Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Economic and monetary union

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-PO-S-Eamu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Economic and monetary union
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

SM1_W01

SM1_W05

SM1_W06

SM1_W09


Umiejętności:

SM1_U9

SM1_U10

SM1_U11


Kompetencje;

SM1_K03

SM1_K04

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Podstawowy

Cele przedmiotu:

Poznanie zagadnień związanych z unia gospodarczą i walutową Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Geneza ugiw Unii Europejskiej.

2. Zasadnicze etapy rozwoju unijnego procesu integracji monetarnej. Przejście do III etapu budowy ugiw.

3. Europejski System Banków Centralnych.

4. Europejski Bank Centralny.

5. pozycja krajowego banku centralnego na przykładzie Bunesbanku i Narodowego Banku Polski.

6. SSM

7. Konstytucyjne aspekty uczestnictwa w ugiw

Metody oceny:

Egzamin pisemny

Literatura:

Literatura podstawowa:

TUE, TFUE

konstytucje Polski, Niemiec.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu ugiw

EK 2: opisuje rolę państw w kształtowaniu ugiw oraz system instytucjonalny ugiw

EK 3 przedstawia w porządku chronologicznym poszczególne etapy powstawania ugiw Unii Europejskiej

EK 4 wymienia i charakteryzuje cele oraz zadania stawiane przed ugiw Unii Europejskiej

EK 5 omawia problemy konstytucyjnoprawne związane z uczestnictwem państw członkowskich we ugiw

Opis ECTS : 5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metodą dydaktyczną jest wykład problemowy połączony z bezpośrednia aktywnością studentów, skierowana na rozwiązanie problemów teoretycznych lub praktycznych uczestnictwa Polski w ugiw UE. Wykład stanowi dialog pomiędzy wykładowca a studentami, którzy wobec ukazanych przez wykładowcę problemów dokonują analizy prawnej zagadnienia i przedstawiają jego rozwiązania. Wykładowca inicjuje dyskusje problemowe.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane metodą wykładu

problemowego, dyskusji, pracą pisemną (analizy wskazanego przez wykładowcę zagadnienie uczestnictwa ugiw).

Na ocenę ndst: nie posiada umiejętności wskazanych w EK 1-5

Na ocenę dost: posiada umiejętności wskazane w EK 1-5 w stopniu podstawowym

Na ocenę db: posiada umiejętności wskazane w EK 1-5

Na ocenę bdb: posiada umiejętności wskazane w EK 1-5 w pełnym zakresie

Praktyki zawodowe:

nie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)