Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pharmaceutical Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-PhL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pharmaceutical Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15223
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02

PR_W04

PR_U01

PR_U02

PR_U03

PR_U07

PR_U09

PR_K01

PR_K03

PR_K04


Skrócony opis:

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Pojecie prawa farmaceutycznego

2. Zródła prawa farmaceutycznego

3. Umowy miedzynarodowe w dziedzinie prawa farmaceutycznego

4. Podmiot i przedmiot prawa farmaceutycznego

5. Podstawowe wiadomosci o umowach prawa farmaceutycznego

6. Ochrona leków

7. Przepisy o nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji

8. Znaki towarowe, przedmiot ochrony i podmioty uprawnione do

zgłaszania

9. Pojecie wynalazku i patentu do leku, podmioty uprawnione do zgłoszenia wynalazku do

ochrony; patent europejski

10. Podstawowe wiadomosci dotyczace rejestracji i ochrony wynalazków.

Pełny opis:

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Pojęcie prawa farmaceutycznego

2. Źródła prawa farmaceutycznego

3. Umowy międzynarodowe w dziedzinie prawa farmaceutycznego

4. Podmiot i przedmiot prawa farmaceutycznego

5. Podstawowe wiadomości o umowach prawa farmaceutycznego

6. Ochrona leków

7. Przepisy o nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji

8. Znaki towarowe, przedmiot ochrony i podmioty uprawnione do

zgłaszania

9. Pojęcie wynalazku i patentu do leku, podmioty uprawnione do zgłoszenia wynalazku do

ochrony; patent europejski

10. Podstawowe wiadomości dotyczące rejestracji i ochrony wynalazków.

Literatura:

Magdalena Krekora, Marek Świerczyński, Elżbieta Traple, Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia cywilnoprawne i regulacyjne, Warszawa 2020.

Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski (red.), Model prawny leków biopodobnych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2020.

Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski (red.), Leczenie biologiczne a prawa pacjenta, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Irena Lipowicz, Marek Świerczyński, Grażyna Szpor (red.), Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Marek Świerczyński (red.), Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W02 - student zna źródła i charakter norm prawa farmaceutycznego

PR_W04 - student tłumaczy i objaśnia podstawowe instytucje z prawa farmaceutycznego

PR_U01- student rozróżnia i objaśnia źródła prawa farmaceutycznego

PR_U02 - student definiuje i prezentuje charakterystykę instytucji prawa farmaceutycznego i wykorzystuje wiedzę teoretyczną do rozwiązywania konkretnych spraw

PR_U03 - student opisuje zasady prawa farmaceutycznego i analizuje rolę norm prawnych w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U07 - student potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne, analizy i interpretacje z określonych zagadnień prawa farmaceutycznego

PR_U09 - student potrafi projektować i tworzyć rożne wystąpienia ustne z określonych zagadnień prawa farmaceutycznego

PR_K01 – student uzupełnia i doskonali wiedzę z określonych zagadnień prawa farmaceutycznego

PR_K03 – student uczy się pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów

PR_K04 – student uczy się określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30h

Lektura literatury: 100h

Przygotowanie do egzaminu: 70h

Suma godzin: 200h

Liczba ECTS: 200h / 25 = 8 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wykład konwersatoryjny, synchroniczny ze wsparciem kontaktu asynchronicznego - kod do spotkania.

Metodami weryfikacji efektów kształcenia są aktywność na zajęciach, opracowanie case study.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Świerczyński
Prowadzący grup: Marek Świerczyński
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15223
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Pojecie prawa farmaceutycznego

2. Zródła prawa farmaceutycznego

3. Umowy miedzynarodowe w dziedzinie prawa farmaceutycznego

4. Podmiot i przedmiot prawa farmaceutycznego

5. Podstawowe wiadomosci o umowach prawa farmaceutycznego

6. Ochrona leków

7. Przepisy o nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji

8. Znaki towarowe, przedmiot ochrony i podmioty uprawnione do

zgłaszania

9. Pojecie wynalazku i patentu do leku, podmioty uprawnione do zgłoszenia wynalazku do

ochrony; patent europejski

10. Podstawowe wiadomosci dotyczace rejestracji i ochrony wynalazków.

Pełny opis:

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Pojęcie prawa farmaceutycznego

2. Źródła prawa farmaceutycznego

3. Umowy międzynarodowe w dziedzinie prawa farmaceutycznego

4. Podmiot i przedmiot prawa farmaceutycznego

5. Podstawowe wiadomości o umowach prawa farmaceutycznego

6. Ochrona leków

7. Przepisy o nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji

8. Znaki towarowe, przedmiot ochrony i podmioty uprawnione do

zgłaszania

9. Pojęcie wynalazku i patentu do leku, podmioty uprawnione do zgłoszenia wynalazku do

ochrony; patent europejski

10. Podstawowe wiadomości dotyczące rejestracji i ochrony wynalazków.

Literatura:

Magdalena Krekora, Marek Świerczyński, Elżbieta Traple, Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia cywilnoprawne i regulacyjne, Warszawa 2020.

Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski (red.), Model prawny leków biopodobnych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2020.

Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski (red.), Leczenie biologiczne a prawa pacjenta, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Irena Lipowicz, Marek Świerczyński, Grażyna Szpor (red.), Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Marek Świerczyński (red.), Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Świerczyński
Prowadzący grup: Marek Świerczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

PR_W02 - student zna źródła i charakter norm prawa farmaceutycznego

PR_W04 - student tłumaczy i objaśnia podstawowe instytucje z prawa farmaceutycznego

PR_U01- student rozróżnia i objaśnia źródła prawa farmaceutycznego

PR_U02 - student definiuje i prezentuje charakterystykę instytucji prawa farmaceutycznego i wykorzystuje wiedzę teoretyczną do rozwiązywania konkretnych spraw

PR_U03 - student opisuje zasady prawa farmaceutycznego i analizuje rolę norm prawnych w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U07 - student potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne, analizy i interpretacje z określonych zagadnień prawa farmaceutycznego

PR_U09 - student potrafi projektować i tworzyć rożne wystąpienia ustne z określonych zagadnień prawa farmaceutycznego

PR_K01 – student uzupełnia i doskonali wiedzę z określonych zagadnień prawa farmaceutycznego

PR_K03 – student uczy się pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów

PR_K04 – student uczy się określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie
Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30h

Lektura literatury: 100h

Przygotowanie do egzaminu: 70h

Suma godzin: 200h

Liczba ECTS: 200h / 25 = 8 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Pojecie prawa farmaceutycznego

2. Zródła prawa farmaceutycznego

3. Umowy miedzynarodowe w dziedzinie prawa farmaceutycznego

4. Podmiot i przedmiot prawa farmaceutycznego

5. Podstawowe wiadomosci o umowach prawa farmaceutycznego

6. Ochrona leków

7. Przepisy o nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji

8. Znaki towarowe, przedmiot ochrony i podmioty uprawnione do

zgłaszania

9. Pojecie wynalazku i patentu do leku, podmioty uprawnione do zgłoszenia wynalazku do

ochrony; patent europejski

10. Podstawowe wiadomosci dotyczace rejestracji i ochrony wynalazków.

Pełny opis:

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Pojęcie prawa farmaceutycznego

2. Źródła prawa farmaceutycznego

3. Umowy międzynarodowe w dziedzinie prawa farmaceutycznego

4. Podmiot i przedmiot prawa farmaceutycznego

5. Podstawowe wiadomości o umowach prawa farmaceutycznego

6. Ochrona leków

7. Przepisy o nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji

8. Znaki towarowe, przedmiot ochrony i podmioty uprawnione do

zgłaszania

9. Pojęcie wynalazku i patentu do leku, podmioty uprawnione do zgłoszenia wynalazku do

ochrony; patent europejski

10. Podstawowe wiadomości dotyczące rejestracji i ochrony wynalazków.

Literatura:

Magdalena Krekora, Marek Świerczyński, Elżbieta Traple, Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia cywilnoprawne i regulacyjne, Warszawa 2020.

Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski (red.), Model prawny leków biopodobnych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2020.

Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski (red.), Leczenie biologiczne a prawa pacjenta, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Irena Lipowicz, Marek Świerczyński, Grażyna Szpor (red.), Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Marek Świerczyński (red.), Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)