Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie cywilne I semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PC-Isem
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0420) Law Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne I semestr
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla czwartego roku Prawa
Strona przedmiotu: https://wpia.uksw.edu.pl/node/234
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01, PR_W02 PR_W04, PR_W05

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu procedury cywilnej, związanymi m.in. z postępowaniem przed sądem pierwszej instancji, czynnościami procesowymi stron i ich pełnomocników, postępowaniem dowodowym, postępowaniem odwoławczym. Zajęcia prowadzone są w systemie wykładowo – warsztatowym, co daję studentom możliwość uzyskania praktycznych umiejętności w zakresie stosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego poprzez sporządzanie pism procesowych (pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski, środków zaskarżenia).

Pełny opis:

Semestr zimowy:

POSTĘPOWANIE CYWILNE – ZAGADNIENIA OGÓLNE (ART. 1–15 K.P.C.)

Pojęcie postępowania cywilnego

Pojęcie spraw cywilnych i ich rodzaje

Rodzaje postępowania cywilnego

Źródła prawa procesowego cywilnego

Dopuszczalność drogi sądowej

Naczelne zasady postępowania cywilnego

Ogólne zasady udziału prokuratora i organizacji pozarządowych

w postępowaniu cywilnym

Ugoda w postępowaniu cywilnym

Klauzula generalna nadużycia prawa procesowego

Przesłanki postępowania cywilnego

Dopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu cywilnym

Zasada prawdy materialnej

Udzielanie pouczeń

Zasada szybkości postępowania

Zasada jawności postępowania

Tryby i rodzaje postępowania cywilnego

SĄD (ART. 15–54 K.P.C.)

Wartość przedmiotu sporu i zasady jej obliczania

Pojęcie właściwości sądu i jej rodzaje

Właściwość ustawowa

Właściwość delegacyjna

Właściwość umowna (prorogacyjna)

Właściwość rzeczowa sądu

Właściwość miejscowa sądu

Właściwość funkcjonalna sądu

Zasada perpetuatio fori

Skład sądu

Wyłączenie sędziego

PODMIOTY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (ART. 55–97, ART. 117–124 K.P.C.)

KOSZTY PROCESU CYWILNEGO (ART. 98–110 K.P.C.)

CZYNNOŚCI PROCESOWE (ART. 125–147 K.P.C.)

POSIEDZENIA SĄDU (ART. 148–163 K.P.C.)

TERMINY W PROCESIE CYWILNYM (ART. 164–182 K.P.C.)

MEDIACJA I POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE (ART. 1831–186 K.P.C.)

PRZEBIEG PROCESU CYWILNEGO (ART. 187–226 K.P.C.)

POSTĘPOWANIE DOWODOWE (ART. 227–315 K.P.C.)

Semestr letni:

ORZECZENIA (ART. 316–366 K.P.C.)

ŚRODKI ZASKARŻENIA (ART. 367–398 ORAZ ART. 39822–39823 K.P.C.)

NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA (ART. 3981–42412 K.P.C.)

POSTĘPOWANIA ODRĘBNE

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH ORAZ ZE STOSUNKÓW

MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI (ART. 425–458 K.P.C.)

POSTĘPOWANIE NAKAZOWE, UPOMINAWCZE I UPROSZCZONE

(ART. 4841–50514 K.P.C.)

POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE

ZAGADNIENIA OGÓLNE ODNOSZĄCE SIĘ DO POSTĘPOWANIA

NIEPROCESOWEGO (ART. 506–525 K.P.C.)

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO (ART. 526–5601 K.P.C.) – zagadnienia wybrane

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO,

OPIEKUŃCZEGO I KURATELI (ART. 561–605 K.P.C.) – zagadnienia wybrane

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO (ART. 627–691 K.P.C.) – zagadnienia wybrane

POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE (ART. 730–757 K.P.C.)

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

ZAGADNIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

(ART. 758–7751 K.P.C.)

TYTUŁY EGZEKUCYJNE I KLAUZULA WYKONALNOŚCI

(ART. 776–79517 K.P.C.)

WSZCZĘCIE EGZEKUCJI I DALSZE CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE

(ART. 796–817 K.P.C.)

OGRANICZENIE EGZEKUCJI ORAZ POWÓDZTWO PRZECIWEGZEKUCYJNE

(ART. 829–843 K.P.C.)

EGZEKUCJA Z RUCHOMOŚCI (ART. 844–87911 K.P.C.)

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI (ART. 921–10133 K.P.C.)

PODZIAŁ SUMY UZYSKANEJ Z EGZEKUCJI (ART. 1023–10401 K.P.C.)

Wykaz materiałów dodatkowych, poszerzających wiedzę

1. Istota niedopuszczalności drogi sądowej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (wyrok SN z 31.03.2000r., II CKN 768/98; uchwała SN z 20.09.1996r., OSNC 1997/1/4; uchwała SN z 21.07.1992r. OSNC 1993/1-2/15; postanow. SN z 19.12.2003r., M. Prawn. 2004/16/751; postanow. SN z 10.03.1999r., OSNC 1999/9/161);

2. Udział i zakres uprawnień prokuratora oraz organizacji społecznych w postępowaniu cywilnym;

3. Strony i uczestnicy postępowania cywilnego;

4. Właściwość sądu; wartość przedmiotu sporu; skład sądu; wyłączenie sędziego;

5. Zdolność sądowa i procesowa; współuczestnictwo w sporze; interwencja główna i uboczna; pełnomocnicy procesowi;

6. Wymogi formalne zwykłego oraz szczególnego pisma procesowego. Sporządzanie pism procesowych na podstawie podanych stanów faktycznych;

7. Doręczenia pism sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych w prawie polskim oraz w prawie Unii Europejskiej (rozporządzenie Rady (WE) No 1348/2000 z 29.05.2000r. o doręczaniu pism sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej);

8. Rodzaje terminów w postępowaniu cywilnym, przesłanki przywrócenia uchybionego terminu;

9. Podział kosztów postępowania sądowego, zasady rozliczania kosztów procesu; pomoc prawna z urzędu;

10. Zawieszenie postępowania;

11. Orzeczenia sądowe; wyroki i postanowienia;

12. Postępowanie dowodowe. Omówienie poszczególnych środków dowodowych w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (wyrok SN z 17.09.1999r., I CKN 1138/98; wyrok SN z 08.02.2002r., II CKN 672/00; wyrok SN z 09.01.2001r., OSNC 2001/10/152; wyrok SN z 16.05.2000, IV CKN 1097/00);

13. Pojęcie i istota tzw. dowodu nielegalnego w postępowaniu cywilnym. Dyskusja na temat potajemnego nagrania na taśmę, jako dowodu w postępowaniu cywilnym; M. Prawn. 2005/24/1250

14. Europejski Nakaz Zapłaty;

15. Istota postępowań odrębnych;

16. Postępowanie nakazowe i upominawcze; warsztaty;

17. Postępowanie uproszczone; warsztaty;

18. Postępowanie w sprawach małżeńskich; sprawy o rozwód i o separację; warsztaty;

19. Postępowanie nieprocesowe (postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie, o stwierdzenie nabycia spadku); warsztaty;

20. Postępowanie zabezpieczające;

1. Pojęcie, przebieg rozprawy w sądzie pierwszej

i drugiej instancji; środki odwoławcza (apelacja, zażalenie); warsztaty;

2. Skarga kasacyjna;

3. Wszczęcie i przebieg postępowania ze skargi

o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – przegląd orzecznictwa; Wznowienie postępowania;

4. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – zagadnienia wybrane;

5. Postępowanie w sprawach gospodarczych – zagadnienia podstawowe;

6. Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów; model mediacji w postępowaniu cywilnym; ADR (alternatywne metody rozwiązywania sporów), postępowanie mediacyjne: mediacja cywilna, rodzinna i gospodarcza, zarządzanie konfliktem, warsztaty i treningi mediacyjne (mediacja cywilna, rodzinna i gospodarcza). Treningi w zakresie rozwiązywania konfliktów.

7. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania egzekucyjnego;

8. Zagadnienia proceduralne związane z postępowaniem o stwierdzenie przewlekłości postępowania cywilnego i egzekucyjnego – w świetle ustawy z 17.06.2004r o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; M. Prawn. 2007/15/834;

tematyka zajęć 1. Dynamika procesu cywilnego (przedstawienie przebiegu procesu aż do jego prawomocnego zakończenia).

2. Zagadnienia ogólne (pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego, rodzaje postępowania cywilnego, stosunek prawa procesowego cywilnego do prawa cywilnego materialnego, źródła prawa procesowego cywilnego, stosowanie przepisów prawa procesowego).

3. Postępowanie cywilne a inne postępowania (dopuszczalność drogi sądowe w sprawach cywilnych, tryb postępowania, stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego i administracyjnego).

4. Zasady postępowania cywilnego (zasada: prawa do sądu, prawdy, równości stron, dyspozytywności, kontradyktoryjności, jawności, bezpośredniości, ufności, koncentracji materiału dowodowego, formalizmu procesowego).

5. Podmioty postępowania cywilnego: (i) sąd, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacje społeczne, inspektor pracy, rzecznik konsumentów, (ii) strony (pojęcie strony, zdolność sądowa i procesowa, współuczestnictwo w sporze, interwencja główna i uboczna, przypozwanie, reprezentacja stron w procesie).

6. Koszty procesu (zwrot kosztów procesu, zwolnienie od kosztów sądowych, zabezpieczenie kosztów procesu).

7. Przedmiot procesu cywilnego (powództwa o świadczenie, ustalenie, ukształtowanie).

8. Czynności procesowe (pojęcie, charakterystyka, rodzaje czynności procesowych, przepisy ogólne o czynnościach procesowych).

9. Postępowanie przez sądami pierwszej instancji (wszczęcie postępowania, postępowanie pojednawcze, ugoda sądowa, mediacja, pozew, skutki wniesienia i doręczenia pozwu, ochrona pozwanego w procesie, rozprawa).

10. Dowody (zagadnienia ogólne, postępowanie dowodowe, zabezpieczenie dowodów).

11. Orzeczenia (zagadnienia ogólne, podstawowe zasady orzekania, rodzaje wyroków, postanowienia sądu, prawomocność, wykonalność, skuteczność orzeczeń).

12. Środki odwoławcze (uwagi ogólne, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia).

Literatura:

Literatura podstawowa:

• red. G. Jędrejek, Postępowanie Cywilne po nowelizacji. Vademecum, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer

• red. K. Flaga - Gieruszyńska, Postępowanie Cywilne. Komentarz Praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck

Literatura uzupełniająca:

• K. Flaga - Gieruszyńska, A. Zieliński, Postępowanie cywilne – Kompendium, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck

• W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W01, PR_W02 PR_W04, PR_W05

PR_W01 Student potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu postępowania cywilnego oraz posługiwać się tymi pojęciami we właściwym znaczeniu

PR_W02 Student posiada wiedzę na temat źródeł postępowania cywilnego i relacji postępowania cywilnego do innych gałęzi prawa

PR_W04 Student poznaje instytucje postępowania cywilnego oraz potrafi wyjaśnić przebieg tego postępowania i jego poszczególne etapy, a także odmienności wynikające z postępowań odrębnych

PR_W05 Student zna i rozumie system oraz sposób działania sądów cywilnych w Polsce, umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje

między nimi, potrafi dokonać wykładni przepisów postępowania cywilnego i stosować je w praktyce; student ma świadomość znaczenia prawa cywilnego procesowego w obrocie prawnym i jest przygotowany do stosowania go w pracy zawodowej.

udział w wykładzie: 30 h

przygotowanie do egzaminu: 30 h

2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru, dostępny na platformie Moodle (jeśli zarządzone będzie nauczanie on-line) lub test przeprowadzony podczas sesji egzaminacyjnej

60 % poprawnych odpowiedzi na teście zal - dst

Student otrzymuje nzal, gdy:

- nie ma podstawowej wiedzy z zakresu postępowania cywilnego

- nie umie poprawnie odróżniać postępowania cywilnego od innych gałęzi prawa

- nie zna podstawowych instytucji postępowania cywilnego

- nie ma zdolności poprawnego dokonywania wykładni przepisów postępowania cywilnego

Student otrzymuje zal, gdy:

- ma dostateczną wiedzę z zakresu postępowania cywilnego

- potrafi formułować problemy prawne

- potrafi rozwiązywać proste kazusy

- potrafi dokonywać wykładni przepisów postępowania cywilnego

test składa się z 30 pytań: 60 % - ocena dst

punktacja:

poniżej 18 pkt - 2

18-20 pkt - 3

21-23 pkt - 3,5

24-26 - 4

27-28 4,5

29-30 - 5

UWAGA! Przedmiot kończy się egzaminem testowym w sem. letnim i uzyskana ocena końcowa z egzaminu pojawi się również w ocenie z przedmiotu z sem. zimowego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Białecki
Prowadzący grup: Marcin Białecki
Strona przedmiotu: https://wpia.uksw.edu.pl/node/234
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu procedury cywilnej, związanymi m.in. z postępowaniem przed sądem pierwszej instancji, czynnościami procesowymi stron i ich pełnomocników, postępowaniem dowodowym, postępowaniem odwoławczym. Zajęcia prowadzone są w systemie wykładowo – warsztatowym, co daję studentom możliwość uzyskania praktycznych umiejętności w zakresie stosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego poprzez sporządzanie pism procesowych (pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski, środków zaskarżenia).

Pełny opis:

Semestr zimowy:

1. Istota niedopuszczalności drogi sądowej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (wyrok SN z 31.03.2000r., II CKN 768/98; uchwała SN z 20.09.1996r., OSNC 1997/1/4; uchwała SN z 21.07.1992r. OSNC 1993/1-2/15; postanow. SN z 19.12.2003r., M. Prawn. 2004/16/751; postanow. SN z 10.03.1999r., OSNC 1999/9/161);

2. Udział i zakres uprawnień prokuratora oraz organizacji społecznych w postępowaniu cywilnym;

3. Strony i uczestnicy postępowania cywilnego;

4. Właściwość sądu; wartość przedmiotu sporu; skład sądu; wyłączenie sędziego;

5. Zdolność sądowa i procesowa; współuczestnictwo w sporze; interwencja główna i uboczna; pełnomocnicy procesowi;

6. Wymogi formalne zwykłego oraz szczególnego pisma procesowego. Sporządzanie pism procesowych na podstawie podanych stanów faktycznych;

7. Doręczenia pism sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych w prawie polskim oraz w prawie Unii Europejskiej (rozporządzenie Rady (WE) No 1348/2000 z 29.05.2000r. o doręczaniu pism sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej);

8. Rodzaje terminów w postępowaniu cywilnym, przesłanki przywrócenia uchybionego terminu;

9. Podział kosztów postępowania sądowego, zasady rozliczania kosztów procesu; pomoc prawna z urzędu;

10. Zawieszenie postępowania;

11. Orzeczenia sądowe; wyroki i postanowienia;

12. Postępowanie dowodowe. Omówienie poszczególnych środków dowodowych w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (wyrok SN z 17.09.1999r., I CKN 1138/98; wyrok SN z 08.02.2002r., II CKN 672/00; wyrok SN z 09.01.2001r., OSNC 2001/10/152; wyrok SN z 16.05.2000, IV CKN 1097/00);

13. Pojęcie i istota tzw. dowodu nielegalnego w postępowaniu cywilnym. Dyskusja na temat potajemnego nagrania na taśmę, jako dowodu w postępowaniu cywilnym; M. Prawn. 2005/24/1250

14. Europejski Nakaz Zapłaty;

15. Istota postępowań odrębnych;

16. Postępowanie nakazowe i upominawcze; warsztaty;

17. Postępowanie uproszczone; warsztaty;

18. Postępowanie w sprawach małżeńskich; sprawy o rozwód i o separację; warsztaty;

19. Postępowanie nieprocesowe (postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie, o stwierdzenie nabycia spadku); warsztaty;

20. Postępowanie zabezpieczające;

Semestr letni:

1. Pojęcie, przebieg rozprawy w sądzie pierwszej

i drugiej instancji; środki odwoławcza (apelacja, zażalenie); warsztaty;

2. Skarga kasacyjna;

3. Wszczęcie i przebieg postępowania ze skargi

o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – przegląd orzecznictwa; Wznowienie postępowania;

4. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – zagadnienia wybrane;

5. Postępowanie w sprawach gospodarczych – zagadnienia podstawowe;

6. Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów; model mediacji w postępowaniu cywilnym; ADR (alternatywne metody rozwiązywania sporów), postępowanie mediacyjne: mediacja cywilna, rodzinna i gospodarcza, zarządzanie konfliktem, warsztaty i treningi mediacyjne (mediacja cywilna, rodzinna i gospodarcza). Treningi w zakresie rozwiązywania konfliktów.

7. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania egzekucyjnego;

8. Zagadnienia proceduralne związane z postępowaniem o stwierdzenie przewlekłości postępowania cywilnego i egzekucyjnego – w świetle ustawy z 17.06.2004r o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; M. Prawn. 2007/15/834;

tematyka zajęć 1. Dynamika procesu cywilnego (przedstawienie przebiegu procesu aż do jego prawomocnego zakończenia).

2. Zagadnienia ogólne (pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego, rodzaje postępowania cywilnego, stosunek prawa procesowego cywilnego do prawa cywilnego materialnego, źródła prawa procesowego cywilnego, stosowanie przepisów prawa procesowego).

3. Postępowanie cywilne a inne postępowania (dopuszczalność drogi sądowe w sprawach cywilnych, tryb postępowania, stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego i administracyjnego).

4. Zasady postępowania cywilnego (zasada: prawa do sądu, prawdy, równości stron, dyspozytywności, kontradyktoryjności, jawności, bezpośredniości, ufności, koncentracji materiału dowodowego, formalizmu procesowego).

5. Podmioty postępowania cywilnego: (i) sąd, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacje społeczne, inspektor pracy, rzecznik konsumentów, (ii) strony (pojęcie strony, zdolność sądowa i procesowa, współuczestnictwo w sporze, interwencja główna i uboczna, przypozwanie, reprezentacja stron w procesie).

6. Koszty procesu (zwrot kosztów procesu, zwolnienie od kosztów sądowych, zabezpieczenie kosztów procesu).

7. Przedmiot procesu cywilnego (powództwa o świadczenie, ustalenie, ukształtowanie).

8. Czynności procesowe (pojęcie, charakterystyka, rodzaje czynności procesowych, przepisy ogólne o czynnościach procesowych).

9. Postępowanie przez sądami pierwszej instancji (wszczęcie postępowania, postępowanie pojednawcze, ugoda sądowa, mediacja, pozew, skutki wniesienia i doręczenia pozwu, ochrona pozwanego w procesie, rozprawa).

10. Dowody (zagadnienia ogólne, postępowanie dowodowe, zabezpieczenie dowodów).

11. Orzeczenia (zagadnienia ogólne, podstawowe zasady orzekania, rodzaje wyroków, postanowienia sądu, prawomocność, wykonalność, skuteczność orzeczeń).

12. Środki odwoławcze (uwagi ogólne, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia).

Literatura:

Literatura podstawowa:

• red. G. Jędrejek, Postępowanie Cywilne po nowelizacji. Vademecum, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer

• red. K. Flaga - Gieruszyńska, Postępowanie Cywilne. Komentarz Praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck

Literatura uzupełniająca:

• K. Flaga - Gieruszyńska, A. Zieliński, Postępowanie cywilne – Kompendium, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck

• W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer

Wymagania wstępne:

Student powinien mieć zaliczone egzaminy z: Prawa Cywilnego, Prawa Pracy, Prawa Rodzinnego.

UWAGA! Przedmiot kończy się egzaminem w sem. letnim i uzyskana ocena końcowa z egzaminu pojawi się również w ocenie z przedmiotu z sem. zimowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Białecki
Prowadzący grup: Marcin Białecki
Strona przedmiotu: https://wpia.uksw.edu.pl/node/234
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie: 30 h

przygotowanie do egzaminu: 30 h

2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu procedury cywilnej, związanymi m.in. z postępowaniem przed sądem pierwszej instancji, czynnościami procesowymi stron i ich pełnomocników, postępowaniem dowodowym, postępowaniem odwoławczym. Zajęcia prowadzone są w systemie wykładowo – warsztatowym, co daję studentom możliwość uzyskania praktycznych umiejętności w zakresie stosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego poprzez sporządzanie pism procesowych (pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski, środków zaskarżenia).

Pełny opis:

Semestr zimowy:

POSTĘPOWANIE CYWILNE – ZAGADNIENIA OGÓLNE (ART. 1–15 K.P.C.)

Pojęcie postępowania cywilnego

Pojęcie spraw cywilnych i ich rodzaje

Rodzaje postępowania cywilnego

Źródła prawa procesowego cywilnego

Dopuszczalność drogi sądowej

Naczelne zasady postępowania cywilnego

Ogólne zasady udziału prokuratora i organizacji pozarządowych

w postępowaniu cywilnym

Ugoda w postępowaniu cywilnym

Klauzula generalna nadużycia prawa procesowego

Przesłanki postępowania cywilnego

Dopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu cywilnym

Zasada prawdy materialnej

Udzielanie pouczeń

Zasada szybkości postępowania

Zasada jawności postępowania

Tryby i rodzaje postępowania cywilnego

SĄD (ART. 15–54 K.P.C.)

Wartość przedmiotu sporu i zasady jej obliczania

Pojęcie właściwości sądu i jej rodzaje

Właściwość ustawowa

Właściwość delegacyjna

Właściwość umowna (prorogacyjna)

Właściwość rzeczowa sądu

Właściwość miejscowa sądu

Właściwość funkcjonalna sądu

Zasada perpetuatio fori

Skład sądu

Wyłączenie sędziego

PODMIOTY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (ART. 55–97, ART. 117–124 K.P.C.)

KOSZTY PROCESU CYWILNEGO (ART. 98–110 K.P.C.)

CZYNNOŚCI PROCESOWE (ART. 125–147 K.P.C.)

POSIEDZENIA SĄDU (ART. 148–163 K.P.C.)

TERMINY W PROCESIE CYWILNYM (ART. 164–182 K.P.C.)

MEDIACJA I POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE (ART. 1831–186 K.P.C.)

PRZEBIEG PROCESU CYWILNEGO (ART. 187–226 K.P.C.)

POSTĘPOWANIE DOWODOWE (ART. 227–315 K.P.C.)

Semestr letni:

ORZECZENIA (ART. 316–366 K.P.C.)

ŚRODKI ZASKARŻENIA (ART. 367–398 ORAZ ART. 39822–39823 K.P.C.)

NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA (ART. 3981–42412 K.P.C.)

POSTĘPOWANIA ODRĘBNE

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH ORAZ ZE STOSUNKÓW

MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI (ART. 425–458 K.P.C.)

POSTĘPOWANIE NAKAZOWE, UPOMINAWCZE I UPROSZCZONE

(ART. 4841–50514 K.P.C.)

POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE

ZAGADNIENIA OGÓLNE ODNOSZĄCE SIĘ DO POSTĘPOWANIA

NIEPROCESOWEGO (ART. 506–525 K.P.C.)

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO (ART. 526–5601 K.P.C.) – zagadnienia wybrane

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO,

OPIEKUŃCZEGO I KURATELI (ART. 561–605 K.P.C.) – zagadnienia wybrane

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO (ART. 627–691 K.P.C.) – zagadnienia wybrane

POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE (ART. 730–757 K.P.C.)

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

ZAGADNIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

(ART. 758–7751 K.P.C.)

TYTUŁY EGZEKUCYJNE I KLAUZULA WYKONALNOŚCI

(ART. 776–79517 K.P.C.)

WSZCZĘCIE EGZEKUCJI I DALSZE CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE

(ART. 796–817 K.P.C.)

OGRANICZENIE EGZEKUCJI ORAZ POWÓDZTWO PRZECIWEGZEKUCYJNE

(ART. 829–843 K.P.C.)

EGZEKUCJA Z RUCHOMOŚCI (ART. 844–87911 K.P.C.)

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI (ART. 921–10133 K.P.C.)

PODZIAŁ SUMY UZYSKANEJ Z EGZEKUCJI (ART. 1023–10401 K.P.C.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

• red. G. Jędrejek, Postępowanie Cywilne po nowelizacji. Vademecum, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer

• red. K. Flaga - Gieruszyńska, Postępowanie Cywilne. Komentarz Praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck

Literatura uzupełniająca:

• K. Flaga - Gieruszyńska, A. Zieliński, Postępowanie cywilne – Kompendium, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck

• W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer

Wymagania wstępne:

Student powinien mieć zaliczone egzaminy z: Prawa Cywilnego, Prawa Pracy, Prawa Rodzinnego.

UWAGA! Przedmiot kończy się egzaminem w sem. letnim i uzyskana ocena końcowa z egzaminu pojawi się również w ocenie z przedmiotu z sem. zimowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Białecki
Prowadzący grup: Marcin Białecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)