultura i współczesność” 3/1999.

Gruszczyński, W., Czy normy językowe obowiązują w Internecie? w J. Bralczyk and K. Mosiołek-Kłosińska Zmiany w publicznych zwyczajach językowych. Strony 183-190. Warszawa.

Internet i komputery: wyposażenie gospodarstw domowych, sposoby i cele korzystania, Komunikat z badań CBOS BS/58/2006

Jonscher Ch., Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?, Warszawa 2001

Kluszczyński R. W., Społeczeństwo informacyjne : cyberkultura : sztuka multimediów, Warszawa 2001.

Krzysztofek K., Wprowdzenie, w: A. Keen, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.

M.Golka, Czym jest społeczeństwo informacyjne?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny” Rok LXVII - zeszyt 4 – 2005.

Mattelart A., Społeczeństwo informacji. UKSW

McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Warszawa 2004.

Negroponte N., Cyfrowe życie. Jak się odnaleźć w świecie komputerów, Warszawa 1997.

Nie tylko internet: nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe, red. J. Mucha

Olechnicki K., Fotografia cyfrowa = śmierć fotografii?, „Camer@obscura. Historia, teoria i estetyka fotografii” 2007, nr 3-4, s. 313.

Olechnicki K., Batorski D., Wprowadzenie do socjologii Internetu, „Studia socjologiczne”, 2007, nr 3, s. 5-14

Olechnicki K., Antropologiczne penetracje wizualnych przestrzeni rzeczywistości: fotografia jako narzędzie badawcze, „Kultura i Społeczeństwo”, 2000, nr 4, s. 109-140.

Olechnicki K., Badanie fotoblogów jako badanie codzienności, w: Barwy codzienności. Analiza Socjologiczna, red. M. Bogunia-Borowska, Warszawa 2009, s. 341-361.

Olechnicki K., Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009

Olechnicki K., Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery internetu, Toruń 2008.

Olechnicki K., Badania wizualne w działaniu: antologia tekstów. Warszawa 2011.

Olechnicki, „Internet”, w: Encyklopedia socjologii, suplement. Warszawa 2005: Oficyna Naukowa.

Pomorski, J. M., Społeczeństwo informacji czy społeczeństwo komunikujące się? w: A. Mattelart, Społeczeństwo informacji. Kraków 2004.

Sitarski, P., Czas rzeczywisty, nierzeczywista rozmowa. Komunikacja językowa w Internecie a nowa tożsamość użytkowników i 'nowe' wspólnoty w J. Bralczyk and K. Mosiołek-Kłosińska Zmiany w publicznych zwyczajach językowych. Strony 177-182. Warszawa 2001.

Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. L. H. Haber, M. Niezgoda Kraków 2006.

Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, red. L. Haber, Kraków 2004.

Społeczna przestrzeń internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006.

Szabłowski S., Technologia Web 2.0 jako środowisko dydaktyczne w szkole społeczeństwa wiedzy Web technology 2.0, w: „Dydaktyka informatyki problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego” 6 (2011), s. 237-254.

Szpunar M., Nowe-stare medium Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Warszawa 2012.

Szpunar M., Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości,

Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, red. E. Hałas, K. Konecki, Warszawa 2005, s. 378-403.

Szpunar M., Społeczności wirtualne jako społeczności - próba ujęcia socjologicznego, Jednostka-grupa-cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego, red. M. Radochoński, B. Przywara, Rzeszów 2004, s. 157-184.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków

Thompson J. B., ,Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wrocław 2001

Welsch W., Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i innych światach, przeł. J. Gilewicz, w: Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. 1, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 1998, s. 40.

Zemło M., Społeczeństwo wiedzy – kwestia bliskiej czy odległej przyszłości?, „Przegląd Socjologiczny” 2008 (57) 3, s. 59-77.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)