Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do Prince-2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-WdP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do Prince-2
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_U03

CwC1_U10

Skrócony opis:

Kurs wprowadza studenta w zagadnienie zarządzania projektem według klasycznej metodyki Prince 2, która jest standardem w UE. Jest to standard wypracowany zarówno dla wielkich korporacji i instytucji, jak i dla małych firm. Zarządzanie według tej metodyki gwarantuje planowość działań i ich skuteczność.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią wstęp do jednej z najbardziej popularnych metod procesowych zarządzania projektami Prince 2, którą wypracowano w Wielkiej Brytanii. Oprócz teoretycznych podstaw zarządzania projektami studenci poznają szczegóły charakteryzujące tę metodykę – jej strukturę (pryncypia, tematy, procesy, środowisko projektu) oraz inne elementy wiążące się z tą metodyką (organizacja, jakość, plany, ryzyko, zmiana, postępy). Przedmiotem analizy będzie też przygotowanie projektu według metodyki Prince 2 i jego poszczególne etapy.

Literatura:

PRINCE2. Skuteczne zarządzanie projektami, OGC, Londyn 2006.

Metodyki i standardy zarządzania projektami, red. M. Trocki, Warszawa 2017.

Bradley K., Podstawy metodyki PRINCE2, Warszawa 2003.

Pawlak M., Zarządzanie projektami, Warszawa 2012.

P. Pietras, M. Szmit, Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Łódź 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna podstawy teoretyczne metod zarządzania projektami, w tym według metodyki Prince 2, umie wskazać, opisać i rozróżnić klasyczne i zwinne metody zarządzania projektami, potrafi określić istotę metodyki Prince 2 i usytuować pośród innych metod zarządzania projektami, wie jaka jest struktura Prince 2 i jakie są jej elementy i czym się one charakteryzują,

Umiejętności: student ma umiejętność wskazania podstaw metodologicznych zarządzania projektami, potrafi opisać metodykę Prince 2, określić jej istotę i cel, umie dostosować metodykę Prince 2 do warunków projektu.

Kompetencje: jest świadomy konsekwencji stosowania metod zarządzania projektami, w tym metodyki Prince 2, ma kompetencje by stosować metodykę Prince 2 w zarządzaniu projektami.

ECTS:

15 godzin zajęć

15 godzin przygotowania do zaliczenia końcowego, w tym lektura literatury przedmiotu

5 godzin przygotowania z lektury zadanej przed egzaminem

5 godzin konsultacji

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test na koniec semestru z zakresu treści omawianych na wykładzie oraz z zadanej lektury.

Zaliczenie to udzielenie właściwej odpowiedzi na co najmniej 60% pytań postawionych na egzaminie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)