Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do informatyki (komputery, systemy operacyjne i sieci)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-WdI-lab
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do informatyki (komputery, systemy operacyjne i sieci)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia Człowiek w cyberprzestrzeni (plus 2 sem. lektoratu)
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16542
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza (W): CwC1_W09, CwC1_W12, CwC1_W13

Umiejętności (U): CwC1_U03, CwC1_U10

Kompetencje społeczne (K): CwC1_K01, CwC1_K02

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową komputerów oraz arytmetycznymi i logicznymi podstawami systemów komputerowych, wyjaśnienie zasad reprezentacji i przetwarzania różnych typów informacji na komputerze.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia, kolokwia sprawdzające opanowaną wiedzę i umiejętności.

Pełny opis:

Treści programowe:

Klasyfikacja architektur systemów komputerowych. Model von Neumanna. Architektury Harvard, Princeton. Architektury równoległe. Wieloprocesory i wielokomputery. Wpływ rozwoju technologii na architekturę systemów komputerowych.

Podstawowe podsystemy komputera. Podsystem pamięci. Hierarchia pamięci w systemie komputerowym. Pamięci półprzewodnikowe: dynamiczne i statyczne. Organizacja pamięci podręcznej. Magistrale i interfejsy. Budowa i funkcjonowanie procesora. Model programowy procesora. Lista rozkazów. Kod maszynowy a asembler. Format instrukcji. Tryby adresowania operandów. Architektury RISC i CISC. Rejestry procesora. Organizacja stosu. Mechanizm wywołania podprogramów. Przerwania w systemie komputerowym. Cykl rozkazowy. Zrównoleglenie przetwarzania rozkazów: potokowość, superskalarność, wielowątkowość, wielordzeniowość.

Kodowanie informacji w systemach komputerowych. Systemy liczbowe. Metody konwersji liczb. Kody liczbowe. Reprezentacja liczb w systemie komputerowym. Kodowanie liczb ze znakiem (kody ZM, U1, U2, spolaryzowane). Arytmetyka liczb w kodzie U2. Arytmetyka BCD. Formaty zmiennoprzecinkowe. Dokładność i zakres reprezentacji liczb. Arytmetyka zmiennoprzecinkowa. Standard IEEE 754. Architektura jednostki zmiennoprzecinkowej.

Kody detekcyjne i korekcyjne. Obliczanie kodów CRC, ECC, Hamminga. Zdolności detekcyjne kodów.

Dwuelementowa algebra Boole’a. Zastosowanie algebry Boole’a do opisu i projektowania układów cyfrowych. Minimalizacja funkcji logicznych.

System informatyczny. Metody modelowania i projektowania systemów informatycznych. Modele cyklu rozwoju systemu informatycznego. Metody strukturalne, obiektowe, społeczne. Wzorce projektowe. Podstawy języka UML. Typy modeli i rodzaje diagramów UML. Zarządzanie projektami informatycznymi. Parametry projektu. Standardy zarządzania projektami. Metody prowadzenia projektów informatycznych.

Efekty kształcenia:

Zrozumienie sposobów reprezentacji liczb w komputerze. Znajomość sposobów kodowania danych. Zrozumienie algorytmów wykonania operacji arytmetycznych na danych stało- i zmiennoprzecinkowych. Zrozumienie budowy i funkcjonowania procesora.

Literatura:

a) podstawowa:

1. S. Gryś, Arytmetyka komputerów, PWN, Warszawa, 2007.

2. J. Ogrodzki, Wstęp do systemów komputerowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005.

3. B. Pochopień, Arytmetyka systemów cyfrowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003.

4. W. Kwiatkowski, Wprowadzenie do kodowania, BELStudio, Warszawa, 2010.

5. W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność, WNT, Warszawa, 2004.

6. J. Biernat, Architektura komputerów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2005.

7. A.S. Tanenbaum, Strukturalna organizacja systemów komputerowych, Helion, Gliwice, 2006.

b) uzupełniająca:

1. J.G. Brookshear, Informatyka w ogólnym zarysie, WNT, Warszawa, 2003.

2. A. Skorupski, Podstawy budowy i działania komputerów, WKŁ, Warszawa, 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

absolwent zna i rozumie:

podstawy informatyki

podstawy konstrukcji oprogramowania

podstawy matematyki

absolwent potrafi:

posługiwać się narzędziami informatycznymi

posługiwać się narzędziami informatycznymi w przeprowadzaniu badań

absolwent jest gotów do:

uczenia się przez całe życie. Potrafi w tym celu wykorzystać narzędzia

informatyczne. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i

umiejętności oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu

dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i

specjalistyczne

współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Udział w zajęciach 15 godz

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz

Punkty ECTS za moduł 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie pisemnego sprawdzianu zaliczeniowego, który zostanie przeprowadzony w przedostatnim tygodniu semestru. Sprawdzian zaliczeniowy będzie się składał z 7 zestawów zadań ZW.EK1 - ZW.EK7 sprawdzających opanowanie poszczególnych efektów kształcenia EK1-EK7. Wynik kolokwium zaliczeniowego (procent uzyskanych punktów) zostanie przeliczony na ocenę zaliczeniową wykładu według następującej skali:

<0%; 50%) – 2.0

<50%; 60%) – 3.0

<60%; 70%) – 3.5

<70%; 80%) – 4.0

<80%; 90%) – 4.5

<90%; 100%> – 5.0

Warunkiem zaliczenia wykładu jest także uzyskanie minimum 30% punktów z każdej części sprawdzianu – ZW.EK1 - ZW.EK7.

Ocena zaliczeniowa ćwiczeń będzie obliczana na podstawie wyników 6 sprawdzianów S1-S6, które zostaną przeprowadzone na zajęciach ćwiczeniowych.

Średnia wyników procentowych wszystkich sprawdzianów zostanie zamieniona na ocenę zaliczeniową według następującej skali:

<0%; 50%) – ocena 2.0

<50%; 60%) – 3.0

<60%; 70%) – 3.5

<70%; 80%) – 4.0

<80%; 90%) – 4.5

<90%; 100%> – 5.0

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest także uzyskanie minimum 30% punktów z każdego ze sprawdzianów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Gąsior
Prowadzący grup: Jakub Gąsior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Gąsior
Prowadzący grup: Marcin Chmielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium 1, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 1 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium 1, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Konrad Radomiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 1 - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)