Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo prywatne międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PrPM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo prywatne międzynarodowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla piątego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom podstawowy

cele przedmiotu:

Nabycie podstawowych wiadomości dotyczących prawa prywatnego międzynarodowego.

Pełny opis:

Zakres tematyczny obejmuje:

I. Zagadnienia kolizyjne: część ogólna, w tym: pojęcie i zakres, źródła pochodzenia wewnętrznego, wspólnotowego i międzynarodowego oraz ich wzajemny stosunek, struktura normy kolizyjnej, rodzaje przepisów i norm kolizyjnych, stosowanie normy kolizyjnej (kwalifikacja, zmiana statutu, odesłanie), ustalenie treści i stosowanie właściwego prawa obcego (dostosowanie, prawo niejednolite, kwestia wstępna), przypadki odmowy zastosowania właściwego prawa (klauzula porządku publicznego, klauzula ściślejszego związku, obejście prawa) i odmowy uznania lub wykonania zagranicznego orzeczenia (brak wymaganych przesłanek pozytywnych, klauzula porządku publicznego).

II. Prawo właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa cywilnego – stan prawny wynikający ze źródeł o genezie krajowej, unijnej i międzynarodowej, w tym: prawo osobowe (osoby fizyczne, osoby prawne), prawo rodzinne (małżeńskie, rodzicielskie, alimentacyjne, adopcyjne), prawo opiekuńcze, prawo rzeczowe i prawo własności intelektualnej, prawo zobowiązań umownych i pozaumownych, prawo spadkowe.

III. Prawo obcych – wzmianka (normy regulujące pozycję prawną cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych w sferze prawa prywatnego, m. in. nabywanie nieruchomości, zatrudnienie, udział w postępowaniu sądowym).

IV. Prawo materialne jednolite – wzmianka (zakres zastosowania konwencji nowojorskiej i wiedeńskiej o sprzedaży międzynarodowej).

V. Międzynarodowe postępowanie cywilne – obecny stan prawny wynikający ze źródeł o genezie krajowej, unijnej i międzynarodowej, w tym: jurysdykcja krajowa dla poszczególnych kategorii spraw, uznanie i wykonanie orzeczeń zagranicznych (przesłanki i tryb), współpraca międzypaństwowa, zagraniczne dokumenty urzędowe, międzynarodowy arbitraż handlowy.

Literatura:

1. Wykaz literatury podstawowej:

M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, najnowsze wydanie

M. Czepelak, Międzynarodowe prawo zobowiązań UE, Warszawa 2012

J. Gołaczyński, Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, najnowsze wydanie

2. Wykaz literatury uzupełniającej:

red. T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Tom VI. Międzynarodowe postępowanie cywilne, najnowsze wydanie

Metody i kryteria oceniania:

metody oceniania:

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przed sesją egzaminacyjną:

na ocenę dst - zaliczenie testu w Moodle (zerówka styczeń)

na ocenę db - bdb - aktywność na zajęciach oraz zaliczenie tekstu (j.w.)

studenci, którzy nie mogą brać udziału w zajęciach (np. ERASMUS) - case study oraz zaliczenie testu w Moodle (zerówka styczeń)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Pazdan
Prowadzący grup: Jadwiga Pazdan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Świerczyński
Prowadzący grup: Marek Świerczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom podstawowy

cele przedmiotu:

Nabycie podstawowych wiadomości dotyczących prawa prywatnego międzynarodowego.

Pełny opis:

Zakres tematyczny obejmuje:

I. Zagadnienia kolizyjne: część ogólna, w tym: pojęcie i zakres, źródła pochodzenia wewnętrznego, wspólnotowego i międzynarodowego oraz ich wzajemny stosunek, struktura normy kolizyjnej, rodzaje przepisów i norm kolizyjnych, stosowanie normy kolizyjnej (kwalifikacja, zmiana statutu, odesłanie), ustalenie treści i stosowanie właściwego prawa obcego (dostosowanie, prawo niejednolite, kwestia wstępna), przypadki odmowy zastosowania właściwego prawa (klauzula porządku publicznego, klauzula ściślejszego związku, obejście prawa) i odmowy uznania lub wykonania zagranicznego orzeczenia (brak wymaganych przesłanek pozytywnych, klauzula porządku publicznego).

II. Prawo właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa cywilnego – stan prawny wynikający ze źródeł o genezie krajowej, unijnej i międzynarodowej, w tym: prawo osobowe (osoby fizyczne, osoby prawne), prawo rodzinne (małżeńskie, rodzicielskie, alimentacyjne, adopcyjne), prawo opiekuńcze, prawo rzeczowe i prawo własności intelektualnej, prawo zobowiązań umownych i pozaumownych, prawo spadkowe.

III. Prawo obcych – wzmianka (normy regulujące pozycję prawną cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych w sferze prawa prywatnego, m. in. nabywanie nieruchomości, zatrudnienie, udział w postępowaniu sądowym).

IV. Prawo materialne jednolite – wzmianka (zakres zastosowania konwencji nowojorskiej i wiedeńskiej o sprzedaży międzynarodowej).

V. Międzynarodowe postępowanie cywilne – obecny stan prawny wynikający ze źródeł o genezie krajowej, unijnej i międzynarodowej, w tym: jurysdykcja krajowa dla poszczególnych kategorii spraw, uznanie i wykonanie orzeczeń zagranicznych (przesłanki i tryb), współpraca międzypaństwowa, zagraniczne dokumenty urzędowe, międzynarodowy arbitraż handlowy.

Literatura:

1. Wykaz literatury podstawowej:

M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, najnowsze wydanie

M. Czepelak, Międzynarodowe prawo zobowiązań UE, Warszawa 2012

J. Gołaczyński, Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, najnowsze wydanie

2. Wykaz literatury uzupełniającej:

red. T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Tom VI. Międzynarodowe postępowanie cywilne, najnowsze wydanie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)