Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jak napisać pracę dyplomową i nie popełnić plagiatu?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-PO-S-PD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jak napisać pracę dyplomową i nie popełnić plagiatu?
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

(tylko po angielsku) enter learning outcome code/codes

Skrócony opis:

Praktyczny kurs właściwego przygotowania prac dyplomowych. Obejmuje elementy teoretyczne i praktyczne - praca na konkretnych przykładach. Opracowywanie fragmentów prac zaliczeniowych. Poznawanie podstawowych metod badawczych.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony prawidłowemu przygotowaniu prac dyplomowych - licencjackich i magisterskich.

Obejmuje część praktyczną - przygotowywanie przypisów, opracowywanie tekstu i część teoretyczną.

1) Co to jest plagiat?

- Działania zamierzone, działania nieumyślne.

2) Jak uniknąć plagiatu?

- przypisy

- cytowanie

- konstrukcja pracy

- bibliografia

3) Metodologia badań:

Jak badać?

Kwerenda biblioteczna

Interpretacja tekstu

Konstruowanie konspektu pracy

Wstęp i zakończenie w pracy

4) Przykłady praktyczne z rożnych dyscyplin naukowych

- materiały filmowe (m.in. instruktarze Belfer.pl) - reportaże na temat łamania praw autorskich w nauce (np. w RFN)

5) Wprowadzenie do problematyki mechanizmów kontrolowania prac - instrumenty sprawdzające: Dlaczego nie warto plagiatować?

6) Konsekwencje popełnienia plagiatu (na wybranych przykładach)

- uwarunkowania prawne

- kwestie etyczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

N. Kohtamäki, Praktyczny przewodnik antyplagiatowy,

https://usosweb.uksw.edu.pl/instrukcje/Praktyczny_przewodnik_antyplagiatowy_NKohtamaki.pdf.

K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z internetu. Jak korzystać z internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2013.

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, PWN, Warszawa 2007.

G. Sołtysiak, Plagiat. Zarys problemu, Wyższa Szkoła Ekonomiczna Almamer, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

R. Zenderowski, Praca magisterska - licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa 2011.

R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 student opisuje i wyjaśnia pojęcia związane z problematyką antyplagiatową

EK2 student w zależności od kierunku studiów w ramach określonych dziedzin naukowych ekonomicznych/prawnych/społecznych/humanistycznych jest w stanie wskazać podstawowe metody badawcze, dotyczące także właściwego konstruowania przypisów (przywoływania źródeł)

EK3 student rozumie konsekwencje prawne naruszenia praw autorskich

EK4 student rozróżnia i prezentuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawidłowego przygotowania pracy (konspekt, konstrukcja pracy, wstęp, zakończenie, bibliografia)

EK5 student tłumaczy i objaśnia ogólne zasady przywoływania różnorodnych źródeł (w zależności od kierunku studiów zdjęć, tłumaczeń, wierszy, materiałów filmowych, dokumentów, materiałów statystycznych etc.)

EK6 student zna metody przeprowadzania kwerendy bibliotecznej i uczciwego zdobywania materiałów niezbędnych do przygotowania pracy

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30h

Lektura zalecanej literatury: 40h

Ćwiczenia praktyczne / kwerenda biblioteczna: 25h

Przygotowanie do zaliczenia w formie referatu: 30h

Suma godzin: 125

Liczba ECTS: 125h/25=5

Metody i kryteria oceniania:

Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, praca w grupach

Ocenienie ciągłe, ćwiczenia praktyczne, referat

Kryteria oceniania:

Na ocenę 2:

EK1 student nie potrafi rozpoznać ani zidentyfikować metod przygotowania prac naukowych

EK2 student nie rozróżnia zachowań nieuczciwych w nauce

EK3 student nie zna ram prawnych związanych z ochroną praw autorskich w zakresie dot. przygotowania prac dyplomowych

EK4 student nie zna instrumentów kontroli instytucjonalnej i normatywnej stosowanej w odniesieniu do przygotowania prac dyplomowych

EK5 student nie potrafi przygotować fragmentu pracy naukowej (konspekt / przypisy / bibliografia)

Na ocenę 3:

EK1 student potrafi rozpoznać metody przygotowania prac naukowych

EK2 student rozróżnia zachowania nieuczciwe w nauce

EK3 student zna ramy prawne związane z ochroną praw autorskich w zakresie dot. przygotowania prac dyplomowych

EK4 student zna instrumenty kontroli instytucjonalnej i normatywnej stosowanej w odniesieniu do przygotowania prac dyplomowych

EK5 student potrafi przygotować fragment pracy naukowej (konspekt / przypisy / bibliografia)

Na ocenę 4:

EK1 student potrafi w stopniu dobrym rozpoznać metody przygotowania prac naukowych

EK2 student dobrze rozróżnia zachowania nieuczciwe w nauce

EK3 student dobrze zna ramy prawne związane z ochroną praw autorskich w zakresie dot. przygotowania prac dyplomowych

EK4 student dobrze zna instrumenty kontroli instytucjonalnej i normatywnej stosowanej w odniesieniu do przygotowania prac dyplomowych

EK5 student dobrze potrafi przygotować fragment pracy naukowej (konspekt / przypisy / bibliografia)

Na ocenę 5:

EK1 student potrafi w stopniu bardzo dobrym rozpoznać metody przygotowania prac naukowych

EK2 student bardzo dobrze rozróżnia zachowania nieuczciwe w nauce

EK3 student bardzo dobrze zna ramy prawne związane z ochroną praw autorskich w zakresie dot. przygotowania prac dyplomowych

EK4 student bardzo dobrze zna instrumenty kontroli instytucjonalnej i normatywnej stosowanej w odniesieniu do przygotowania prac dyplomowych

EK5 student bardzo dobrze potrafi przygotować fragment pracy naukowej (konspekt / przypisy / bibliografia)

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)