Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkoła Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-SPN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkoła Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01; PR_U02; PR_U03; PR_U05; PR_U07; PR_U08; PR_U09; PR_K01; PR_K03; PR_K04


Wiedza: SM1_W01 SM1_W05 SM1_W06 SM1_W09;

Umiejętności: SM1_U9 SM1_U10 SM1_U11

Kompetencje: SM1_K03 SM1_K04

Skrócony opis:

Szkoła Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec zakłada pogłębienie wiedzy z trzech działów: państwo (I), jednostka (II) oraz gospodarka (III).

Pełny opis:

Pragniemy poinformować, że na WPiA w ramach Instytutu Prawa Międzynarodowego, Prawa UE oraz Stosunków Międzynarodowych powstaje Szkoła Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec. Celem Projektu jest poszerzenie oferty dydaktycznej o zajęcia oferujące pogłębioną wiedzę z zakresu prawa państw obcych i ich polityki zagranicznej. W zajęciach uczestniczyć mogą studenci Prawa, Administracji oraz Stosunków Międzynarodowych WPiA, ale również innych kierunków prowadzonych na UKSW (politologii, ekonomii; studenci z innych wydziałów niż WPiA proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu Stosunków Międzynarodowych). Studenci UKSW nie wnoszą opłat za udział w Szkole. W ramach zajęć zostaną przeprowadzone trzy bloki tematyczne: Blok I – państwo (20 h), blok II – jednostka (20 h), blok III gospodarka (20 h). W sumie w ramach Szkoły zostaną przeprowadzone 60 h wykładu. Zajęcia odbywać się będą w terminach wskazanych na stronie WPiA UKSW. Wykład w ramach Szkoły poprowadzi prof. dr hab. Oliver Dörr LL.M (Londyn) kierownik Europaen Legal Studies Institute Uniwersytetu w Osnabrück (więcej na temat sylwetki Pana Profesora tutaj: http://www.doerr.jura.uni-osnabrueck.de/index.php/menulehrstuhlinhaber).

Zajęcia w ramach Szkoły zakończą się egzaminem, który zostanie przeprowadzony w trakcie sesji. Uczestnicy Szkoły otrzymają dyplom ukończenia Szkoły .

Zajęcia będą odbywać się w j. niemieckim. Nie przeprowadza się językowych egzaminów wstępnych do Szkoły. Wymogiem jest znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym.

Zajęcia będą odbywały się w terminach środa-piątek (łącznie 9 dni). Zajęcia będą odbywały się przede wszystkich w czwartek i piątek, od godz. 9.00 do 17.00. W środy odbywają zajęcia od godz. 16.00. Pierwsze zajęcia są połączone z inauguracją Szkoły (1 h wykładu).

Sprawę ewentualnych nieobecności na zajęciach należy wyjaśnić z prowadzącym zajęcia kolidujące. Dziekanat Stosunków Międzynarodowych potwierdzi, że dana osoba uczestniczy w Szkole. Po stronie studenta leży jednakże obowiązek wcześniejszego poinformowanie prowadzącego dany przedmiot, że może dojść do kolizji zajęć i uzupełnienia materiału.

Szkoła jest traktowana jako wykład monograficzny o łącznej liczbie punktów ECTS 16. Zagadnienie przechodzenia punktów ECTS należy wyjaśnić z właściwym dziekanatem.

Szczegółowy zakres przerabianego materiału wraz z materiałami w wersji elektronicznej zostanie przesłany uczestnikom Szkoły.

Zajęcia stanowią wykład monograficzny i kończą się egzaminem, który zostanie przeprowadzony w sensie technicznym przez dra Szymona Pawłowskiego. Nie przewiduje się żadnych negatywnych konsekwencji (np. finansowych) za niezdanie lub niepodejście do egzaminu. Forma egzaminu zostanie pozostawiona do wyboru uczestnikom Szkoły. Osoby, które będą zainteresowane uzyskaniem certyfikatu ukończenia Szkoły z podpisem i pieczęcią prof. Olivera Doerra muszą zdać egzamin w j. niemieckim przygotowany i sprawdzany przez Pana Profesora. Dla osób, które nie będą chciały skorzystać z takiej możliwości, zostanie przeprowadzony egzamin ustny przez dra Szymona Pawłowskiego. Osoby zdające ustnie nie uzyskają certyfikatu uczestnictwa z podpisem prof. Doerra, lecz jedynie ocenę, która widnieć będzie w suplemencie. A zatem dla tych co zdadzą egzamin prof. Doerra zostanie wystawiony certyfikat uczestnictwa.

Zajęcia będą odbywały się w małej grupie i będą miały charakter wykładu, aczkolwiek mała grupa pozwoli prof. Oliverowi Doerr wejść z Państwem w dyskurs naukowy. W razie dodatkowych wątpliwości proszę kierować się do koordynatora Szkoły dra Szymona Pawłowskiego

Literatura:

materiały zostaną przesłane uczestnikom Szkoły

literatura dodatkowa:

Ch. Degenhart, Staatsrecht I. Staatsorganisationsrecht: Mit Bezügen zum Europarecht,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 posiada umiejętność: samodzielnego posługiwania sie regułami

logicznego rozumowania, interpretowania współczesnych lub tekstów

prawniczych, zdarzeń prawnych oraz wykorzystywania wiedzy

teoretycznej z zakresu prawa publicznego do analizy

i rozwiązania konkretnych spraw prawnych, a także do analizy norm

prawnych ww. prawa w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk

społecznych.

EK 2 posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej

z zakresu prawa publicznego do rozwiązania

konkretnych spraw prawnych, analizy norm prawnych ww. prawa w

kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych oraz powiązać

wiedzę z ww. prawa z wyjaśnieniem i oceną współczesnych zjawisk

gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na

świecie

EK 3 potrafi tworzyć prace pisemne w dziedzinie

prawa publicznego (analiz prawnych) oraz

interpretować zagadnienia prawne; oraz przygotowania wystąpień ustnych (przy użyciu argumentacji prawniczej) w zakresie prezentacji

zagadnień prawnych prawa publicznego

EK 4 rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej

wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych,

orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia

studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

EK 5 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej

różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych,

uwzględniając aspekty prawne oraz właściwie określić priorytety w

konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Opis ECTS

Udział w wykładzie: 60 w języku niemieckim = 240 h

Lektura zadanej literatury: 120 h

Przygotowanie do egzaminu: 40 h

Suma: 400 h

Liczba pkt ECTS: 400: 25= 16 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metodą dydaktyczną jest wykład problemowy połączony z bezpośrednia aktywnością studentów, skierowana na rozwiązanie problemów teoretycznych lub praktycznych. Wykład stanowi dialog pomiędzy wykładowca a studentami, którzy wobec ukazanych przez wykładowcę problemów dokonują analizy prawnej zagadnienia i przedstawiają jego rozwiązania. Wykładowca inicjuje dyskusje problemowe.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane metodą wykładu

problemowego, dyskusji, pracą pisemną (analizy wskazanego przez wykładowcę zagadnienia).

Na ocenę ndst: nie posiada umiejętności wskazanych w EK 1-5

Na ocenę dost: posiada podstawową umiejętności wskazane w EK 1-5

Na ocenę db: posiada umiejętności wskazane w EK 1-5

Na ocenę bdb: posiada pełne umiejętności wskazane w EK 1-5

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)