Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozstrzygnięcia administracyjne w prawie budowlanym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-Rapb Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozstrzygnięcia administracyjne w prawie budowlanym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

dla kierunku prawo:

PR_W02

PR_W03

PR_W04

PR_W06

PR_W07

PR_U01

PR_U02

PR_U07

PR_U09

dla kierunku administracja:

AD2_K02

AD2_U05

AD2_U09

AD2_U10

AD2_W02

AD2_W06

Skrócony opis:

Wykład ma na celu:

- prezentację poszczególnych kategorii spraw rozstrzyganych przez administrację publiczną na podstawie ustawy – Prawo budowlane

- ukazanie stopnia skomplikowania regulacji prawnej w zakresie procesu inwestycyjnego

- usystematyzowanie materiału normatywnego według kryterium statycznych i dynamicznych uwarunkowań rozstrzygania sprawy przez organy administracji budowlanej

Pełny opis:

1. Pozwolenie na budowę (w tym zmiana i przeniesienie pozwolenia na budowę);

2. Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;

3. Rozstrzygnięcie sprawy zgłoszenia: robót budowlanych (art. 30-31 p.b.), zakończenia budowy (art. 54 p.b.) oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (art. 71 p.b.);

4. Pozwolenie na wejście na teren sąsiada;

5. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego;

6. Nakaz rozbiórki i legalizacja samowoli budowlanej (art. 48-51 p.b.);

7. Rozstrzygnięcia w sprawach nieprawidłowego utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego;

8. Rozstrzygnięcia w sprawach katastrofy budowlanej;

9. Wystąpienie pokontrolne organów nadzoru budowlanego skierowane do administracji architektoniczno-budowlanej;

10. Rozstrzygnięcia w sprawach odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Literatura:

Podstawowa:

Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2018

Uzupełniająca:

- W. Szwajdler, T. Bąkowski, Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, Toruń 2004

- B. Majchrzak, Kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej sprawowana przez organy nadzoru budowlanego, Kwartalnik Prawa Publicznego 2004, nr 3

- B. Majchrzak, Procedura zgłoszenia robót budowlanych, Warszawa 2008

- B. Majchrzak, Instytucja odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych [w:] Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, red. M. Cherka, F. Elżanowski, M. Swora i K. A. Wąsowski, Wolters Kluwer 2010

- B. Majchrzak, Charakter prawny odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, Zeszyty Prawnicze UKSW 2013, nr 4

- B. Majchrzak, Procedura prawna w sprawie katastrofy budowlanej, [w:] Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, red. A. Babiński, M. Jurgilewicz, N. Malec, t. 1, Szczytno 2015

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Zna i potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu prawa budowlanego

EK2: Zna i potrafi scharakteryzować instytucje prawa budowlanego

EK3: Ma wiedzę o organach administracji budowlanej

EK4: Zna i potrafi stosować procedury prawa budowlanego

Udział w wykładzie: 30 h

Konsultacje z prowadzącym zajęcia: 20 h

Przygotowanie do egzaminu: 50 h

Suma godzin: 100/25 (1 pkt ects = 25 h pracy studenta) = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny (test), aktywność podczas zajęć

Kryteria oceniania:

EK1: Zna i potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu prawa budowlanego

Na ocenę 2 - Nie zna i nie potrafi zdefiniować pojęć z zakresu prawa budowlanego

Na ocenę 3 - Dostatecznie zna i potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu prawa budowlanego

Na ocenę 4 - Dobrze zna i potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu prawa budowlanego

Na ocenę 5 - Bardzo dobrze zna i potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu prawa budowlanego

EK2: Zna i potrafi scharakteryzować instytucje prawa budowlanego

Na ocenę 2 - Nie zna i nie potrafi scharakteryzować instytucji prawa budowlanego

Na ocenę 3 - Zna i potrafi scharakteryzować podstawowe instytucje prawa budowlanego

Na ocenę 4 - Dobrze zna i potrafi scharakteryzować większość instytucji prawa budowlanego

Na ocenę 5 - Zna i potrafi biegle scharakteryzować instytucje prawa budowlanego

EK3: Ma wiedzę o organach administracji budowlanej

Na ocenę 2 - Nie ma wiedzy o organach administracji budowlanej

Na ocenę 3 - Ma dostateczną wiedzę o organach administracji budowlanej

Na ocenę 4 - Ma dobrą wiedzę o organach administracji budowlanej

Na ocenę 5 - Ma bardzo dobrą wiedzę o organach administracji budowlanej

EK4: Zna i potrafi stosować procedury prawa budowlanego

Na ocenę 2 - Nie zna i nie potrafi stosować procedur prawa budowlanego

Na ocenę 3 - Dostatecznie zna i potrafi stosować procedury prawa budowlanego

Na ocenę 4 - Zna i potrafi stosować procedury prawa budowlanego w stopniu dobrym

Na ocenę 5 - Zna i potrafi stosować procedury prawa budowlanego w stopniu bardzo dobrym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Majchrzak
Prowadzący grup: Bartosz Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu:

- prezentację poszczególnych kategorii spraw rozstrzyganych przez administrację publiczną na podstawie ustawy – Prawo budowlane

- ukazanie stopnia skomplikowania regulacji prawnej w zakresie procesu inwestycyjnego

- usystematyzowanie materiału normatywnego według kryterium statycznych i dynamicznych uwarunkowań rozstrzygania sprawy przez organy administracji budowlanej

Wymagania wstępne:

Znajomość procedury administracyjnej oraz podstaw prawa administracyjnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.