Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa spółek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-PO-S-PPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa spółek
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie różnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Pełny opis:

1. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce - wprowadzenie.

2.Systemy ewidencyjne przedsiębiorców. Zasady prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego, charakter prawny wpisów, rola i kompetencje sądu rejestrowego.

3. Ogólna charakterystyka spółek wraz z ich klasyfikacją. Spółki osobowe a spółki kapitałowe - podstawowe różnice konstrukcyjne.

4.Spółka jawna - zasady tworzenia, funkcjonowania (prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja), zmiany w składzie wspólników, zasady odpowiedzialności za zobowiązania, prawa i obowiązki wspólników, rozwiązanie, likwidacja.

5. Spółka partnerska - zasady tworzenia, funkcjonowania (prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja), zmiany w składzie wspólników, zasady odpowiedzialności za zobowiązania, prawa i obowiązki wspólników, rozwiązanie, likwidacja.

6.Spółka komandytowa i komandytowo - akcyjna - zasady tworzenia, funkcjonowania (prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja), zmiany w składzie wspólników, zasady odpowiedzialności za zobowiązania, prawa i obowiązki wspólników, rozwiązanie, likwidacja.

7.Spółki kapitałowe - omówienie pojęć: kapitał zakładowy, udział (akcja), wkład. Prawna charakterystyka spółki kapitałowej w organizacji. Procedura tworzenia spółek kapitałowych.

8.Spółka z o.o. - prawa i obowiązki wspólników,, zmiany w składzie wspólników (zbycie udziału, śmierć, wyłączenie wspólnika).

9.Spółka z o.o. - organy spółki. Zasady działania zarządu (skład zarządu, mandat i kadencja, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja). Model nadzoru w sp. z o.o. Zgromadzenie wspólników - kompetencje, zasady podejmowania uchwał, zaskarżanie uchwał.

10. Zmiana umowy spółki z o.o. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o o.

11.Prosta spółka akcyjna.

12. Spółka akcyjna.

13. Łączenie, podział i przekształcanie spółek.

14. Prawna charakterystyka instytucji spółki cywilnej, przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2021;

oraz dodatkowa:

K.Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe, Warszawa 2020;

Prawo gospodarcze prywatne, pod red. T. Mróz, M. Steca, Warszawa 2018; Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kocha, W. Napierały, Warszawa 2019

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ag_-uaozDXqL8r7YQg3mgSY4xN--E6GnQrdNND7MXCvg1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=eafae7aa-43d0-420a-9ed7-c1c9e54d0fb0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)