Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PAS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PR_W01;

PR_W02;

PR_W04;

PR_W05


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu : podstawowy.

Założenia i cele przedmiotu : założeniem jest przedstawienie ogólnej problematyki postępowania administracyjnego ogólnego , egzekucyjnego oraz sądowoadministracyjnego w celu przygotowania do praktycznego stosowania prawa administracyjnego na poziomie podstawowym. Wykład ma umożliwić studentom zrozumienie procedur właściwych działaniu administracji publicznej oraz stosowanie przepisów kpa. W podstawowym zakresie ma także zapoznać ich z problematyką postępowania egzekucyjnego w administracji oraz przebiegiem postępowania przed sądami administracyjnymi.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Działy prawa administracyjnego i rodzaje procedur administracyjnych -1/2 godz.

2. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego (rodzaje postępowań regulowanych kpa, zakres podmiotowy, przedmiotowy, wyłączenia) - 2 godz.

3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Ich charakter prawny, omówienie poszczególnych zasad i ich gwarancji - 2 godz.

4. Kompetencja szczególna organów administracji publicznej (właściwość i wyłączenie, skutki naruszenia tych przepisów) - 3 godz.

5. Strona postępowania administracyjnego i podmioty na prawach strony. Pojęcie i pozycja prawna - 2 godz.

6. Wszczęcie postępowania administracyjnego i terminy załatwiania spraw administracyjnych - 1 godz.

7. Czynności techniczno-procesowe - 2 godz.

8. Postępowanie wyjaśniające, jego zasady i formy - 2 godz.

9. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym - 2 godz.

10. Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji. Charakter prawny odwołania, zażalenia i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Postępowanie odwoławcze. Rodzaje rozstrzygnięć - 2 godz.

11. Wznowienie postępowania administracyjnego. Przesłanki, tryb, rodzaje rozstrzygnięć i ich skutki - 3 godz.

12. Stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia). Przesłanki, tryb, rodzaje rozstrzygnięć i ich skutki - 3 godz.

13. Uchylenie i zmiana decyzji (art. 154, art. 155 i art. 161 k.p.a.) oraz stwierdzenie jej wygaśnięcia (art. 162 k.p.a.) - 2 godz.

14. Podstawowe założenia postępowań uproszczonych: w sprawie wydawania zaświadczeń oraz rozpatrywania skarg i wniosków - 2 godz.

15. Podstawowe zagadnienia postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej. Zakres egzekucji, środki egzekucyjne, środki prawne w egzekucji administracyjnej - 4 godz.

16. Istota i organizacja sądownictwa administracyjnego w Polsce - 1/2 godz.

17. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego, pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej - 1 godz.

18. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego (WSA, NSA, strony i inni uczestnicy) - 2 godz.

19. Przesłanki dopuszczalności skargi sądowoadministracyjnej - 2 godz.

20. Przebieg postępowania sądowoadministracyjnego - 2 godz.

21. Orzeczenia sądu administracyjnego - 3 godz.

22. Środki służące wzruszaniu orzeczeń sądów administracyjnych (skarga kasacyjna, zażalenie, skarga o wznowienie postępowania i unieważnienie orzeczenia prawomocnego) - 2 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa: (1. W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2013; M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Lexis Nexis, Warszawa 2010).

Literatura uzupełniająca: (1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2013, 2. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2012; 3. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013; T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2011).

Literatura dostępna w bibliotece WPiA UKSW.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267);

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.);

- Ustawa z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.);

- Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

EK 1: zna i rozumie procedury właściwe działalności administracji publicznej i jej kontroli

EK 2: charakteryzuje regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego

EK3: zna i rozumie podstawowe instytucje postępowania egzekucyjnego

EK4: ma wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego w Polsce

EK5: omawia zasady, instytucje i przebieg postępowania sądowoadministracyjnego

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 45h

Lektura literatury: 25h

Przygotowanie do egzaminu: 30h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h/25 (1 pkt ECTS=25h pracy studenta) = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

EK 1-5 osiągane metodami:

Wykład informacyjno-problemowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK1-5: egzamin pisemny (4-5 pytań otwartych), egzamin ustny - w terminie zerowym oraz dla dyslektyków, dysgrafików i w razie szczególnych okoliczności uniemożliwiających formę pisemną sprawdzenia wiedzy.

Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest zaliczeniem ćwiczeń.

Kryteria oceniania:

Na ocenę ndst. (2):

EK 1: nie zna i nie rozumie procedur właściwych działalności administracji publicznej i jej kontroli

EK 2: nie potrafi scharakteryzować regulacji prawnych w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego

EK 3: nie zna i nie rozumie podstawowych instytucji postępowania egzekucyjnego

EK 4: nie ma wiedzy na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (nie potrafi opisać modelu sądownictwa administracyjnego w Polsce ani wskazać regulacji prawnych w tym zakresie)

EK 5: nie potrafi omówić zasad, instytucji i przebiegu postępowania sądowoadministracyjnego

Na ocenę dst. (3):

EK 1: zna procedury właściwe działalności administracji publicznej i jej kontroli (wymienia procedury i dotyczące ich akty normatywne)

EK 2: w zasadzie prawidłowo charakteryzuje podstawowe regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zakresu obowiązywania kpa, zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania)

EK 3: charakteryzuje podstawowe instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi zakres stosowania egzekucji, zasady, podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające)

EK 4: ma dostateczną wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (potrafi wskazać rodzaje sądów administracyjnych, konstytucyjną podstawę działania oraz akty ustawowe dotyczące sądownictwa administracyjnego)

EK 5: omawia zasady, podstawowe instytucje i przebieg postępowania sądowoadministracyjnego (zagadnienia dotyczące zakresu właściwości, podmiotów postępowania, pism, trybów postępowania, rozstrzygnięć itp.)

Na ocenę db. (4):

EK 1: dobrze zna i co do zasady rozumie procedury właściwe działalności administracji publicznej i jej kontroli (potrafi wymienić procedury administracyjne, dotyczące ich akty normatywne, a także opisać ich charakter prawny i funkcje)

EK 2: w zasadzie prawidłowo charakteryzuje podstawowe i bardziej złożone regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zakresu obowiązywania kpa, zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania, jak również weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)

EK 3: w zasadzie prawidłowo charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi zakres egzekucji, zasady, podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające, jak również środki egzekucyjne czy środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym)

EK 4: ma ugruntowaną wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (potrafi wskazać rodzaje sądów administracyjnych, konstytucyjną podstawę działania, akty ustawowe dotyczące sądownictwa administracyjnego, jak również organy sądów, wymagania na stanowisko sędziego itp.)

EK 5: w zasadzie prawidłowo omawia zasady, podstawowe, jak i bardziej złożone instytucje i przebieg postępowania sądowoadministracyjnego (zagadnienia dotyczące zakresu właściwości, podmiotów postępowania, pism, trybów postępowania, rozstrzygnięć, jak również zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia)

Na ocenę bdb. (5):

EK 1: bardzo dobrze zna i rozumie procedury właściwe działalności administracji publicznej i jej kontroli (potrafi wymienić procedury, dotyczące ich akty normatywne, opisać ich charakter prawny i funkcje, jak również zależności i zbieg procedur)

EK 2: prawidłowo charakteryzuje (podstawowe i bardziej złożone) regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zakresu obowiązywania kpa, zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania, jak również

weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)

EK 3: prawidłowo charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi zakres egzekucji, zasady, podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające, jak również środki egzekucyjne czy środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym)

EK 4: ma ugruntowaną i wyczerpującą wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (potrafi wskazać rodzaje sądów administracyjnych, konstytucyjną podstawę działania, akty ustawowe dotyczące sądownictwa administracyjnego, organy sądów, wymagania na stanowisko sędziego itp., jak również ocenić model polskiego sądownictwa administracyjnego)

EK 5: prawidłowo omawia zasady, podstawowe, jak i bardziej złożone instytucje i przebieg postępowania sądowoadministracyjnego (zagadnienia dotyczące zakresu właściwości, podmiotów postępowania, pism, trybów postępowania, rozstrzygnięć, jak również zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia), rozumiejąc relacje między poszczególnymi instytucjami

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaśkowska, Konrad Łuczak, Martyna Wilbrandt-Gotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.