Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne skarbowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-PKS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne skarbowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_U09

K_U12

K_K05

K_K06

K_W08

K_W11

K_U02

K_U05

K_U12

K_K05

K_K06

K_W11

K_W12

K_U01

K_U06

K_W12

K_W16

K_U01

K_U02

K_U04

K_U05

K_U06

K_U09

K_U13

K_U17

K_U01

K_U02

K_U05

K_U09

K_U12


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:zaawansowany

Cele przedmiotu: wyjaśnienie i prezentacja konstrukcji prawa karnego skarbowego, Źródła prawa karnego skarbowego oraz analiza przepisów prawa karnego skarbowego (materialnego i procesowego).

Wymagania wstępne: znajomość przedmiotów teorii prawa, historii prawa i prawa karnego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Uwagi wprowadzające. Prawo karne materialne a prawo karne skarbowe. Podział prawa karnego skarbowego i przedmiot ochrony prawa karnego skarbowego. Źródła prawa karnego skarbowego. Pojęcie czynu zabronionego w prawie karnym skarbowym. Przestępstwo skarbowe.

2.Ustawowe znamiona czynu zabronionego. Bezprawność czynu zabronionego, szkodliwość czynu zabronionego, wina jako podstawa odpowiedzialności za czyn zabroniony.

3.Kontratypy w prawie karnym skarbowym. Instytucja czynnego żalu w prawie karnym skarbowym. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

4.Kary w prawie karnym skarbowym: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności. Kara łączna. Kary za przestępstwa skarbowe. Kary za wykroczenia skarbowe. Środki karne za przestępstwa skarbowe. Środki karne za wykroczenia skarbowe. Wygaśnięcie stosunku karania skarbowego. Przedawnienie i zatarcie skazania.

5.Specyfika przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe hazardowe. Przykłady przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych.

6.Postępowanie karne skarbowe. Odrębności procedury karnej skarbowej. Zasady postępowania karnego skarbowego. Przesłanki procesu karnego skarbowego. Uczestnicy postępowania karnego skarbowego.

7.Postępowanie przygotowawcze. Organy postępowania przygotowawczego. Strony postępowania przygotowawczego. Formy postępowania przygotowawczego.

8.Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy. Postępowanie mandatowe. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

9.Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Odrębności proceduralne w zakresie postępowania odwoławczego oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

10.Szczególne tryby postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.Postępowanie nakazowe. Postępowanie w stosunku do nieobecnych.

11. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Specyfika przepisów ogólnych postępowania wykonawczego. Specyfika wykonania kar i środków karnych.

Metody oceny: egzamin pisemny

Literatura:

Literatura podstawowa:

Iwona Sepioło-Jankowska, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2017

L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo i proces karny skarbowy, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

Błachnio A., Węzłowe problemy warunkowego umorzenia postępowania w prawie karnym skarbowym, Probacja 1/2016

Błachnio A., Prawnokarne skutki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności [w:] Z zagadnień prawa i procesu karnego, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki (red.), Warszawa 2014

Błachnio A., Pozytywne uwarunkowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym (część 1), Prok.i Pr. 4/2014

Błachnio A., Pozytywne uwarunkowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym (część 2), Prok.i Pr. 5/2014

Bogdan G., Relacja pojęć przestępstwa i przestępstwa skarbowego w polskim prawie karnym, PS 1997 nr 5 s.83.

Habrat D., Przestępstwo skarbowe popełnione przez osobę fizyczną jako podstawa odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Ius et Administratio 2004 nr 4 s. 137-148.

Krawczyk A., Usytuowanie prawa karnego skarbowego w obowiązującym systemie prawnym - jego związki z prawem karnym i finansowym oraz system jego środków penalnych, cz. I. Doradca Podatnika 1997 nr 10 s. 18, cz. II. Doradca Podatnika 1997 nr 12 s. 21.

Szwarczyk M., Prawo karne skarbowe i jego pozycja w systemie prawa. Stud.Iur.Lublin. 2003 nr 1 s. 167-175.

Wilk L., Zagrodnik J., Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009.

Wykaz aktów normatywnych:

Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (t.j. Dz.U. Nr 111, poz. 765 ze zm.).

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. 2009 Nr 93 poz. 768).

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969),

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j.Dz. U. 2004 Nr 8 poz. 65),

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176),

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (t.j.Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z dnia 27 listopada 1998 r.Nr 144 poz. 930 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. 2007 Nr 68 poz. 450),

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682),

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz. 539),

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 97 poz. 799),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183 poz. 1353),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 8 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2009 Nr 3 poz. 11 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240),

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U.Nr 68 poz. 622 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.Nr 41 poz. 365).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97 poz. 963 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 10 maja 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą (Dz. U. Nr 79 poz. 246 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168 poz. 1323),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j.Dz. U. 2002 Nr 72 poz. 665),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz. U. 2005 Nr 1 poz. 2),

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141 poz. 1178 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157 poz.1119 z póżn. zm.),

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1) Posiada pogłębioną wiedzę na temat pojęć (prawo karne skarbowe, przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe, pokrzywdzenie, należność publicznoprawna, uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie, organy postępowania przygotowawczego), instytucji (pokrzywdzenie w prawie karnym skarbowym, specyficzne środki kompensacji skarbowej, wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej, czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, odstąpienie od wymierzenia kary i środka karnego) i zasad prawa karnego skarbowego (zasada autonomii, fiskalizmu, zasada winy, zasada odpowiedzialności indywidualnej, zasada nullum crimen sine lege).

2) Potrafi wyjaśnić odrębności prawa karnego skarbowego (odnoszące się zwłaszcza do zasad odpowiedzialności karnej skarbowej, wyłączenia odpowiedzialności karnej skarbowej, ustawowych znamion czynu zabronionego, systemu karania i zasad karania, a także mechanizmów kompensacji skarbowej), w tym wskazać ustawowe znamiona poszczególnych przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych (podatkowe, celne, dewizowe i hazardowe) oraz przeprowadzić ich zróżnicowanie.

3) Zna zasady konstrukcji proceduralnych i etapy w ramach postępowania dotyczącego przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych (postępowanie przygotowawcze i postępowanie sądowe oraz przebieg postępowania w poszczególnych trybach i specyficzne formy zakończenia postępowania) z uwzględnieniem przebiegu postępowania wykonawczego oraz zróżnicowania kompetencyjnego organów ustawowo zobowiązanych do prowadzenia postępowania karnego skarbowego i dokonywania poszczególnych czynności procesowych.

4) Potrafi rozwiązywać problemy prawne dotyczące stosowania prawa karnego skarbowego związane z funkcjonowaniem poszczególnych konstrukcji prawnych oraz dyrektywy prawa karnego skarbowego wynikające z priorytetu zasady kompensacji skarbowej i specyfiki pokrzywdzenia w prawie karnym skarbowym.

5) Potrafi różnicować poszczególne rodzaje przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz potrafi wyjaśnić związek prawa karnego skarbowego materialnego z prawem procesowym w kontekście realizacji dyrektyw ochrony interesu finansowego państwa, jednostek samorządu terytorialnego i Wspólnot Europejskich.

OPIS ECTS:

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta# przygotowanie do egzaminu 50

SUMA GODZIN 80

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 4

Metody i kryteria oceniania:

Test z elementami opisowymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Błachnio
Prowadzący grup: Adam Błachnio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:zaawansowany

Cele przedmiotu: wyjaśnienie i prezentacja konstrukcji prawa karnego skarbowego, Źródła prawa karnego skarbowego oraz analiza przepisów prawa karnego skarbowego (materialnego i procesowego).

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Uwagi wprowadzające. Prawo karne materialne a prawo karne skarbowe. Podział prawa karnego skarbowego i przedmiot ochrony prawa karnego skarbowego. Źródła prawa karnego skarbowego. Pojęcie czynu zabronionego w prawie karnym skarbowym. Przestępstwo skarbowe.

2.Ustawowe znamiona czynu zabronionego. Bezprawność czynu zabronionego, szkodliwość czynu zabronionego, wina jako podstawa odpowiedzialności za czyn zabroniony.

3.Kontratypy w prawie karnym skarbowym. Instytucja czynnego żalu w prawie karnym skarbowym. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

4.Kary w prawie karnym skarbowym: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności. Kara łączna. Kary za przestępstwa skarbowe. Kary za wykroczenia skarbowe. Środki karne za przestępstwa skarbowe. Środki karne za wykroczenia skarbowe. Wygaśnięcie stosunku karania skarbowego. Przedawnienie i zatarcie skazania.

5.Specyfika przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe hazardowe. Przykłady przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych.

6.Postępowanie karne skarbowe. Odrębności procedury karnej skarbowej. Zasady postępowania karnego skarbowego. Przesłanki procesu karnego skarbowego. Uczestnicy postępowania karnego skarbowego.

7.Postępowanie przygotowawcze. Organy postępowania przygotowawczego. Strony postępowania przygotowawczego. Formy postępowania przygotowawczego.

8.Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy. Postępowanie mandatowe. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

9.Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Odrębności proceduralne w zakresie postępowania odwoławczego oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

10.Szczególne tryby postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.Postępowanie nakazowe. Postępowanie w stosunku do nieobecnych.

11. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Specyfika przepisów ogólnych postępowania wykonawczego. Specyfika wykonania kar i środków karnych.

Metody oceny: egzamin pisemny

Literatura:

Literatura podstawowa:

Iwona Sepioło-Jankowska, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2017

L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo i proces karny skarbowy, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

Błachnio A., Węzłowe problemy warunkowego umorzenia postępowania w prawie karnym skarbowym, Probacja 1/2016

Błachnio A., Prawnokarne skutki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności [w:] Z zagadnień prawa i procesu karnego, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki (red.), Warszawa 2014

Błachnio A., Pozytywne uwarunkowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym (część 1), Prok.i Pr. 4/2014

Błachnio A., Pozytywne uwarunkowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym (część 2), Prok.i Pr. 5/2014

Bogdan G., Relacja pojęć przestępstwa i przestępstwa skarbowego w polskim prawie karnym, PS 1997 nr 5 s.83.

Habrat D., Przestępstwo skarbowe popełnione przez osobę fizyczną jako podstawa odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Ius et Administratio 2004 nr 4 s. 137-148.

Krawczyk A., Usytuowanie prawa karnego skarbowego w obowiązującym systemie prawnym - jego związki z prawem karnym i finansowym oraz system jego środków penalnych, cz. I. Doradca Podatnika 1997 nr 10 s. 18, cz. II. Doradca Podatnika 1997 nr 12 s. 21.

Szwarczyk M., Prawo karne skarbowe i jego pozycja w systemie prawa. Stud.Iur.Lublin. 2003 nr 1 s. 167-175.

Wilk L., Zagrodnik J., Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009.

Wykaz aktów normatywnych:

Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (t.j. Dz.U. Nr 111, poz. 765 ze zm.).

Kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks postępowania karnego - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

Wymagania wstępne:

Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Błachnio
Prowadzący grup: Adam Błachnio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:zaawansowany

Cele przedmiotu: wyjaśnienie i prezentacja konstrukcji prawa karnego skarbowego, Źródła prawa karnego skarbowego oraz analiza przepisów prawa karnego skarbowego (materialnego i procesowego).

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Uwagi wprowadzające. Prawo karne materialne a prawo karne skarbowe. Podział prawa karnego skarbowego i przedmiot ochrony prawa karnego skarbowego. Źródła prawa karnego skarbowego. Pojęcie czynu zabronionego w prawie karnym skarbowym. Przestępstwo skarbowe.

2.Ustawowe znamiona czynu zabronionego. Bezprawność czynu zabronionego, szkodliwość czynu zabronionego, wina jako podstawa odpowiedzialności za czyn zabroniony.

3.Kontratypy w prawie karnym skarbowym. Instytucja czynnego żalu w prawie karnym skarbowym. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

4.Kary w prawie karnym skarbowym: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności. Kara łączna. Kary za przestępstwa skarbowe. Kary za wykroczenia skarbowe. Środki karne za przestępstwa skarbowe. Środki karne za wykroczenia skarbowe. Wygaśnięcie stosunku karania skarbowego. Przedawnienie i zatarcie skazania.

5.Specyfika przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe hazardowe. Przykłady przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych.

6.Postępowanie karne skarbowe. Odrębności procedury karnej skarbowej. Zasady postępowania karnego skarbowego. Przesłanki procesu karnego skarbowego. Uczestnicy postępowania karnego skarbowego.

7.Postępowanie przygotowawcze. Organy postępowania przygotowawczego. Strony postępowania przygotowawczego. Formy postępowania przygotowawczego.

8.Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy. Postępowanie mandatowe. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

9.Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Odrębności proceduralne w zakresie postępowania odwoławczego oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

10.Szczególne tryby postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.Postępowanie nakazowe. Postępowanie w stosunku do nieobecnych.

11. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Specyfika przepisów ogólnych postępowania wykonawczego. Specyfika wykonania kar i środków karnych.

Metody oceny: egzamin pisemny

Literatura:

Literatura podstawowa:

Iwona Sepioło-Jankowska, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2017

L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo i proces karny skarbowy, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

Błachnio A., Węzłowe problemy warunkowego umorzenia postępowania w prawie karnym skarbowym, Probacja 1/2016

Błachnio A., Prawnokarne skutki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności [w:] Z zagadnień prawa i procesu karnego, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki (red.), Warszawa 2014

Błachnio A., Pozytywne uwarunkowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym (część 1), Prok.i Pr. 4/2014

Błachnio A., Pozytywne uwarunkowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym (część 2), Prok.i Pr. 5/2014

Bogdan G., Relacja pojęć przestępstwa i przestępstwa skarbowego w polskim prawie karnym, PS 1997 nr 5 s.83.

Habrat D., Przestępstwo skarbowe popełnione przez osobę fizyczną jako podstawa odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Ius et Administratio 2004 nr 4 s. 137-148.

Krawczyk A., Usytuowanie prawa karnego skarbowego w obowiązującym systemie prawnym - jego związki z prawem karnym i finansowym oraz system jego środków penalnych, cz. I. Doradca Podatnika 1997 nr 10 s. 18, cz. II. Doradca Podatnika 1997 nr 12 s. 21.

Szwarczyk M., Prawo karne skarbowe i jego pozycja w systemie prawa. Stud.Iur.Lublin. 2003 nr 1 s. 167-175.

Wilk L., Zagrodnik J., Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009.

Wykaz aktów normatywnych:

Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (t.j. Dz.U. Nr 111, poz. 765 ze zm.).

Kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks postępowania karnego - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

Wymagania wstępne:

Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego

Link do zespołu MS Teams:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3asZ4SM3id97hATGuP7YBLFVAI-L_Yarid-ihmnMPYPJs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b281d884-f6e6-4446-80bc-59a9ab5d5dab&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Błachnio
Prowadzący grup: Adam Błachnio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:zaawansowany

Cele przedmiotu: wyjaśnienie i prezentacja konstrukcji prawa karnego skarbowego, Źródła prawa karnego skarbowego oraz analiza przepisów prawa karnego skarbowego (materialnego i procesowego).

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Uwagi wprowadzające. Prawo karne materialne a prawo karne skarbowe. Podział prawa karnego skarbowego i przedmiot ochrony prawa karnego skarbowego. Źródła prawa karnego skarbowego. Pojęcie czynu zabronionego w prawie karnym skarbowym. Przestępstwo skarbowe.

2.Ustawowe znamiona czynu zabronionego. Bezprawność czynu zabronionego, szkodliwość czynu zabronionego, wina jako podstawa odpowiedzialności za czyn zabroniony.

3.Kontratypy w prawie karnym skarbowym. Instytucja czynnego żalu w prawie karnym skarbowym. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

4.Kary w prawie karnym skarbowym: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności. Kara łączna. Kary za przestępstwa skarbowe. Kary za wykroczenia skarbowe. Środki karne za przestępstwa skarbowe. Środki karne za wykroczenia skarbowe. Wygaśnięcie stosunku karania skarbowego. Przedawnienie i zatarcie skazania.

5.Specyfika przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe hazardowe. Przykłady przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych.

6.Postępowanie karne skarbowe. Odrębności procedury karnej skarbowej. Zasady postępowania karnego skarbowego. Przesłanki procesu karnego skarbowego. Uczestnicy postępowania karnego skarbowego.

7.Postępowanie przygotowawcze. Organy postępowania przygotowawczego. Strony postępowania przygotowawczego. Formy postępowania przygotowawczego.

8.Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy. Postępowanie mandatowe. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

9.Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Odrębności proceduralne w zakresie postępowania odwoławczego oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

10.Szczególne tryby postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.Postępowanie nakazowe. Postępowanie w stosunku do nieobecnych.

11. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Specyfika przepisów ogólnych postępowania wykonawczego. Specyfika wykonania kar i środków karnych.

Metody oceny: egzamin pisemny

Literatura:

Literatura podstawowa:

Iwona Sepioło-Jankowska, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2017

L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo i proces karny skarbowy, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

Błachnio A., Węzłowe problemy warunkowego umorzenia postępowania w prawie karnym skarbowym, Probacja 1/2016

Błachnio A., Prawnokarne skutki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności [w:] Z zagadnień prawa i procesu karnego, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki (red.), Warszawa 2014

Błachnio A., Pozytywne uwarunkowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym (część 1), Prok.i Pr. 4/2014

Błachnio A., Pozytywne uwarunkowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym (część 2), Prok.i Pr. 5/2014

Bogdan G., Relacja pojęć przestępstwa i przestępstwa skarbowego w polskim prawie karnym, PS 1997 nr 5 s.83.

Habrat D., Przestępstwo skarbowe popełnione przez osobę fizyczną jako podstawa odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Ius et Administratio 2004 nr 4 s. 137-148.

Krawczyk A., Usytuowanie prawa karnego skarbowego w obowiązującym systemie prawnym - jego związki z prawem karnym i finansowym oraz system jego środków penalnych, cz. I. Doradca Podatnika 1997 nr 10 s. 18, cz. II. Doradca Podatnika 1997 nr 12 s. 21.

Szwarczyk M., Prawo karne skarbowe i jego pozycja w systemie prawa. Stud.Iur.Lublin. 2003 nr 1 s. 167-175.

Wilk L., Zagrodnik J., Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009.

Wykaz aktów normatywnych:

Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (t.j. Dz.U. Nr 111, poz. 765 ze zm.).

Kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks postępowania karnego - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

Wymagania wstępne:

Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego

Link do zespołu MS TEAMS : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVeqntDQG6wx3HWXGfBvW1KJvs9FvaiMieJy_6LZPSDE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5f92cc16-d8a0-4381-b6ce-39d4b7739d1a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Błachnio
Prowadzący grup: Adam Błachnio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)