Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona danych osobowych w działaniach podmiotów kościelnych i związanych z nimi podmiotów kościelnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-P-ODOK2-ODODPK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona danych osobowych w działaniach podmiotów kościelnych i związanych z nimi podmiotów kościelnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODOK_W04 ODOK_W05 ODOK_W10 ODOK_U05 ODOK_K04

Skrócony opis:

Przedmiot "Ochrona danych osobowych w działaniach podmiotów kościelnych i związanych z nimi podmiotów kościelnych", dotyczy ważnej społecznie tematyki ochrony danych osobowych w podmiotach kościelnych, w których stosuje się RODO oraz przepisy dekretu kościelnego o ochronie danych osobowych.

Pełny opis:

Przedmiot umożliwia nabycie przez Studentów wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych w działaniach podmiotów kościelnych i związanych z nimi podmiotów kościelnych.

Przedmiot ten obejmuje kilka bloków tematycznych:

edukacja i wychowanie;

opieka zdrowotna;

pomoc społeczna;

Caritas – studium przypadku.

Literatura:

1. Ochrona danych osobowych w Kościele, red. S. Dziekoński, P. Drobek, Warszawa 2016;

2. Unijna reforma ochrony danych osobowych. Analiza zmian 2016, red. A. Dmochowska, M. Zadrożny, Warszawa 2016;

3. I. Sierpowska, Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2012.

4. A. Krasuski, Ochrona danych osobowych na podstawie RODO, Warszawa 2018.

5. D. Lubasz, RODO Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Porównanie przepisów. Praktyczne uwagi, Warszawa 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Dla ODOK_W04 ODOK_W05 ODOK_W10 ODOK_U05 ODOK_K04 kolejno

EK1 - wyjaśnia sposób powołania i znaczenie działań

podejmowanych przez organy, struktury i instytucje z zakresu prawa i administracji; rozpoznaje istniejące relacje między tymi strukturami; operuje pogłębioną wiedzą o systemie i organach administracji w

Polsce oraz ich relacjach z kościołami i związkami wyznaniowymi.

EK2 - ma pogłębioną wiedzę o prawach osób, których dane są przetwarzane, wraz z zasadami ich ochrony z uwzględnieniem specyfiki danych wrażliwych

EK3 - uzasadnia znaczenie rozwoju zmian w ochronie danych osobowych w kontekście nowych zagrożeń społecznych

EK4 - wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną: podaje podstawy prawne, orzecznictwo i literaturę dotycząca badanych zagadnień

EK5 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełnić wiedzę i umiejętności.

13 godzin.

4 pkt ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na zakończenie studiów obejmującym m.in. pytania z wykładu.

Osiągnięcie efektów kształcenia na poziomie bardzo dobrym - ocena bardzo dobra.

Osiągnięcie efektów kształcenia na poziomie dobrym z plusem - ocena dobra z plusem.

Osiągnięcie efektów kształcenia na poziomie dobrym - ocena dobra.

Osiągnięcie efektów kształcenia na poziomie dostatecznym z plusem - ocena dostateczna z plusem.

Osiągnięcie efektów kształcenia na poziomie dostatecznym - ocena dostateczna.

Brak osiągnięcia efektów kształcenia - ocena niedostateczna.

Praktyki zawodowe:

Brak wymagań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)