Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo turystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-PT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo turystyczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02,PR_U02 PR_U07, PR_U08 PR_U09, PR_K01 PR_K02, PR_K03

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje regulacje prywatno- i publicznoprawne dotyczące szeroko rozumianej turystyki.

Pełny opis:

1. Pojęcie turystyki i prawa turystycznego. Źródła prawa turystycznego: prawo międzynarodowe, prawo unijne, prawo krajowe.

2. Światowa Organizacja Turystyki.

3. Pojęcia przedsiębiorcy turystycznego, organizatora turystyki, przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, agenta turystycznego, dostawcy usług turystycznych. Zasady rejestracji.

4. Ochrona podróżnego w sytuacji niewypłacalności organizatora turystyki. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

5. Umowa o udział w imprezie turystycznej.

6. Usługi hotelarskie.

7. Usługi przewodnickie i usługi pilotażowe.

8. Umowa przewozu osób i bagażu.

9. Organizacje turystyczne i niosące pomoc turystom (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Polska Organizacja Turystyczna, GOPR, TOPR)

10. Turystyka na obszarach chronionych, w tym w parkach narodowych.

11. Szlaki turystyczne (pojęcie, zasady wytyczania i oznakowania).

Literatura:

• Prawo turystyki. Podręcznik, D. Borek, H.Zawistowska (red.), Gdańsk 2021

oraz

• SPP T. 7, red. Rajski, w szczególności M. Nesterowicz, Rozdział XVII. Umowa o podróż, Rozdział XVIII. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady, M. Stec, Rozdział XV. Umowa przewozu

• SPH T. 5c red. Stec 2020, w szczególności M. Stec, Rozdział 18. Umowy w działalności transportowo-logistycznej, Rozdział 19. Umowy w działalności turystycznej

• Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, P. Cybula (red.), Kraków 2018

• Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji, Warszawa 2007

• Radecki W., Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, Lex/el.2011

• Artykuły z czasopisma Folia turistica

• Strona https://prawoturystyczne.com/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

zna źródła i charakter norm prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim

i obcym, stosowanym w rożnych dziedzinach prawa

publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym pism

procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień

prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu

stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/

międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się

w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi

technologiami informacyjnymi

potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku

obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa

publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie

przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie

dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego,

w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie

sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów

trzeciego stopnia (doktoranckich)

jest gotów prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów

związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

jest gotów pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról

oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych,

z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

4 pkt ETCS

Udział w wykładzie 30 h

samodzielna lektura materiałów źródłowych 30 h

przygotowanie referatu 30 h

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach oraz przygotowanie referatu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)