Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

European Intellectual Property Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-Eipl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: European Intellectual Property Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W11

PR_U02


Skrócony opis:

The objective of the course is to familiarize students with the subject matter of European Intellectual Property Law, based on EU legislation and case law.

Pełny opis:

1.The notion of Intellectual Property and future trends

2. Foundations of European Intellectual Property Law

3.European copyright and related rights law

-Harmonization of protection

-EU copyright case law

4.European patent law:

-Patent protection within the European Patent Convention system

-Unitary Patent

-Substantive patent law

-EU patent case law

5. The European system of Trade Marks and Designs protection

6. Other rights:

- Trade secrets

- Plant variety rights

- Protection of geographical indications in EU law

- Data and information

7. Enforcement

Literatura:

J.Pila, P. Torremans - European Intellectual Property Law, Oxford, 2019

A. Kur, T. Dreier - European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials, Edward Elgar, 2019

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Uczestnik zajęć:

Zna podstawowe zasady i pojęcia prawa własności przemysłowej i intelektualnej przez pryzmat regulacji międzynarodowych.

Umie wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa własności intelektualnej do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny

- wykład problemowy

Sposobem weryfikacji wiedzy jest egzamin pisemny.

Student:

Na ocenę 2: nie zna specyfiki poszczególnych praw własności intelektualnej,

nie potrafi zidentyfikować zagadnień prawnych w obszarze ochrony dóbr niematerialnych, z uwzględnieniem ochrony transgranicznej

Na ocenę 3: potrafi wskazać podstawowe cechy poszczególnych praw własności intelektualnej, potrafi poprawnie zidentyfikować podstawowe zagadnienia w obszarze ochrony dóbr niematerialnych, z uwzględnieniem ochrony transgranicznej

Na ocenę 4: poprawnie określa istotę poszczególnych praw własności intelektualnej, potrafi precyzyjnie zidentyfikować problemy występujące w obszarze ochrony dóbr niematerialnych, z uwzględnieniem ochrony transgranicznej

Na ocenę 5: wykazuje się zaawansowaną wiedzą z zakresu ochrony własności intelektualnej, potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązania określonych problemów prawnych związanych z tematyką wykładu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)