Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rodzina w prawie rzymskim, kanonicznym i współczesnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-RwPRZKW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rodzina w prawie rzymskim, kanonicznym i współczesnym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01


K_W03


K_W05


K_W06


K_W08


K_W09


K_W10


K_W11


K_W14


K_W15


K_W16


K_U01


K_U09


K_U16


K_U18


K_U01


K_U09


K_U16


K_U18


K_K04


K_K07


K_K11

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna i rozumie rolę instytucji rodziny w ujęciu prawa rzymskiego i współczesnego

Wskazuje rzymskie instytucje prawa rodzinnego, które miały wpływ na współczesne rozwiązania prawne

Potrafi dokonać porównania instytucji prawa rzymskiego i współczesnego, wskazać podobieństwa i różnice

Rozumie potrzebę stosowania norm etycznych w toku działalności zawodowej i naukowej

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta# przygotowanie do zajęć 70

SUMA GODZIN 100

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabłocki
Prowadzący grup: Jan Zabłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)