Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

How to lodge a successful complaint on human rights violations with the European Court of Human Rights in Strasbourg

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-HRinS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: How to lodge a successful complaint on human rights violations with the European Court of Human Rights in Strasbourg
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01 PR_U02 PR_U03 PR_U05 PR_U07 PR_U08 PR_U09 PR_U10 PR_K01 PR_K03 PR_K04

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności prawidłowego sporządzenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a w tym: 1) umiejętności prawidłowego przedstawienia stanu faktycznego i prawnego sprawy; 2) postawienia zarzutów; 3) przedstawienia kwestii wyczerpania dostępnych procedur przed sądami krajowymi; 4) sformułowania żądań.

Pełny opis:

W toku konwersatorium przedstawione zostaną zagadneinia ukierunkowane na zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu:

- procedury przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka;

- tzw. zasady 47 („Rule 47”) Regulaminu Trybunału (zawartość indywidualnej skargi);

- zasad dopuszczalności skargi;

- zasad ogólnych zawartych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;

- praw człowieka i podstawowych wolności chronionych przez Konwencję.

Szczegółowe tematy dotyczą:

1. organizacji i funkcjonowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu;

2. kryteriów dopuszczalności skargi (admissibility criteria);

3. prawa do życia, zakazu tortur;

4. zakazu niewolnictwa i pracy przymusowej; prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego;

5. prawa do rzetelnego procesu sądowego; zakazu karania bez podstawy prawnej;

6. prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; wolności myśli, sumienia i wyznania;

7. wolności wyrażania opinii; wolności zgromadzeń i stowarzyszania się;

8. prawa do skutecznego środka odwoławczego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz, tom I, C.H. Beck, 2010.

Literatura uzupełniająca:

K. Strzępek, Zakres ochrony Artykułu 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - uwagi ogólne na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Prawo i Więź, nr 33, października 2020 r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności:

EK1: PR U_01 absolwent potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych;

EK2: PR U_02 absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych;

EK3: PR U_03 absolwent potrafi analizować rolę norm prawnych prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych;

EK4: PR U_05 absolwent potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie;

EK5: PR U_07 absolwent potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w rożnych dziedzinach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym;

EK6: PR U_08 absolwent potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;

EK7: PR U_09 absolwent potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym;

EK8: PR U_10 absolwent potrafi posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do:

PR K_01: uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich);

PR K_03: pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych;

PR K_04: określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie;

Opis ECTS; udział w wykładzie: 15h

Metody i kryteria oceniania:

EK1:

Na ocenę 2 absolwent nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych;

Na ocenę 3/3,5 absolwent potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania ale nie potrafi właściwie zinterpretować współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych;

Na ocenę 4/4,5 absolwent potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, ale nie w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych;

Na ocenę 5 absolwent potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych;

EK2:

Na ocenę 2 absolwent nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych;

Na ocenę 3/3,5 absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu konkretnych spraw prawnych;

Na ocenę 4/4,5 absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu i analizy konkretnych spraw prawnych;

Na ocenę 5 absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych;

EK3:

Na ocenę 2 absolwent nie potrafi analizować roli norm prawnych prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych;

Na ocenę 3/3,5 absolwent potrafi analizować rolę norm prawnych prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn zjawisk społecznych;

Na ocenę 4/4,5 absolwent potrafi analizować rolę norm prawnych prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych, ale gdy chodzi o analizę przebiegu zjawisk społecznych nie jest ona wyczerpująca;

Na ocenę 5 absolwent potrafi analizować rolę norm prawnych prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych;

EK4:

Na ocenę 2 absolwent nie potrafi wiązać zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie;

Na ocenę 3/3,5 absolwent potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego z opisywaniem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce;

Na ocenę 4/4,5 absolwent potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego z opisywaniem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie;

Na ocenę 5 absolwent potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie;

EK5:

Na ocenę 2 absolwent nie potrafi projektować i tworzyć prac pisemnych w języku obcym, stosowanym w dziedzinie praw człowieka, w tym pism procesowych oraz analizować i interpretować określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym;

Na ocenę 3/3,5 absolwent potrafi projektować prace pisemne w języku obcym stosowanym w dziedzinie praw człowieka, w tym pisma procesowe oraz analizuje określone zagadnienia prawne w ujęciu dogmatycznym;

Na ocenę 4/4,5 absolwent potrafi projektować i tworzyć prace pisemne w języku obcym stosowanym w dziedzinie praw człowieka, w tym pisma procesowe, oraz analizuje i interpretuje określone zagadnienia prawne w ujęciu dogmatycznym lub historycznym;

Na ocenę 5 absolwent potrafi projektować i tworzyć prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w dziedzinie praw człowieka, w tym pisma procesowe oraz analizuje i interpretuje określone zagadnienia prawne w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym;

EK6:

Na ocenę 2 absolwent nie potrafi sporządzić podstawowego projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;

Na ocenę 3/3,5 absolwent potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, ale nie potrafi posługiwać się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;

Na ocenę 4/4,5 absolwent potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, i potrafi posługiwać się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;

Na ocenę 5 absolwent potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, i potrafi posługiwać się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;

EK7:

Na ocenę 2 absolwent nie potrafi projektować i tworzyć wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym stosowanym w dziedzinie praw człowieka, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym;

Na ocenę 3/3,5 absolwent potrafi projektować wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w dziedzinie praw człowieka, w aspekcie dogmatycznym;

Na ocenę 4/4,5 absolwent potrafi projektować wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w dziedzinie praw człowieka, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym;

Na ocenę 5 absolwent potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w dziedzinie praw człowieka, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym;

EK8:

Na ocenę 2 absolwent nie potrafi posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;

Na ocenę 3/3,5 absolwent potrafi w stopniu dostatecznym (z potknięciami) posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;

Na ocenę 4/4,5 absolwent potrafi w stopniu zadowalającym (bez potknięć) posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;

Na ocenę 5 absolwent potrafi płynnie posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Strzępek
Prowadzący grup: Kamil Strzępek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz, tom I, C.H. Beck, 2010.

Literatura uzupełniająca:

K. Strzępek, Zakres ochrony Artykułu 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - uwagi ogólne na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Prawo i Więź, nr 33, października 2020 r.

Wymagania wstępne:

znajomość języka angielskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.