Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PH-Isem-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla czwartego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01, PR_U02

PR_U03, PR_U04

PR_U05, PR_U08

PR_U09, PR_K01

PR_K03, PR_K04

PR_K05

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa gospodarczego prywatnego (prawa handlowego)

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa handlowego. Ćwiczenia obejmują w szczególności następujące zagadnienia:

Pojęcie przedsiębiorcy i konsumenta.

Firma – pojęcie, zasady prawa firmowego.

Firmy poszczególnych podmiotów.

Reprezentacja przedsiębiorcy.

Prokura

Przedsiębiorstwo.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Krajowy Rejestr Sądowy.

Postępowanie rejestrowe.

Przedsiębiorstwo w spadku.

Zarys prawa upadłościowego.

Zarys prawa restrukturyzacyjnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Kidyba, Pawo handlowe, Warszawa 2023

Literatura dodatkowa:

- M. Stec (red.), Prawo umów handlowych. System Prawa Prywatnego. Tom 5a, Warszawa 2020

- K. Osajda (red.)., Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Warszawa 2019 (Link do innej strony)

- P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2022

- T. Szczurowski, Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, Warszawa 2022

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_U01 Student potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02 Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03 Student potrafi analizować rolę norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04 Student potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania

norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05 Student potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce

PR_U08 Student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu

stosowania prawa, dotyczącego prawa handlowego posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09 Student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w prawie handlowym w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 Student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego. w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K03 Student jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych,

z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

PR_K04 Student jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

PR_K05 Student jest gotów do łączenia myślenia i działania prawniczego z kreatywnością̨ i przedsiębiorczością̨

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotowe efekty uczenia się są weryfikowane przez ocenianie ciągłe, ocenianie prac domowych, zaliczenie (kolokwium) w formie pisemnej lub ustnej na warunkach szczegółowo określonych przez prowadzącego ćwiczenia

Na ocenę BDB:

PR_U01 Student potrafi bardzo dobrze posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02 Student bardzo dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03 Student bardzo dobrze potrafi analizować rolę norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04 Student bardzo dobrze potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05 Student bardzo dobrze potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce

PR_U08 Student bardzo dobrze potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa handlowego posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09 Student bardzo dobrze potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w prawie handlowym w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 Student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego. w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), doskonale rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy

PR_K03 Student potrafi pracować w grupie, potrafi współdziałać i przyjmować w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych,

PR_K04 Student potrafi określać priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

PR_K04 Student łączy myślenie i działanie prawnicze z kreatywnością̨ i przedsiębiorczością̨

Na ocenę DB i DB+:

PR_U01 Student potrafi dobrze posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02 Student dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03 Student dobrze potrafi analizować rolę norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04 Student dobrze potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05 Student dobrze potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce

PR_U08 Student dobrze potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa handlowego posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09 Student dobrze potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w prawie handlowym w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 Student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego. w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), dobrze rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy

PR_K03 Student potrafi w dobrym stopniu pracować w grupie, potrafi współdziałać i przyjmować w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

PR_K04 Student dobrze potrafi określać priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

PR_K04 Student łączy myślenie i działanie prawnicze z kreatywnością̨ i przedsiębiorczością

Na ocenę DST i DST+:

PR_U01 Student w dostatecznym stopniu potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02 Student w dostatecznym stopniu potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03 Student w dostatecznym stopniu potrafi analizować rolę norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04 Student w dostatecznym stopniu potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05 Student w dostatecznym stopniu potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce

PR_U08 Student w dostatecznym stopniu potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa handlowego posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09 Student w dostatecznym stopniu potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w prawie handlowym w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 Student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego. w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), w dostatecznym stopniu rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy

PR_K03 Student w dostatecznym stopniu potrafi pracować w grupie, współdziałać i przyjmować w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

PR_K04 Student w dostatecznym stopniu potrafi określać priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

PR_K04 Student w dostatecznym stopniu łączy myślenie i działanie prawnicze z kreatywnością̨ i przedsiębiorczością

Na ocenę NDST:

PR_U01 Student nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02 Student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03 Student nie potrafi analizować roli norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04 Student nie potrafi prognozować i modelować złożonych procesów społecznych, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05 Student nie potrafi wiązać zdobytej wiedzy teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce

PR_U08 Student nie potrafi sporządzić podstawowego projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa handlowego posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09 Student nie potrafi projektować i tworzyć wystąpień ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w prawie handlowym w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 Student nie jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego. w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), nie rozumie potrzeby uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy

PR_K03 Student nie potrafi pracować w grupie, współdziałać i przyjmować w niej różnych ról ani uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

PR_K04 Student nie potrafi określać priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

PR_K05 Student nie potrafi łączyć myślenia i działana prawniczego z kreatywnością i przedsiębiorczością

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalski
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska, Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Ewa Skibińska, Tomasz Szczurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalski
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska, Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Ewa Skibińska, Tomasz Szczurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS


udział w ćwiczeniach 30 h

lektura materiałów, prace domowe 5 h

przygotowanie do zaliczenia 20 h


razem 55 h = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)