Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Olimpiada historyczno-prawna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-Ohp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Olimpiada historyczno-prawna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Konwersatorium z zakresu nauk prawnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02;

PR_W03;

PR_W04;

PR_W06;

PR_W07;

PR_U01;

PR_U02;

PR_U07;

PR_U09

Wymagania wstępne:

Zaliczone na ocenę bardzo dobrą egzaminy z: Historii ustroju i prawa w Polsce; Powszechnej historii państwa i prawa

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci otrzymują pogłębioną wiedzę na temat historii ustroju i prawa w Polsce oraz powszechnej historii państwa i prawa. Nabywają umiejętności samodzielnej i krytycznej analizy źródeł prawa oraz źródeł poznania prawa.

Pełny opis:

Przedstawienie ewolucji ustroju państwa polskiego i innych państw, ze szczególnym uwzględnieniem parlamentaryzmu, konstytucjonalizmu, organizacji administracji publicznej oraz genezy i funkcjonowania samorządu. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Omówienie prawa (materialnego i procesowego) w poszczególnych epokach.

Literatura:

Literatura podstawowa: (1. Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2003; 2. Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 2011; Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001;)

Literatura uzupełniająca: (1. Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2001; 2. Dziadzio A., Powszechna historia prawa, Warszawa 2008; 3. Kallas M., Historia ustroju Polski, Warszawa 2007; 4. Klementowski M., Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012; 5. Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2000; 6. Maciejewski T., Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008; 7. Makiłła D., Historia prawa w Polsce, Warszawa 2008; 8. Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2007; 9. Wąsowicz M., Historia ustroju państw Zachodu, Warszawa 2011; 10. Witkowski W., Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Zakamycze 2003;).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student;

EK 1 Zna i rozumie polskie i powszechne instytucje ustrojowo – prawne

EK 2 Zna i rozumie przebieg procesów przekształceń ustrojowych i rozwoju prawa polskiego na tle porównawczym

EK 3 Potrafi, znając historię poszczególnych instytucji ustrojowo – prawnych w Polsce i poza jej granicami, dokonać ich krytycznej analizy i oceny

EK 4 Potrafi, dzięki przykładom z historii, postrzegać instytucje ustrojowo – prawne w ich kontekście społecznym, politycznym i ekonomicznym

EK 5 Potrafi krytycznie analizować różne kategorie źródeł prawa i poznania prawa.

Opis ECTS

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 15

Konsultacje z prowadzącym zajęcia 15

Praca własna studenta# przygotowanie do zajęć i egzaminu 30

SUMA GODZIN 60

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne służące osiąganiu efektów w obszarze wiedzy i umiejętności

Wykład informacyjny, problemowy, konwersatoryjny

studium przypadku

dyskusja

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Efekty w obszarze wiedzy są weryfikowane za pomocą egzaminu ustnego lub pisemnego

Efekty w obszarze umiejętności są weryfikowane za pomocą egzaminu pisemnego lub ustnego

Kryteria oceniania

ocena niedostateczna (2)

Student

EK 1 nie zna i nie rozumie wybranych instytucji prawnych i ustrojowych w Polsce, innych krajach europejskich oraz USA,

EK 2 nie rozumie przebiegu przekształceń ustroju i prawa polskiego na tle porównawczym,

EK 3 nie potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny dawnych instytucji EK 4 nie potrafi postrzegać dawnych instytucji w kontekście społecznym, politycznym i ekonomicznym,

EK 5 nie potrafi krytycznie analizować różnych kategorii źródeł

Ocena dostateczna (3)

Student

EK 1 zna i rozumie wybrane instytucje prawne i ustrojowych Polski, państw europejskich oraz USA,

EK 2 z pomocą prowadzącego potrafi zrozumieć przebieg przekształceń ustroju i prawa na tle porównawczym,

EK 3 potrafi z pomocą prowadzącego dokonać krytycznej analizy i oceny wybranych dawnych instytucji

EK 4 potrafi postrzegać wybrane dawne instytucje w kontekście społecznym, politycznym i ekonomicznym,

EK 5 potrafi z pomocą prowadzącego krytycznie analizować różnych kategorii źródeł,

Ocena dobra (4)

Student

EK 1 zna i rozumie większość instytucji prawnych i ustrojowych Polski, państw europejskich oraz USA,

EK 2 potrafi zrozumieć przebieg przekształceń ustroju i prawa polskiego na tle porównawczym,

EK 3 dokonuje krytycznej analizy i oceny większości dawnych instytucji EK 4 postrzega dawne instytucje w kontekście społecznym, politycznym i ekonomicznym,

EK 5 potrafi z niewielką pomocą prowadzącego krytycznie analizować różnych kategorii źródeł

Ocena bardzo dobra (5)

Student

EK 1 zna i rozumie skomplikowane instytucje prawne i ustrojowe Polski, państw europejskich oraz USA,

EK 2 potrafi zrozumieć przebieg przekształceń ustroju i prawa polskiego na tle porównawczym,

EK 3 dokonuje krytycznej analizy i oceny większości dawnych instytucji EK 4 postrzega dawne instytucje w kontekście społecznym, politycznym i ekonomicznym,

EK 5 potrafi krytycznie analizować różnych kategorii źródeł, dostrzega potrzebę stałego doskonalenia swojej wiedzy oraz etycznego zachowania w pracy zawodowej i badawczej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Gawron, Sławomir Godek, Magdalena Wilczek-Karczewska
Prowadzący grup: Przemysław Gawron, Sławomir Godek, Renata Kamińska, Magdalena Wilczek-Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci otrzymują pogłębioną wiedzę na temat historii ustroju i prawa w Polsce oraz powszechnej historii państwa i prawa. Nabywają umiejętności samodzielnej i krytycznej analizy źródeł prawa oraz źródeł poznania prawa.

Pełny opis:

Przedstawienie ewolucji ustroju państwa polskiego i innych państw, ze szczególnym uwzględnieniem parlamentaryzmu, konstytucjonalizmu, organizacji administracji publicznej oraz genezy i funkcjonowania samorządu. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Omówienie prawa (materialnego i procesowego) w poszczególnych epokach.

Literatura:

Literatura podstawowa: (1. Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2003; 2. Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 2011; Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001;)

Literatura uzupełniająca: (1. Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2001; 2. Dziadzio A., Powszechna historia prawa, Warszawa 2008; 3. Kallas M., Historia ustroju Polski, Warszawa 2007; 4. Klementowski M., Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012; 5. Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2000; 6. Maciejewski T., Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008; 7. Makiłła D., Historia prawa w Polsce, Warszawa 2008; 8. Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2007; 9. Wąsowicz M., Historia ustroju państw Zachodu, Warszawa 2011; 10. Witkowski W., Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Zakamycze 2003;).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Gawron, Sławomir Godek, Magdalena Wilczek-Karczewska
Prowadzący grup: Przemysław Gawron, Sławomir Godek, Magdalena Wilczek-Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci otrzymują pogłębioną wiedzę na temat historii ustroju i prawa w Polsce oraz powszechnej historii państwa i prawa. Nabywają umiejętności samodzielnej i krytycznej analizy źródeł prawa oraz źródeł poznania prawa.

Pełny opis:

Przedstawienie ewolucji ustroju państwa polskiego i innych państw, ze szczególnym uwzględnieniem parlamentaryzmu, konstytucjonalizmu, organizacji administracji publicznej oraz genezy i funkcjonowania samorządu. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Omówienie prawa (materialnego i procesowego) w poszczególnych epokach.

Literatura:

Literatura podstawowa: (1. Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2003; 2. Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 2011; Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001;)

Literatura uzupełniająca: (1. Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2001; 2. Dziadzio A., Powszechna historia prawa, Warszawa 2008; 3. Kallas M., Historia ustroju Polski, Warszawa 2007; 4. Klementowski M., Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012; 5. Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2000; 6. Maciejewski T., Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008; 7. Makiłła D., Historia prawa w Polsce, Warszawa 2008; 8. Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2007; 9. Wąsowicz M., Historia ustroju państw Zachodu, Warszawa 2011; 10. Witkowski W., Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Zakamycze 2003;).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)