Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozakodeksowe prawo spółek handlowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-PPSH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozakodeksowe prawo spółek handlowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20858
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02,PR_U02 PR_U07, PR_U08 PR_U09, PR_K01 PR_K02, PR_K03

Skrócony opis:

Przedmiotem zainteresowania będą regulacje szczególne względem postanowień KSH oraz spółki europejskie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

zna źródła i charakter norm prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim

i obcym, stosowanym w rożnych dziedzinach prawa

publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym pism

procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień

prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu

stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/

międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się

w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi

technologiami informacyjnymi

potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku

obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa

publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie

przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie

dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego,

w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie

sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów

trzeciego stopnia (doktoranckich)

jest gotów prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów

związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

jest gotów pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról

oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych,

z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

4 pkt ETCS

Udział w wykładzie 30 h

samodzielna lektura materiałów źródłowych 30 h

przygotowanie referatu 30 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)