Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transgraniczne postępowanie dowodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-TPD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transgraniczne postępowanie dowodowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie transgranicznego przeprowadzania dowodów w Polsce.

Pełny opis:

W ramach zajęć omawiane jest transgraniczne przeprowadzanie dowodów na podstawie k.p.c. i regulacji unijnych

Literatura:

1. J. Ciszewski, Przeprowadzanie dowodów w sprawach cywilnych i handlowych w państwach UE. Komentarz, Warszawa 2005, s. 30-31;

2. K. Weitz, Współpraca państw członkowskich UE w zakresie przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych, KPP 2005, nr 2

3. K. Piasecki, System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Lex/el. 2012.

4. J. Zatorska, Komentarz do rozporządzenia nr 1206/2001 w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych, LEX/el. 2008.

5. R. Stürner, Rola myśli dogmatycznej w prawie procesowym cywilnym, PPC 2017, nr 3

6. J. Gołaczyński, Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2007,

7. Study to support the preparation of an evaluation and impact assessment for the modernisation of the judicial cooperation in civil and commercial matters, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f2a4632a-d1b7-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search>,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Znajomość procedury transgranicznego przeprowadzania dowodów

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie referatu dotyczącego jednej z umów międzynarodowych dotyczących transgranicznego przeprowadzania dowodów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Manikowski
Prowadzący grup: Filip Manikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)