Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-PPŻiZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02;

PR_W03;

PR_W04;

PR_W06;

PR_W07;

PR_U01;

PR_U02;

PR_U07;

PR_U09


Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje problematykę rozdziału XIX Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, poszczególnych przestępstw opisanych w art. 148-162 k.k., podstawowych pojęć związanych z naruszeniem życia i zdrowia, błędu medycznego, zbiegu przepisów ustawy oraz obrony koniecznej.

Pełny opis:

Prawne pojęcie życia – od momentu poczęcia do śmierci.

Zabójstwo – typ podstawowy, typy kwalifikowane – analiza dogmatyczna, przyczyny wyróżnienia typów kwalifikowanych.

Typy uprzywilejowane zabójstwa – zabójstwo eutanatyczne, dzieciobójstwo, zabójstwo w afekcie, nieumyślne spowodowanie śmierci.

Problematyka błędu medycznego, jako konsekwencja nieumyślnego naruszenia reguł ostrożności postępowania z dobrem prawnym.

Uszczerbek na zdrowiu : ciężki, średni, lekki; podstawowe pojęcia, kryteria rozróżnienia.

Bójka i pobicie. Potoczne i prawne definiowanie bójki i pobicia. Typy kwalifikowane.

Narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia/nieudzielenie pomocy.

Zagadnienia szczegółowe – zbieg przepisów ustawy, obrona konieczna

Kary oraz środki kompensacyjne stosowane wobec sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

Literatura:

A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-277 k.k., Zakamycze 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 Student posiada wiedzę na temat przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

EK2 Student ma wiedzę na temat prawnokarnej reakcji na przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

EK3 Student przyswoił i rozumie specyfikę przestępczości związanej z naruszeniem życia i zdrowia człowieka.

EK4 Student opanował wiedzę na temat zbiegu przepisów w zakresie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, obrony koniecznej, podstawowych zagadnień związanych z problematyką błędu medycznego.

Metody i kryteria oceniania:

EK1: nie umie formułować opisu prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych ani tez dokonywać ich prawnokarnej oceny.

EK2: nie potrafi posługiwać się siatka terminologiczna "języka prawa karnego" w

zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu

prawniczego.

EK3: nie potrafi interpretować oraz krytycznie oceniać przepisów karnych.

EK4: nie potrafi pracować i współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu

prawa karnego (rozwiazywanie kazusów).

EK5: nie rozumie potrzeby stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat

instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie.

Na ocenę dostateczna (3):

EK1: ma zadowalająco rozwinięta umiejętność formułowania opisu prostych i

średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywania ich prawnokarnej oceny.

EK2: potrafi prawidłowo posługiwać się siatka terminologiczna "języka prawa

karnego" w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

EK3: potrafi interpretować oraz krytycznie oceniać przepisy karne, wykorzystując do

tego celu orzecznictwo sadowe oraz dorobek doktryny na poziomie zadowalającym.

EK4: docenia prace w grupie wykonując zadania z zakresu prawa karnego (rozwiazywanie kazusów).

EK5: rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego.

Na ocenę dobra (4):

EK1: ma dobrze rozwinięta umiejętność formułowania opisu prostych i

średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywania ich prawnokarnej oceny.

EK2: nie tylko potrafi prawidłowo posługiwać się siatka terminologiczna "języka

prawa karnego" w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w

przyszłości zawodu prawniczego, ale tez czyni to względnie swobodnie.

EK3: potrafi samodzielnie interpretować oraz krytycznie oceniać przepisy karne,

wykorzystując do tego celu orzecznictwo sadowe oraz dorobek doktryny.

EK4: potrafi pracować i w współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu prawa

karnego (rozwiazywanie kazusów).

EK5: dobrze rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na

temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach

normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie

Na ocenę bardzo dobra (5):

EK1: nie tylko bardzo dobrze umie formułować opis prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywać ich prawnokarnej oceny, ale tez w wypadku okoliczności, które mogą być różnie interpretowane, potrafi zidentyfikować możliwe konkurencyjne interpretacje oraz wskazać mocne i słabe strony każdej z nich.

EK2: potrafi biegle posługiwać się siatka terminologiczna "języka prawa karnego" w

zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu

prawniczego.

EK3: bardzo dobrze potrafi w sposób samodzielny interpretować oraz krytycznie oceniać przepisy karne, wykorzystując do tego celu orzecznictwo sadowe oraz dorobek doktryny.

EK4: potrafi aktywnie i kreatywnie zarządzać grupa wykonując zadania z zakresu prawa

karnego (rozwiazywanie kazusów).

EK5: bardzo dobrze rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)