Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dostęp do informacji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-DdIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dostęp do informacji publicznej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności:

PR_U01,

PR_U02,

PR_U03

Literatura:

Literatura podstawowa:

materiały udostępniane do zajęć na platformie moodle

Literatura uzupełniająca:

1. M. Bernaczyk, Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014 r.

2. M. Jaśkowska ,Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002 r.

3.M. Jaśkowska ,Dostęp do informacji przetworzonej, (w:) Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980 – 2005, J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński (red.), Warszawa 2005, s. 222 - 238.

4. M. Jaśkowska, Pojęcie informacji publicznej i jej rodzaje, Kwartalnik Prawa Publicznego 2012, nr 3 s. 5,9-78.

5. M. Jaśkowska, Sądowa kontrola prawa do informacji publicznej, Kwartalnik Prawa Publicznego 2013, nr 1, s. 113-131.

6. M. Jaśkowska , Uwagi na tle stosowania art.1 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w; Władza- Obywatele –Informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu .Księga pamiątkowa ku czci Profesor Teresy Górzyńskiej, Warszawa 2014 r., s. 53-69.

7. Jawność i jej ograniczenia, red. naukowy G. Szpor , t.IV Znaczenie orzecznictwa , red. M. Jaśkowska, Warszawa 2014.

8. M. Jaśkowska, Postępowanie w sprawie dostępu do informacji publicznej jako rodzaj procedury hybrydowej [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018, s. 219-234.

9.. M. Jaśkowska, Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych a zasada transparentności władz publicznych, [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018, s. 143-151.

10.M. Jaśkowska ,Zasada jawności administracyjnej – rozwój czy stagnacja - w ;Wzorce i zasady współczesnej administracji publicznej, red. B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki Warszawa 2020r., s. 84-111.

11. M. Jaśkowska , Dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów a procesowe gwarancje praw jednostki –w; Gwarancje praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym , red. E.Wójcicka, Częstochowa 2020r. s/. 117-136.

Akty prawne:

1.Konstytucja RP, Dz.U.1997 r Nr 78 poz. 483 ze zm.

2.Ustawa z 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej, tekst jedn. Dz.U. 2019r. poz.1429 ze zm.

3.Ustawa z 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz.256 ze zm.

4. Ustawa z 25.02.2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, tekst jedn. Dz.U. 2019 r poz.1446.

Pozostałe akty prawne będą sukcesywnie podawane w toku zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

PR_U01 - potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych regulacji prawnych w kontekście spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, śledząc aktualny stan prawny lub uzupełniając wiedzę na temat zasady jawności i regulacji dostępu do informacji publicznej

PR_U02 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych; potrafi zaprezentować w sposób pisemny lub ustny pojęcia i instytucje z zakresu dostępu do informacji publicznej, dostrzegając ewolucję regulacji prawnych w tym przedmiocie

PR_U03 - potrafi analizować rolę norm prawnych z zakresu dostępu do informacji publicznej w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk związanych z jawnością życia publicznego; samodzielnie dokonuje analiz i pogłębia wiedzę korzystając z treści Konstytucji RP i ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz orzecznictwa z tego zakresu; rozróżnia poszczególne procedury dostępu do informacji publicznej, objaśnia rolę zasady jawności informacji publicznych.

Punkty ECTS:

Uczestnictwo w konwersatorium: 15h

Praca własna: 35h

Suma godzin: 50h

Liczba ECTS: 50h/25 (1 pkt ECTS=25h pracy studenta) =2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

PR_U01, PR_U02, PR_U03 weryfikowane łącznie - Podstawą zaliczenia jest czynny udział w zajęciach i praca zaliczeniowa na zadany temat.

Student:

Na ocenę bardzo dobrą student:

PR_U01 - potrafi biegle posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych regulacji prawnych w kontekście spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, śledząc aktualny stan prawny i jego ewolucję oraz w znacznym stopniu uzupełniając wiedzę na temat zasady jawności i regulacji dostępu do informacji publicznej

PR_U02 - potrafi sprawnie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych, w tym złożonych spraw prawnych; potrafi zaprezentować w sposób pisemny lub ustny pojęcia i instytucje z zakresu dostępu do informacji publicznej, dostrzegając ewolucję regulacji prawnych w tym przedmiocie, formułując własne wnioski i oceny oraz postulaty zmian

PR_U03 - potrafi trafnie analizować rolę norm prawnych z zakresu dostępu do informacji publicznej w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk związanych z jawnością życia publicznego; samodzielnie dokonuje analiz i pogłębia wiedzę korzystając z treści Konstytucji RP i ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz orzecznictwa z tego zakresu; rozróżnia poszczególne procedury dostępu do informacji publicznej, objaśnia prawidłowo rolę zasady jawności informacji publicznych.

Na ocenę dobrą student:

PR_U01 - potrafi co do zasady posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych regulacji prawnych w kontekście spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, śledząc aktualny stan prawny, w mniejszy zakresie i jego ewolucję oraz w średnim stopniu uzupełniając wiedzę na temat zasady jawności i regulacji dostępu do informacji publicznej

PR_U02 - potrafi co do zasady wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych, mniej złożonych spraw prawnych; potrafi zaprezentować w sposób pisemny lub ustny większość pojęć i instytucji z zakresu dostępu do informacji publicznej, z ograniczonym dostrzeganiem ewolucji regulacji prawnych w tym przedmiocie, formułowaniem własnych wniosków i ocen, bez postulatów zmian

PR_U03 - potrafi generalnie analizować rolę norm prawnych z zakresu dostępu do informacji publicznej w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk związanych z jawnością życia publicznego; z częściową pomocą opiekuna dokonuje analiz i pogłębia wiedzę korzystając z treści Konstytucji RP i ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz orzecznictwa z tego zakresu; rozróżnia poszczególne procedury dostępu do informacji publicznej, objaśnia co do zasady prawidłowo rolę zasady jawności informacji publicznych.

Na ocenę dostateczną student:

PR_U01 - potrafi w ograniczonym zakresie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych regulacji prawnych w kontekście spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, śledząc aktualny stan prawny, bez jego zmian i ewolucji oraz w podstawowym stopniu uzupełniając wiedzę na temat zasady jawności i regulacji dostępu do informacji publicznej

PR_U02 - potrafi częściowo wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych, raczej prostych spraw prawnych; potrafi zaprezentować w sposób pisemny lub ustny część pojęć i instytucji z zakresu dostępu do informacji publicznej, bez dostrzegania ewolucji regulacji prawnych w tym przedmiocie, formułowania własnych wniosków i ocen czy postulatów zmian

PR_U03 - w ograniczonym stopniu potrafi analizować rolę norm prawnych z zakresu dostępu do informacji publicznej w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk związanych z jawnością życia publicznego; z pomocą opiekuna dokonuje podstawowych analiz i pogłębia wiedzę korzystając z treści Konstytucji RP i ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz orzecznictwa z tego zakresu; rozróżnia niektóre procedury dostępu do informacji publicznej, objaśnia w podstawowym zakresie rolę zasady jawności informacji publicznych.

Na ocenę niedostateczną student:

PR_U01 - nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych regulacji prawnych w kontekście spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, nie śledząc aktualnego stanu prawnego i jego ewolucji oraz nie uzupełniając wiedzy na temat zasady jawności i regulacji dostępu do informacji publicznej

PR_U02 - nie potrafi sprawnie wykorzystać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych; nie potrafi zaprezentować w sposób pisemny lub ustny pojęć i instytucji z zakresu dostępu do informacji publicznej, nie dostrzegając ewolucji regulacji prawnych w tym przedmiocie, nie formułując własnych wniosków i ocen ani postulatów zmian

PR_U03 - nie potrafi prawidłowo analizować roli norm prawnych z zakresu dostępu do informacji publicznej w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk związanych z jawnością życia publicznego; nie dokonuje analiz i nie pogłębia wiedzy korzystając z treści Konstytucji RP i ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz orzecznictwa z tego zakresu; nie rozróżnia poszczególnych procedur dostępu do informacji publicznej, nie objaśnia prawidłowo roli zasady jawności informacji publicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaśkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

materiały udostępniane do zajęć na platformie moodle

Literatura uzupełniająca:

1. M. Bernaczyk, Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014 r.

2. M. Jaśkowska ,Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002 r.

3.M. Jaśkowska ,Dostęp do informacji przetworzonej, (w:) Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980 – 2005, J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński (red.), Warszawa 2005, s. 222 - 238.

4. M. Jaśkowska, Pojęcie informacji publicznej i jej rodzaje, Kwartalnik Prawa Publicznego 2012, nr 3 s. 5,9-78.

5. M. Jaśkowska, Sądowa kontrola prawa do informacji publicznej, Kwartalnik Prawa Publicznego 2013, nr 1, s. 113-131.

6. M. Jaśkowska , Uwagi na tle stosowania art.1 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w; Władza- Obywatele –Informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu .Księga pamiątkowa ku czci Profesor Teresy Górzyńskiej, Warszawa 2014 r., s. 53-69.

7. Jawność i jej ograniczenia, red. naukowy G. Szpor , t.IV Znaczenie orzecznictwa , red. M. Jaśkowska, Warszawa 2014.

8. M. Jaśkowska, Postępowanie w sprawie dostępu do informacji publicznej jako rodzaj procedury hybrydowej [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018, s. 219-234.

9.. M. Jaśkowska, Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych a zasada transparentności władz publicznych, [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018, s. 143-151.

10.M. Jaśkowska ,Zasada jawności administracyjnej – rozwój czy stagnacja - w ;Wzorce i zasady współczesnej administracji publicznej, red. B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki Warszawa 2020r., s. 84-111.

11. M. Jaśkowska , Dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów a procesowe gwarancje praw jednostki –w; Gwarancje praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym , red. E.Wójcicka, Częstochowa 2020r. s/. 117-136.

Akty prawne:

1.Konstytucja RP, Dz.U.1997 r Nr 78 poz. 483 ze zm.

2.Ustawa z 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej, tekst jedn. Dz.U. 2019r. poz.1429 ze zm.

3.Ustawa z 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz.256 ze zm.

4. Ustawa z 25.02.2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, tekst jedn. Dz.U. 2019 r poz.1446.

Pozostałe akty prawne będą sukcesywnie podawane w toku zajęć.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.