Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawa człowieka w legislacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-PCwL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawa człowieka w legislacji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności: PR_U05; PR_U06; PR_U07; PR_U09;


Kompetencje społeczne: PR_K01; PR_K03; PR_K04

Wymagania wstępne:

Kurs z prawa konstytucyjnego

Skrócony opis:

Prawo do dobrej legislacji może być upatrywane jako swoiste prawo człowieka. W sensie pozytywnym prawo do dobrej legislacji związane jest z obowiązkiem organów prawodawczych polegającym na zachowaniu odpowiedniej jakości wydawanych aktów prawnych. Aspekt negatywny oznacza bowiem zakaz tworzenia prawa złego, czyli niespełniającego stawianych mu wymogów materialnych i formalnych. W orzecznictwie sądów podkreśla się związek przyzwoitej legislacji z zapewnieniem skutecznej ochrony wolności i praw człowieka.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ponadto wprowadzenie słuchaczy do problematyki wolności i praw jednostek, z jednoczesnym podniesieniem rangi praw człowieka w systemie krajowym. Przedmiotem zajęć będzie analiza regulacji krajowych i międzynarodowych określających relację jednostki do państwa, wyjaśnienie fundamentalnych pojęć z zakresu praw człowieka, a także zapoznanie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w kontekście zobowiązań państwa (omówienie roli Rady Ministrów) do podejmowania działań legislacyjnych. Celem zajęć jest ponadto omówienie wolności i praw, istotnych z punktu widzenia legislatora – m.in. prawa do sądu i rzetelnego procesu, prawa do dobrej administracji, prawa do skutecznego środka odwoławczego, prawa do ochrony własności i innych praw majątkowych, wolności osobistej, wolności działalności gospodarczej, wolności słowa i prawa do prywatności.

Uwypuklenie istoty ochrony praw i wolności w projektach aktów normatywnych, ma pokazać studentom, iż aktualnie temat praw człowieka jest traktowany marginalnie, co doprowadza do odpowiedzialności finansowej, ale też politycznej państwa. Dodatkowo omówiona zostanie rola Rady Ministrów, Sejmu oraz Senatu w kontekście realizacji tzw. środków generalnych wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Ponadto na konkretnych przykładach konkretnych orzeczeń ETPC oraz TK poprzez zajęcia warsztatowe, studenci dokonają analizy przepisów prawnych, w kontekście realizacji praw i wolności, poznają kierunki działań zmierzających do wykonywania orzeczeń ETPC oraz TK a także przeprowadzone zostaną zajęcia symulacyjne.

Literatura:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – rozdziały I i II

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Prawa człowieka, W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Warszawa 2023

Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny, A. Bodnar, Warszawa 2018

Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka. Zarys wykładu z materiałami źródłowymi, M. Balcerzak, Toruń 2017

Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, L. Garlicki, Warszawa 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Studenci szczegółowo zapoznają się z wagą realizacji praw i wolności gwarantowanych Konstytucją RP ale również aktami prawa międzynarodowego, regulującymi obowiązki państwa w tym zakresie

W systemie krajowym, omówione zostaną: zasada godności i wolności człowieka (art. 30 i art. 31 ust.1 i ust. 2 Konstytucji RP), zasada proporcjonalności (art. 31 ust.3 Konstytucji RP), limitacja praw i wolności, zasada równości (art. 32 i art. 33 Konstytucji RP)

Ponadto przedstawione będą zobowiązania i zadania państwa, w kontekście przypisania do poszczególnych praw i wolności. Ochrona wolności i praw osobistych w Konstytucji RP. Ochrona wolności i praw politycznych w Konstytucji RP. Ochrona wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych w Konstytucji RP.

Instytucjonalne i proceduralne gwarancje ochrony praw człowieka w systemie wewnętrznym oraz systemie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem systemu europejskiego. Relacje zachodzące między wewnętrznym systemem ochrony praw człowieka a system międzynarodowym, w szczególności systemem europejskim.

Ponadto będą bez trudu dostrzegać ewentualne problemy z zakresu praw i wolności, w przedkładanych projektach aktów normatywnych.

Nabędą wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie działań niwelujących w przyszłości stwierdzanie bądź niekonstytucyjności rozwiązań legislacyjnych bądź ich niezgodności z normami prawa międzynarodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność oraz praca dynamiczna podczas zajęć, dyskusje, symulacje oraz praca z tekstem źródłowym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

Udział w zajęciach: 30 h

Zapoznanie się i analiza zalecanych źródeł : 20 h

Przygotowanie do dyskusji i zadań warsztatowych: 25 h

Liczba ECTS: 75h/25 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Prawo do dobrej legislacji to swoiste prawo człowieka. Pozytywny aspekt tego prawa wiąże się z obowiązkiem organów prawodawczych do wydawania aktów prawnych o odpowiedniej jakości. Aspekt negatywny to zakaz tworzenia prawa niespełniającego wymogów formalnych i materialnych. Orzecznictwo sądów i trybunałów podkreśla, że odpowiednia legislacja jest kluczowa dla skutecznej ochrony wolności i praw człowieka.

Pełny opis:

Prawo do dobrej legislacji może być upatrywane jako swoiste prawo człowieka. W sensie pozytywnym prawo do dobrej legislacji związane jest z obowiązkiem organów prawodawczych polegającym na zachowaniu odpowiedniej jakości wydawanych aktów prawnych. Aspekt negatywny oznacza bowiem zakaz tworzenia prawa złego, czyli niespełniającego stawianych mu wymogów materialnych i formalnych. W orzecznictwie sądów podkreśla się związek przyzwoitej legislacji z zapewnieniem skutecznej ochrony wolności i praw człowieka.

Literatura:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – rozdziały I i II

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Prawa człowieka, W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Warszawa 2023

Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny, A. Bodnar, Warszawa 2018

Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka. Zarys wykładu z materiałami źródłowymi, M. Balcerzak, Toruń 2017

Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, L. Garlicki, Warszawa 2017

Prawo Konstytucyjne. Kazusy z rozwiązaniami, red. M. Granat, M. Zubik, Warszawa 2022

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)