Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PH-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla czwartego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01, PR_U02, PR_U03, PR_U04, PR_U05, PR_U08, PR_U09, PR_K01, PR_K03, PR_K04, PR_K05.

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne): Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa gospodarczego prywatnego, a zwłaszcza prawa umów gospodarczych

Założenia i cele

(szczegółowe):

- przedstawienie podstawowych pojęć prawa gospodarczego prywatnego

- zapoznanie z regulacją prawną poszczególnych rodzajów umów gospodarczych

- umiejętność zastosowania poznanej problematyki w obrocie gospodarczym

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia prawa gospodarczego prywatnego: przedsiębiorca, konsument, przedsiębiorstwo, spółka, działalność gospodarcza, firma,siedziba, prokura, Krajowy Rejestr Sądowy

2. Pojęcie umowy gospodarczej i jej charakter prawny. Klasyfikacja umów gospodarczych.

3. Prawo umów gospodarczych – zagadnienia ogólne: tryb zawarcia umowy, forma umowy, dodatkowe zastrzeżenia umowne, wykonanie umowy, odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

4. Umowy z obszaru stosunków bankowych: umowa rachunku bankowego, umowa kredytu z uwzględnieniem specyfiki kredytu konsumenckiego, umowa pożyczki bankowej

5. Umowy o korzystanie rzeczy i praw: umowa leasingu

6. Umowy o pośrednictwo w obrocie gospodarczym: umowa agencyjna, umowa factoringu, umowa forfaitingu

7. Umowa przewozu.

8. Umowa spółki cywilnej.

9. Zarys prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

10. Zarząd przedsiębiorstwem w spadku.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020; 2. Prawo gospodarcze prywatne, pod red. T. Mróz, M. Steca, Warszawa 2018; 3.Prawo cywilne i handlowe w zarysie, pod red. W. J. Katnera, A. Kappesa, Warszawa 2011; 4. Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kocha, W. Napierały, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca: 1.1.System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, t. 16 pod red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2008; 2. System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010; 3. Prawo spółek handlowych, t. 2, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012; 4. M. Michalski, Spółka Akcyjna, t. III, pod red. A. Kidyba, Warszawa 2010; 5. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2013; 6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_U01,

Student umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa handlowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02;

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03,

Student umie analizować rolę norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk orotu profesjonalnego

PR_U04

Student umie prognozować i modelować złożone procesy społeczne z zakresu prawa handlowego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05,

Student umie wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych,

PR_U08

Student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09,

Student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim w zakresie prawa handlowego

PR_K01

Student uzupełniania i doskonaleni swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym

PR_K03,

Student posiada kompetencję pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów

PR_K04

Student posiada kompetencję określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

PR_K05

Student posiada umiejętność łączenia myślenia i działania prawniczego z kreatywnością w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Punkty ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 45 godz

Przygotowanie do ćwiczeń: 45 godz

Przygotowanie do zaliczenia 30 godz.

Łączenie około 120 godz. – 4 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

PR_U01: metoda oceniania: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń w Microsoft Teams; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu opracowanego z użyciem narzędzi platformy Moodle,

PR_U02: metoda oceniania: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń w Microsoft Teams; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu opracowanego z użyciem narzędzi platformy Moodle,

PR_U03: metoda oceniania: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń w Microsoft Teams; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu opracowanego z użyciem narzędzi platformy Moodle,

PR_U04: metoda oceniania: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń w Microsoft Teams; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu opracowanego z użyciem narzędzi platformy Moodle,

PR_U05: metoda oceniania: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń w Microsoft Teams; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu opracowanego z użyciem narzędzi platformy Moodle,

PR_U08: metoda oceniania: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń w Microsoft Teams; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu opracowanego z użyciem narzędzi platformy Moodle,

PR_U09: metoda oceniania: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń w Microsoft Teams; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu opracowanego z użyciem narzędzi platformy Moodle,

PR_K01: metoda oceniania: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń w Microsoft Teams; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu opracowanego z użyciem narzędzi platformy Moodle,

PR_K03: metoda oceniania: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń w Microsoft Teams; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu opracowanego z użyciem narzędzi platformy Moodle,

PR_K04: metoda oceniania: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń w Microsoft Teams; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu opracowanego z użyciem narzędzi platformy Moodle,

PR_K05: metoda oceniania: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń w Microsoft Teams; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu opracowanego z użyciem narzędzi platformy Moodle,

Kryteria oceniania dla poszczególnych efektów:

PR_U01,

Student umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa handlowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 2: Student nie umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa handlowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 3, 3 plus: Student student posiada jedynie podstawowe umiejętności posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa handlowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 4, 4 plus: Student umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa handlowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa handlowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02;

Na ocenę 2: Student nie potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 4, 4 plus: Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 5: Student bardzo dobrzez potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03,

Na ocenę 2: Student nie umie analizować rolę norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk orotu profesjonalnego

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawowe umiejętności posługiwania się normami prawnymi prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk orotu profesjonalnego

Na ocenę 4, 4 plus: Student umie analizować rolę norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk orotu profesjonalnego

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze umie analizować rolę norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk orotu profesjonalnego

PR_U04

Na ocenę 2: Student nie umie prognozować i modelować złożone procesy społeczne z zakresu prawa handlowego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawową umiejętność prognozować i modelować złożone procesy społeczne z zakresu prawa handlowego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Na ocenę 4, 4 plus: Student umie prognozować i modelować złożone procesy społeczne z zakresu prawa handlowego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze umie prognozować i modelować złożone procesy społeczne z zakresu prawa handlowego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05,

Na ocenę 2: Student nie umie wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych,

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawową umiejętność wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych,

Na ocenę 4, 4 plus: Student umie wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych,

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze umie wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych,

PR_U08

Na ocenę 2: Student nie potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie umiejętność sporządzenia podstawowego projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 4, 4 plus: Student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09,

Na ocenę 2:

Student nie potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim w zakresie prawa handlowego

Na ocenę 3, 3 plus: Student potrafi projektować i tworzyć jedynie podstawowe wystąpienia ustne w języku polskim w zakresie prawa handlowego

Na ocenę 4, 4 plus: Student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim w zakresie prawa handlowego

Na ocenę 5: Student potrafi projektować i tworzyć bardzo dobre wystąpienia ustne w języku polskim w zakresie prawa handlowego

PR_K01

Na ocenę 2: Student nie uzupełniania i nie doskonali swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym

Na ocenę 3, 3 plus: Student jedynie w podstawowym zakresie uzupełniania i doskonaleni swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym

Na ocenę 4, 4 plus: Student uzupełniania i doskonaleni swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze uzupełniania i doskonaleni swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym

PR_K03,

Na ocenę 2: Student nie posiada kompetencję pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawową kompetencję pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów

Na ocenę 4, 4 plus: Student posiada kompetencję pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów

Na ocenę 5: Student posiada bardzo dobrą kompetencję pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów

PR_K04

Na ocenę 2: Student nie posiada kompetencję określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawową kompetencję określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę 4, 4 plus: Student posiada kompetencję określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę 5: Student posiada bardzo dobrą kompetencję określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

PR_K05

Na ocenę 2: Student nie posiada umiejętność łączenia myślenia i działania prawniczego z kreatywnością w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawową umiejętność łączenia myślenia i działania prawniczego z kreatywnością w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 4, 4 plus: Student posiada umiejętność łączenia myślenia i działania prawniczego z kreatywnością w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 5: Student posiada bardzo dobrą umiejętność łączenia myślenia i działania prawniczego z kreatywnością w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalski
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska, Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Mariusz Stanik, Tomasz Szczurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)