Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy europejskiej kultury prawnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-PEKP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy europejskiej kultury prawnej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02;

PR_W03;

PR_W04;

PR_W06;

PR_W07;

PR_U01;

PR_U02;

PR_U07;

PR_U09

SM1_K04;

SM1_W01;

SM1_W13;

SM1_W15

SM2_K08;

SM2_K01;

SM2_K02;

SM2_U01;

SM2_U02

Skrócony opis:

Wskazanie podstawowych etapów rozwoju europejskiej kultury prawnej. Poznanie podstawowych zasad wywodzących się z prawa rzymskiego funkcjonujących współcześnie w różnych systemach zjednoczonej Europy.

Pełny opis:

Kultura prawna cywilizacji śródziemnomorskiej – Mojżesz i Dekalog – Prawo w Nowym Testamencie – Państwo i prawo w ujęciu św. Pawła – Kultura prawna starożytnej Grecji – Origo et processus prawa rzymskiego – Elementy rzymskich definicji prawa – Rzymska jurysprudencja – Stosunek pierwszych chrześcijan do prawa – Rzymskie korzenie prawa kanonicznego – Prawo rzymskie jako podstawa historycznego spojrzenia na prawo – Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej – Prawo rzymskie w świecie współczesnym.

Literatura:

H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1989

W. Wołodkiewicz, Rzymskie korzenie współczesnego prawa cywilnego, Warszawa 1978;

Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, red.: W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek, Warszawa 2001.

Źródła i dalsza literatura zostanie podana na zajęciach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Zna i rozumie etapy rozwoju europejskiej kultury prawnej

EK2: Wskazuje zasady prawa rzymskiego obecne we współczesnych systemach prawnych

EK3: Potrafi dokonać porównania instytucji prawa rzymskiego i współczesnego, wskazać podobieństwa i różnice

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta# przygotowanie do zajęć 70

SUMA GODZIN 100

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 2

EK1: Nie zna i nie rozumie etapów rozwoju europejskiej kultury prawnej

EK2: Nie umie wskazać rzymskich instytucji prawa rzymskiego obecnych we współczesnym polskim systemie prawnym

EK3: Nie potrafi dokonać porównania instytucji prawa rzymskiego i współczesnego, wskazać podobieństwa i różnice

na ocenę 3

EK1: Zna i rozumie etapy rozwoju europejskiej kultury prawnej

EK2: Wskazuje podstawowe rzymskie instytucje prawa rzymskiego obecne we współczesnym polskim systemie prawnym

EK3: Potrafi dokonać porównania instytucji prawa rzymskiego i współczesnego, wskazać podstawowe podobieństwa i różnice

na ocenę 4

EK1: Dobrze zna i rozumie etapy rozwoju europejskiej kultury prawnej

EK2: Wskazuje wiele rzymskich instytucji prawa rzymskiego obecne we współczesnym polskim systemie prawnym

EK3: Potrafi dokonać porównania instytucji prawa rzymskiego i współczesnego, wskazać podobieństwa i różnice

na ocenę 5

EK1: Znakomicie zna i rozumie etapy rozwoju europejskiej kultury prawnej

EK2: Wskazuje instytucje prawa rzymskiego obecne we współczesnym polskim systemie prawnym

EK3: Znakomicie potrafi dokonać porównania wielu instytucji prawa rzymskiego i współczesnego, wskazać podobieństwa i różnice i uzasadnić je

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabłocki
Prowadzący grup: Jan Zabłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)