Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Data protection in international relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-DPiIR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Data protection in international relations
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

AD2_W02 AD2_W06


Umiejętności:

AD2_U05 AD2_U09 AD2_U10


Kompetencje społeczne:

AD2_K02


Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone przedstawieniu podstawowych pojęć oraz regulacji z zakresu ochrony danych osobowych w języku angielskim na tle metod regulacji cyberprzestrzeni. W ramach zajęć zostaną przedstawione europejskie oraz pozaeuropejskie standardy ochrony danych osobowych. Zostanie także przedstawiona rola przepisów o ochronie danych osobowych w relacjach zewnętrznych Unii Europejskiej oraz proces podejmowania decyzji, a takze proces legislacyjny w obszarach dotyczących ochrony danych osobowych w UE.

Pełny opis:

Podstawowa terminologia z zakresu ochrony danych osobowych, źródła prawa ochrony danych osobowych w prawie

międzynarodowym i UE, europejski model ochrony

danych osobowych a inne regionalne systemy ochrony danych osobowych, wpływ standardów europejskich na regulacje w

tym zakresie w państwach trzecich, proces legislacyjny w UE w kontekście prac nad nowymi ramami prawnymi ochrony

danych osobowych w UE,

Literatura:

Handbook on European data protection law , European Union Agency for Fundamental Rights, Council of Europe, 2018

Literatura podana przed zajęciami lub umieszczona na platformie e-learningowej

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: opisuje podstawowe pojęcia i zasady ochrony danych osobowych

EK 2: zna podstawowe akty prawne UE i RE z zakresu ochrony danych osobowych

EK 3: zna elementy procesu legislacyjnego w UE

EK 4: potrafi przedstawić w języku angielskim wybrane kwestie dotyczące ochrony danych osobowych lub aktywnie wziąć

udział w dyskusji/negocjacjach poświęconych tej tematyce.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja lub praca pisemna. Aktywność w trakcie zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)