Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie sądowoadministracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PSA-ćw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie sądowoadministracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Kompetencje społeczne:

PR_K01;

PR_K02;

PR_K03;

PR_K04


Umiejętności:

PR_U01;

PR_U02;

PR_U06;

PR_U08


Pełny opis:

Założenia i cele przedmiotu : założeniem jest przybliżenie ogólnej problematyki postępowania sądowoadministracyjnego w celu przygotowania do praktycznego stosowania prawa administracyjnego w sądownictwie administracyjnym. Ćwiczenia mają umożliwić studentom zdobycie umiejętności i kompetencji potrzebnych w stosowaniu procedur właściwych kontroli działania administracji publicznej, stosowaniu przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, korzystaniu z właściwych środków prawnych oraz uczestnictwie w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Kompetencje społeczne:

PR_K01; PR_K02: dostrzega potrzebę pogłębiania, aktualizowania i uporządkowania wiedzy na temat postępowania sądowoadministracyjnego, chętnie podejmuje się działań zmierzających w tym celu.

PR_K03: pracuje samodzielnie oraz współdziała w grupie rozwiązując zadania związane ze stosowaniem przepisów postępowania sądowoadministracyjnego.

PR_K04: jest zorientowany na identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych ze stosowaniem przepisów postępowania sądowoadministracyjnego, łącząc zdobytą wiedzę z zasadami etycznymi.

Umiejętności:

PR_U01: klasyfikuje, analizuje i interpretuje (zgodnie z zasadami logicznego myślenia i rozumowania) regulacje prawne w zakresie postępowania sądowoadministracyjnego.

PR_U02: rozwiązuje konkretne problemy z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego przy zastosowaniu odpowiednich regulacji prawnych.

PR_U06: dobiera formę rozstrzygnięcia do zadanych okoliczności i sporządza projekt orzeczenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

PR_U08: potrafi skorzystać z odpowiednich do zadanych okoliczności środków prawnych przysługujących w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 30h

Realizacja zadań domowych: 25h

Przygotowanie do zaliczenia: 20h

Suma godzin: 75h

Liczba ECTS: 75h/25 (1 pkt ECTS=25h pracy studenta) = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Na ocenę ndst. (2):

- nie ma wiedzy na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (nie potrafi opisać modelu sądownictwa administracyjnego w Polsce ani wskazać regulacji prawnych w tym zakresie)

- nie zna i nie rozumie zakresu właściwości sądów administracyjnych i przedmiotu postępowania sądowoadministracyjnego

- nie potrafi omówić regulacji prawnych z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego (dotyczących podmiotów postępowania, pism, przebiegu postępowania, rozstrzygnięć itp.); nie potrafi scharakteryzować przesłanek dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego

- nie zna regulacji prawnych w zakresie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Na ocenę dst. (3):

- ma dostateczną wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (potrafi wskazać rodzaje sądów administracyjnych, konstytucyjną podstawę działania oraz akty ustawowe dotyczące sądownictwa administracyjnego)

- opisuje w zasadzie poprawnie wynikający z przepisów zakres właściwości sądów administracyjnych i przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego

- potrafi przedstawić podstawowe regulacje prawne z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego (dotyczące podmiotów postępowania, pism, przebiegu postępowania, rozstrzygnięć itp.); wymienia poprawnie przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego i charakteryzuje część z nich

- zna regulacje prawne w zakresie zwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz niektórych środków nadzwyczajnych

Na ocenę db. (4):

- ma ugruntowaną wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (potrafi wskazać rodzaje sądów administracyjnych, konstytucyjną podstawę działania, akty ustawowe dotyczące sądownictwa administracyjnego, jak również organy sądów, wymagania na stanowisko sędziego itp.)

- poprawnie opisuje wynikający z przepisów zakres właściwości sądów administracyjnych i przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego, umiejąc wskazać konkretne przykłady aktów/czynności objętych kontrolą sądów administracyjnych

- w zasadzie prawidłowo potrafi omówić zarówno podstawowe, jak i bardziej złożone regulacje prawne z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego (dotyczące podmiotów postępowania, pism, przebiegu postępowania, rozstrzygnięć itp.); poprawnie wymienia i charakteryzuje przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego

- dobrze zna regulacje prawne w zakresie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Na ocenę bdb. (5):

- ma ugruntowaną i wyczerpującą wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (potrafi wskazać rodzaje sądów administracyjnych, konstytucyjną podstawę działania, akty ustawowe dotyczące sądownictwa administracyjnego, organy sądów, wymagania na stanowisko sędziego itp.), jak również ocenić model polskiego sądownictwa administracyjnego

- poprawnie opisuje wynikający z przepisów zakres właściwości sądów administracyjnych i przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego, umiejąc wskazać konkretne przykłady aktów/czynności objętych kontrolą sądów administracyjnych, łącząc je z adekwatnymi wymaganiami dopuszczalności skargi

- prawidłowo omawia zarówno podstawowe, jak i bardziej złożone regulacje prawne z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego (dotyczące podmiotów postępowania, pism, przebiegu postępowania, rozstrzygnięć itp.), rozumiejąc relacje między poszczególnymi instytucjami; poprawnie wymienia i charakteryzuje przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego oraz łączy ich brak z odpowiednimi skutkami procesowymi

- posiada szeroką wiedzę na temat regulacji prawnych w zakresie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym, charakteryzując podobieństwa i różnice między tymi środkami i trybami postępowania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Konrad Łuczak, Martyna Wilbrandt-Gotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Dagmara Gut, Konrad Łuczak, Martyna Wilbrandt-Gotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.