Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-WdS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do socjologii
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia Człowiek w cyberprzestrzeni (plus 2 sem. lektoratu)
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20819
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

CwC1_W10; CwC1_W11


Umiejętności:

-


Kompetencje społeczne:

-

Skrócony opis:

Głównym celem jest przedstawienie studentom genezy i przedmiotu socjologii jako odrębnej, autonomicznej nauki oraz jej głównych zagadnień w ujęciu problemowym, teoretycznym i badawczym. Ponadto dostarczenie orientacji w głównych ustaleniach pojęciowych, teoretycznych i metodologicznych, które składają się na dorobek socjologii. Podczas zajęć ukazane zostaną zagadnienia, jak socjologia formułuje najważniejsze pytania o rzeczywistości społecznej, jak są one uszczegóławiane oraz jakie są proponowane na nie odpowiedzi. Co ważne, prezentowane zagadnienia zostaną zarysowane zarówno w nawiązaniu do klasycznych, jak i współczesnych ujęć teoretycznych.

Pełny opis:

Wprowadzenie do socjologii to przedmiot kursowy w randze wykładu, na którym studentom kierunku Ekonomia zostaną przedstawione główne, elementarne zagadnienia dotyczące socjologii, jako współczesnej nauki o społeczeństwie. Treści przedstawione na wykładzie ogniskować będą się na wskazaniu naukowości socjologii i jej genezy w kontekście zarówno filozoficznym, jak i typowo pozytywistycznym. Kolejno przedstawione zostaną treści dotyczące kulturowych uwarunkowań człowieka, z których wywodzą się jego główne cechy, jako istoty bio-kulturowej. W nawiązaniu do kultury przedstawiony zostanie proces uspołeczniania, czyli socjalizacji. Treści kształcenia obejmują także zagadnienia struktury społecznej, czyli m.in. statusów, ról społecznych, zagadnień zróżnicowania i stratyfikacji, także definicji klasy, warstwy, jako modelowych przykładów zbiorowości społecznych. Modelowymi przejawami struktur społecznych są zbiory takie, jak: grupa (mikrostruktura), a także społeczeństwo w aspekcie ogólnym (makrostruktura). W dalszym toku przedstawione zostaną cechy instytucjonalne oraz demograficzne (populacyjne) społeczeństwa. W tym kontekście dokonana zostanie analiza również zachowań zbiorowych pod postacią np. ruchów społecznych. Końcowym etapem nauki będą cechy metodologii socjologicznej. Całość materiału ma w zamierzeniu przybliżyć opis socjologii jako aktualnej diagnozy społecznej, wskazującej zasadnicze cechy obecnych społeczeństw, w nawiązaniu do uch rozwoju i modernizacji, a także wszechogarniającej zmiany społecznej.

Literatura:

Literatura podręcznikowa:

Babbie E. (2007), Istota socjologii. Krytyczne eseje o krytycznej nauce, Warszawa: PWN.

Baltaziuk M. (red.), (2009), Po co nam socjologia? Książka dla kandydatów na studia socjologiczne i studentów, Warszawa: IS UW.

Bauman Z. (1996), Socjologia, Poznań: Zysk i S-ka.

Bauman Z., May T. (2004), Socjologia, Poznań: Zysk i S-ka.

Berger P. L. (2007), Zaproszenie do socjologii, Warszawa: PWN.

Bolesta-Kukułka K. (2003), Socjologia ogólna, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Braun D.D. (1971), Sociology (Cliff’s course outlines), Lincoln: Cliff’s Notes Inc.

Elias N. (2010), Czym jest socjologia?, Warszawa: Aletheia.

Encyklopedia Socjologii (t. 1-4 + Suplement), (red.) Kwaśniewicz W., Warszawa: Oficyna Naukowa.

Giddens A. (2012), Socjologia, Warszawa: PWN.

Gołdyka L., Markowska D., Stankiewicz J. (2000), Socjologia. Pojęcia, teorie, problemy, Zielona Góra: Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej.

Goodman N. (1997), Wstęp do socjologii, Poznań: Zysk i S-ka.

Marshall G. (red.), (2005), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa: PWN.

Mendras H. (2001), Elementy socjologii, Wrocław: Siedmioróg.

Mucha J. (1986), Socjologia jako krytyka społeczeństwa, Warszawa: PWN.

Olechnicki K., Załęcki P. (2004), Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC.

Osborne R., Van Loon B. (2000), Socjologia, (tł. B. Gadomska), Warszawa: Emblemat.

Podgórski R.A. (2006), Socjologia. Wczoraj, dziś, jutro. Kompendium wiedzy socjologicznej, Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze.

Podgórski R.A. (2008), Homo sociologicus w strukturze wartości, Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze.

Polakowska-Kujawa J. (red.), (2005), Socjologia ogólna. Wybrane problemy, Warszawa: SGH.

Sołoma L. (1984), Wstęp do socjologii, Olsztyn: WSP.

Szacka B. (2008), Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Szczepański J. (1972), Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa: PWN.

Sztompka P. (2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Znak.

Turner J.H. (1998), Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań: Zysk i S-ka.

Wiatr J.J. (1981), Społeczeństwo: wstęp do socjologii systematycznej, Warszawa: PWN.

Zaręba S.H., Choczyński M. (2014), Od klasycznej do współczesnej myśli socjologicznej. Skrypt dla doktorantów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Ziembiński Z. (1993), Elementy socjologii, Poznań: UAM.

Znaniecki F. (1988), Wstęp do socjologii, Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Aronson E. (2009), Człowiek – istota społeczna, Warszawa: PWN.

Berger P.L., Luckmann T. (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, Warszawa: PWN.

Durkheim E. (2000), Zasady metody socjologicznej, Warszawa: PWN.

Merton R.K. (2002), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa: PWN.

Szacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa: PWN.

Turner J.H. (2008), Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student wie, czym jest socjologia, zna genezę dyscypliny, siatkę pojęciową oraz zna kluczowe dla dyscypliny teorie i koncepcje.

Umiejętności: student czyta i interpretuje teksty socjologiczne z zakresu socjologii ogólnej, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów socjologicznych, analizuje wizualne materiały metodyczne wspierające formę wykładu ustnego, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Wyprowadza wnioski na podstawie przekazanych twierdzeń. Rozpoznaje przyczyny zmiany społecznej i poddaje je krytycznej analizie.

Kompetencje: potrafi logicznie i następczo prowadzić dyskurs w zakresie rozumienia i wyjaśniania problematyki socjologii. Jest kreatywny, posiada umiejętność rozumienia i klasyfikacji zjawisk społecznych.

ECTS: 1 ECTS = 15 godzin pracy studenta

aktywność na platformie e-learning (Moodle) - 8

konsultacje - 2

lektura i analiza tekstów - 13

przygotowanie do kolokwium - 7

SUMA GODZIN 30 [30:15=2]

LICZBA ECTS = 2

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zdalny prowadzony metodą wykładu informacyjnego i wykładu konwersatoryjnego oraz indywidualną lekturą tekstów, z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego (e-learning). Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane w formie kolokwium końcowego. Wykład kończy się kolokwium w formie pisemnej.

Zasady oceny:

=> obecność na wykładzie jest obowiązkowa. UWAGA! – za wszystkie obecności premia 2 pkt. do punktacji

=> sprawdzanie listy imiennej na każdych zajęciach (!)

=> zaliczenie w formie pisemnej (testowo-opisowej), jednokrotny wybór, wielokrotne poprawki w formie ustnej

Skala punktowa ocen:

Bdb 18 - 20

Db+ 17 – 17,5

Db 15 – 16,5

Dst+ 14 – 14,5

Dst 12 – 13,5

Ndst < 12

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 1 ECTS = 15 godzin pracy studenta

aktywność na platformie e-learning (Moodle) - 8

konsultacje - 2

lektura i analiza tekstów - 13

przygotowanie do kolokwium - 7

SUMA GODZIN 30 [30:15=2]

LICZBA ECTS = 2


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 1 ECTS = 15 godzin pracy studenta

aktywność na platformie e-learning (Moodle) - 8

konsultacje - 2

lektura i analiza tekstów - 13

przygotowanie do kolokwium - 7

SUMA GODZIN 30 [30:15=2]

LICZBA ECTS = 2


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 1 ECTS = 15 godzin pracy studenta

aktywność na platformie e-learning (Moodle) - 8

konsultacje - 2

lektura i analiza tekstów - 13

przygotowanie do kolokwium - 7

SUMA GODZIN 30 [30:15=2]

LICZBA ECTS = 2


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)