Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy filozofii dla prawników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-EFdP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy filozofii dla prawników
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01, K_W03

K_W01, K_W03, K_W04

K_U03, K_U10

K_U07, K_U10

K_K04, K_K10, K_K11


Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznać słuchaczy z podstawowymi i ważnymi światopoglądowo pojęciami filozoficznymi. Przedstawić rolę nowoczesnej logiki dla konstrukcji pojęć filozoficznych

Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs logiki

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Podstawowe działy filozofii. Rozwój pojęć materii, czasu i przestrzeni. Kategorie ontologiczne. Wiedza i jej uzasadnienie.Filozofia analityczna i jej główni przedstawiciele.

Metody oceny:

egzamin ustny.

Literatura:

1. Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii

2. John Hospers, Wprowadzenie da analizy filozoficznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Ma wiedzę o tym, czym jest filozofia, jakie są jej podstawowe pojęcia (WP-PR-MON-EFdP_01)

Ma wiedzę o podstawowych kierunkach w filozofii i ich przedstawicielach (WP-PR-MON-EFdP_02)

Potrafi powiązać wiedzę z filozofii z zagadnieniami prawnymi (WP-PR-MON-EFdP_03)

Umie posługiwać się argumentacją filozoficzną w rozstrzyganiu sporów prawnych (WP-PR-MON-EFdP_04)

Rozumie potrzebę łączenia wiedzy prawniczej z wartościami (WP-PR-MON-EFdP_05)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Omyła
Prowadzący grup: Mieczysław Omyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)