Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla czwartego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01,

PR_W02,

PR_W04,

PR_W06,

PR_W07,

PR_W08,

PR_W09,

PR_W10


Skrócony opis:

Założenia i cele (ogólne): zapoznanie studentów z ogólną problematyką prawa handlowego, w tym z jego złożonością na tle innych działów prawa;

Założenia i cele (szczegółowe): przedstawienie dynamiki rozwoju prawa handlowego w związku ze zmianami w sferze cywilizacyjnej oraz rozwojem stosunków gospodarczych; ogólna charakterystyka podstawowych (kluczowych) instytucji prawa handlowego wraz ze wskazaniem na nowe zjawiska, jakie zachodzą w obrocie prawnym w zakresie stosunków prawno-handlowych; zapoznanie studentów z zasadniczymi metodami badawczymi: (i) analizą doktrynalno- normatywną instytucji prawa handlowego wraz z charakterystyką ogólnych stanowisk nauki prawa na temat prawa handlowego i zakresu przedmiotowego jego regulacji prawnej z uwzględnieniem genezy poszczególnych stanowisk, uzupełnionej o elementy: (ii) analizą ekonomiczno-prawną

Pełny opis:

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Lp. Tematyka zajęć: łącznie

godzin: 45

1.Prawo handlowe i jego miejsce w systemie obowiązującego prawa w świetle zasady jedności prawa cywilnego; prawo handlowe a prawo gospodarcze prywatne

2.Charakterystyczne cechy obrotu handlowego

3.Prawne metody regulacji obrotu gospodarczego

4. Międzynarodowe prawo handlowe

5. Źródła prawa handlowego: ich przegląd i ewolucja historyczna

6.Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

7.Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne

8.Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych

9.Ewidencja działalności gospodarczej. Reglamentacja publicznoprawna działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem właściwych dla niej form organizacyjno ? prawnych.

10.Prawo spółek handlowych: ogólna charakterystyka konstrukcji prawnych występujących na gruncie kodeksu spółek handlowych i ich zastosowanie

11.Prawo papierów wartościowych: ogólne konstrukcje prawa papierów wartościowych wraz z charakterystyką poszczególnych typów normatywnych papierów wartościowych.

12. Podstawowe założenia postępowania upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego.

Oczekiwane kompetencje studenta:

przyswojenia siatki pojęciowej i przepisów z zakresu prawa handlowego w taki sposób, i w takim stopniu, by możliwe było ich praktyczne stosowanie; zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badawczymi w zakresie analizy prawnej.

Wykaz warunków koniecznych do realizacji kształcenia

(technicznych, organizacyjnych, formalnych):

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

egzamin w formie testu z częścią opisową; warunkiem przystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020; 2. Prawo gospodarcze prywatne, pod red. T. Mróz, M. Steca, Warszawa 2018; 3.Prawo cywilne i handlowe w zarysie, pod red. W. J. Katnera, A. Kappesa, Warszawa 2011; 4. Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kocha, W. Napierały, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca: 1.1.System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, t. 16 pod red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2008; 2. System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010; 3. Prawo spółek handlowych, t. 2, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012; 4. M. Michalski, Spółka Akcyjna, t. III, pod red. A. Kidyba, Warszawa 2010; 5. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2013; 6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opis efektów kształcenia:

PR_W01, student zna charakter i znaczenie nauk prawnych prawa handlowego oraz ich relację do innych nauk, jak również potrafi definiować pojęcia i instytucje właściwych dla prawa handlowego,

PR_W02, student zna źródła i charakter norm prawa handlowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_W04, student zna strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych prawa handlowego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów,

PR_W06, student ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa handlowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

PR_W07, student zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa handlowego

PR_W08, student zna zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa handlowego jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących z zakresu prawa handlowego,

PR_W09, student zna proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

PR_W10, student zna poglądy doktryny, przede wszystkim dotyczących instytucji prawnych oraz ich historycznej ewolucji z zakresu prawa handlowego

Opis punktów ECTS:

udział w wykładzie 45

samodzielna analiza materiałów źródłowych 45

konsultacje 5

przygotowanie do egzaminu 55

SUMA GODZIN 150

LICZBA ECTS 150 godz./30 godz. ≈ 5

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

PR_W01, egzamin pisemny (test) z użyciem narzędzi platformy Moodle, ewentualnie stacjonarny (o ile będzie to możliwe)

PR_W02, egzamin pisemny (test) z użyciem narzędzi platformy Moodle, ewentualnie stacjonarny (o ile będzie to możliwe)

PR_W04, egzamin pisemny (test) z użyciem narzędzi platformy Moodle, ewentualnie stacjonarny (o ile będzie to możliwe)

PR_W06, egzamin pisemny (test) z użyciem narzędzi platformy Moodle, ewentualnie stacjonarny (o ile będzie to możliwe)

PR_W07, egzamin pisemny (test) z użyciem narzędzi platformy Moodle, ewentualnie stacjonarny (o ile będzie to możliwe)

PR_W08, egzamin pisemny (test) z użyciem narzędzi platformy Moodle, ewentualnie stacjonarny (o ile będzie to możliwe)

PR_W09, egzamin pisemny (test) z użyciem narzędzi platformy Moodle, ewentualnie stacjonarny (o ile będzie to możliwe)

PR_W10, egzamin pisemny (test) z użyciem narzędzi platformy Moodle, ewentualnie stacjonarny (o ile będzie to możliwe)

Kryteria oceniania dla poszczególnych efektów kształcenia:

PR_W01,

Na ocenę2: student nie zna charakteru i znaczenia nauk prawnych prawa handlowego oraz ich relacji do innych nauk, jak również potrafi definiować pojęcia i instytucje właściwych dla prawa handlowego,

Na ocenę 3, 3 plus: student zna jedynie podstawowe cechy charakteru i znaczenia nauk prawnych prawa handlowego oraz ich relacji do innych nauk, jak również potrafi definiować pojęcia i instytucje właściwych dla prawa handlowego

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą znajomość podstawowych cech charakteru i znaczenia nauk prawnych prawa handlowego oraz ich relacji do innych nauk, jak również potrafi definiować pojęcia i instytucje właściwych dla prawa handlowego

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą znajomość podstawowych cechy charakteru i znaczenia nauk prawnych prawa handlowego oraz ich relacji do innych nauk, jak również potrafi definiować pojęcia i instytucje właściwych dla prawa handlowego

PR_W02,

Na ocenę 2: student nie zna źródeł i charakter norm prawa handlowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 3, 3 plus: student zna jedynie podstawowe źródła i charakter norm prawa handlowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą znajomość źródeł i charakteru norm prawa handlowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobra znajomość źródeł i charakter norm prawa handlowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_W04, ,

Na ocenę 2: student nie zna struktury, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych prawa handlowego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 3, 3 plus: student zna jedynie podstawowe elementy struktury, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych prawa handlowego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą znajomość struktury, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych prawa handlowego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą znajomość struktury, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych prawa handlowego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_W06, student ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa handlowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 2: student nie ma wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa handlowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 3, 3 plus: student ma jedynie podstawową wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa handlowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 4, 4 plus: student ma dobrą wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa handlowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 5: student ma wielce pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa handlowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

PR_W07, student zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa handlowego

Na ocenę 2: student nie zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa handlowego

Na ocenę 3, 3 plus: student zna jedynie podstawowe metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa handlowego

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą wiedzę w zakresie metod i narzędzi, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa handlowego

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę w zakresie metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa handlowego

PR_W08, student zna zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa handlowego jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących z zakresu prawa handlowego,

Na ocenę 2: student nie zna zasad stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa handlowego jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 3, 3 plus: student posiada jedynie podstawową wiedzę dotyczącą zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa handlowego jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą wiedzę dotyczącą student zna zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa handlowego jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę dotyczącą student zna zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa handlowego jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących z zakresu prawa handlowego

PR_W09, student zna proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 2: student nie zna procesu zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 3, 3 plus: student posiada jedynie podstawową wiedzę dotyczącą zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą wiedzę dotyczącą procesów zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę dotyczącą procesów zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

PR_W10, student zna poglądy doktryny, przede wszystkim dotyczących instytucji prawnych oraz ich historycznej ewolucji z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 2: student nie zna poglądów doktryny, przede wszystkim dotyczących instytucji prawnych oraz ich historycznej ewolucji z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 3, 3 plus: student zna jedynie podstawowe poglądy doktryny, przede wszystkim dotyczących instytucji prawnych oraz ich historycznej ewolucji z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą wiedzę dotyczącą poglądów doktryny, przede wszystkim dotyczących instytucji prawnych oraz ich historycznej ewolucji z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę dotyczącą poglądów doktryny, przede wszystkim dotyczących instytucji prawnych oraz ich historycznej ewolucji z zakresu prawa handlowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalski
Prowadzący grup: Marek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)